Lånegarantiordningen er et tiltak fra regjeringen for å lette bedriftenes tilgang på penger. Staten vil garantere for 90 prosent av lån utstedt av banken, gitt at søker oppfyller noen bestemte vilkår. 

Dette tiltaket gjelder kun for bedrifter som er lønnsomme under normale omstendigheter. Derfor må bedriften kunne vise til akutt likviditetsmangel, som en direkte følge av statens tiltak for å hindre COVID-19-smitte. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og fordeles på bankene etter markedsandel i det norske bankmarkedet.

Hvem kan søke?

Bedrifter som på konsolidert basis: 

Hvem kan søke?

Bedrifter som på konsolidert basis: 

  • Sysselsetter færre enn 250 årsverk
  • Har en årsomsetning på maks 492 millioner kroner, eller
  • Har en balanse på maks 423 mill kan søke om å ta del i disse tiltakene. 

Bedriften kan låne inntil 50 millioner, samtidig kan det totale lånebeløpet ikke utgjøre mer enn det laveste av (i) to ganger bedriftens lønnskostnader (2019) og (ii) 25 prosent av omsetningen (2019). Dersom låntaker har flere lån under garantiordningen, uavhengig av hvem som er långiver, gjelder beløpsgrensen summen av alle lånene. Løpetiden vil være inntil tre år, med mulighet for 12 måneders avdragsfrihet.

Større bedrifter kan låne inntil 150 mill, dog begrenset til det laveste av (i) 2 x lønnskostnader for 2019, eller (ii) 25% av omsetning i 2019.

Ordningen gjelder ut 2020. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil det bli informert om dette i god tid.

Vi i Danske Bank bistår gjerne, og ønsker å ha en tett dialog rundt din bedrifts utfordringer og muligheter. Dersom vi ikke allerede har tatt kontakt, ta kontakt med din rådgiver eller ditt kundeteam i banken for å finne ut om bedriften kan søke om lån under garantiordningen.

Her kan du laste ned en sjekkliste for god likviditetsstyring (PDF)

Lånet under ordningen kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån.

Formålet med lånet skal være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Dersom formålet er investeringer, må det dokumenteres at investeringene er nødvendig for å sikre videre drift i lånets løpetid. Lånet kan ikke brukes til førtidig innfrielse av eksisterende lån eller til på annen måte å overføre bankens kredittrisiko til staten. Ordinær betjening av eksisterende gjeld er tillatt.

Bedriften må også per 31.12.2019 ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter, som defineres slik:

  • Mer enn halvparten av aksjekapitalen eller tilsvarende må være tapt (gjelder ikke for selskap som har eksistert i mindre enn 3 år)
  • Insolvent eller 
  • Bedriften har mottatt krisestøtte som ennå ikke er tilbakebetalt. 
  • Bedriften må være et lønnsomt selskap under normale markedsforhold
Har du behov for bistand? Du kan søke om statsgarantert lån her