I den nye ordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede. Ordningen skal legges frem for Stortinget den 3. april.

Hvem kan søke?

Kompensasjonen skal rette seg inn mot virksomheter som har et vesentlig omsetningsfall, men som ellers er levedyktige. Virksomheten må ha et omsetningsfall på 30% eller mer (20% i mars) fra samme måned i fjor. 

Hvor mye dekker støtten?

Kompensasjonsbeløpet er ment å dekke en andel av bedriftens faste utgifter (for eksempel husleie, renter på netto gjeld som er tatt opp før inntektsbortfallet inntraff, utgifter til leie av utstyr som ikke kan sies opp uten vesentlig kostnad, enkelte forsikringer og utgifter til regnskapsføring)

Støtte beregnes etter følgende formel: Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (uunng. faste kostnader minus egenandel) x justeringsfaktor
Justeringsfaktor:  0,9 for bedrifter nedstengt av staten, 0,8 for øvrige bedrifter
Egenandel: 0 kr for bedrifter nedstengt av staten, 10 000 kr per måned for øvrige bedrifter 
Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kr 
Maks utbetaling 30 mill kr per selskap per måned

Hvor kan bedriften søke om dette?

Regjeringen har opprettet en felles digital plattform for søknader på hjemmesiden www.kompensasjonsordning.no. Her vil bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak tidligst 17. april kunne søke om kompensasjon. 

Hvem bestemmer hvem som skal få kompensasjon?

Det er myndighetene som beslutter kriteriene for hvilke bedrifter som trenger og kvalifiserer til støtte. Finansnæringens rolle er å fasilitere og gjennomføre den praktiske utbetalingen av ordningen. Bankene står kun for distribusjonen av støtte til bedriftene basert på myndighetenes kriterier.

Hvor lenge kan vi bli kompensert?

Ordningen settes opp til å vare i 2 måneder, med mulighet til forlengelse. Den faller bort og avvikles så raskt behovet ikke lengre er til stede.

Få mer informasjon om kompensasjonsordningen her. Vi kommer med mer informasjon på våre nettsider danskebank.no/bedrift når forskriften er klar fra myndighetene.