Regjeringen har tidligere innført en rekke tiltak for både bedrifter som sliter på grunn av smitteverntiltakene og privatpersoner som har blitt permittert under denne krisen. Nå er også krisepakken for oppstarts- og vekstbedrifter klar.

Tiltakene innebærer:

1. Endring i vilkår for eksisterende ordninger hos Innovasjon Norge

  • Nedsatt rente på både løpende og nye lån
  • Forenklede prosesser for søknader om avdragsutsettelse
  • Større bidrag til finansiering enn normalt
  • Lavere krav til sikkerhet enn normalt for innovasjons- og risikolån. 

2. Økte tilskudd til Innovasjon Norge for å ytterligere støtte oppstarts- og vekstbedrifter.

Dette er de helt konkrete tiltakene fra regjeringen:

  • 2,1 i mrd i innovasjonstilskudd

Tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial. 

Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, investeringer nødvendig for å gjennomføre eller utnytte resultater av innovasjonsprosjekter, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk.

  • 500 mill i etablerertilskudd

Disse er for gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men har redusert tilgang til egenkapital. Tilskuddet kan suppleres med ordningene oppstartslån og risikolån, som vil gi økte muligheter til å utløse privat kapital.

  • 300 mill i rentestøtteordning for innovasjons- og risikolån

Dette gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge rentefrie perioder for sine kunder. Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. 

  • 50 mill til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøet.

Bidra til å beholde de sterke miljøene som er bygget opp de siste årene. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer. Tilskuddsordningen skal avhjelpe disse miljøene, slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

  • 1,6 mrd i økt ramme for innovasjonslån 

Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en bedrift. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt utlånsramme vil gi lånetilgang til bedrifter med stort potensial som vanskelig vil få dekket sine finansieringsbehov i markedet, selv med statens risikoavlastning til bankene. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån.

  • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner 

Miljøteknologiordningen skal bidra til finansiering av pilot- og demonstrasjonsanlegg for prosjekter innenfor miljøteknologi. Det er ingen nye spesifikke føringer for den økte bevilgningen.

Økt bevilgning til Innovasjon Norges klyngeprogram. Økningen skal gå til eksisterende klyngemiljøer.

Beskrivelsen over er kun til informasjon. Danske Bank har ingen rolle i forbindelse med krisetiltakene for Regjeringens for oppstarts- og vekstbedrifter.