Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere skal få samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold sammen med arbeidstakerens aktive pensjonssparing på én konto. Med mindre arbeidstaker selv aktivt velger noe annet, vil denne kontoen automatisk ligge under arbeidsgivers pensjonsordning. Lovendringen er forventet å tre i kraft 1. januar 2021, og har som mål å få en mer effektiv og rasjonell forvaltning av pensjonskapital. Det er også et mål at arbeidstakere skal få et mer bevisst forhold til og økt kontroll over egen pensjon.

Egen pensjonskonto vil inneholde
  • Pensjonssparingen den ansatte har hos sin nåværende arbeidsgiver.
  • Pensjonskapitalbevis, altså det den ansatte har oppspart av innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold.

Er du arbeidstaker/ansatt kan du lese mer om egen pensjonskonto her.

Hva betyr egen pensjonkonto for din bedrift?

Du som arbeidsgiver har et ansvar for å informere dine ansatte om de nye reglene knyttet til egen pensjonskonto. Den ansatte må få denne informasjonen før det skjer en overføring av den ansattes pensjonskapitalbevis til bedriftens pensjonsordning.

Informasjonsplikten innebærer at bedriften er forpliktet til å gi den ansatte nærmere spesifisert informasjon slik at den ansatte kan fatte en velinformert beslutning knyttet til samling av pensjonskapitalbevis og valg av pensjonsleverandører.

Hva må bedriften opplyse om?

Det skal blant annet opplyses om at overføringen vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg mot dette innen fristen, hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført og at den ansatte kan få informasjon om disse fra nåværende forvalter, virkningene av overføringen for den ansatte og at den ansatte har mulighet til å samle sin pensjon hos en selvvalgt leverandør og til å flytte sine pensjonskapitalbevis.

Har bedriften innskuddspensjonsordningen i Danica, hjelper vi deg med å oppfylle informasjonskravene overfor de ansatte. 

Les mer om bedriftens informasjonsplikt nederst på siden.

Opptak av webinar, 16.09.2020

Ny pensjonsordning fra 2021

Fikk du ikke med deg webinaret om egen pensjonskonto som vi i samarbeid med Danica Pensjon avholdt 16. september 2020, har du mulighet til å se opptaket her.

Se webinaropptaket

Pensjonsopptjening fra første dag

Samtidig med innføringen av egen pensjonskonto, fjernes 12-månedersregelen for utstedelse av pensjonskapitalbevis. I dag er gjeldende regel at pensjonskapitalbevis utstedes dersom arbeidstakeren har vært ansatt i 12 måneder eller mer.

De nye reglene innebærer at de ansatte som er medlem av bedriftens innskuddspensjonsordning vil få med pensjonsopptjening fra første dag og frem til opphør av arbeidsforholdet når de slutter i jobben selv om arbeidsforholdet har vart mindre enn 12 måneder.

Hva skjer når pensjonskapitalbevis samles hos bedriftens pensjonsleverandør?

Pensjonskapitalbevis vil automatisk samles hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, med mindre den ansatte har reservert seg mot det innen den angitte fristen.

Kostnadsfordeling

Dersom den ansatte samler sine pensjonskapitalbevis hos sin arbeidsgivers pensjonsleverandør, gjelder følgende:

  • Du som arbeidsgiver skal betale for forvaltning av midlene arbeidstaker tjener opp i arbeidsforholdet.
  • Arbeidstaker selv betaler for forvaltning av den delen av midlene som stammer fra tidligere arbeidsforhold.
  • Du som arbeidsgiver skal betale administrasjonskostnader knyttet til ordningen.

Hva skjer dersom den ansatte samler pensjonen hos selvvalgt leverandør?

Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte den ansattes pensjonskapital, både tidligere opptjent pensjonskapital og opptjening i nåværende arbeidsforhold.

Velger den ansatte en annen leverandør til å forvalte pensjonsmidlene enn arbeidsgivers leverandør, skal han eller hun selv betale for forvaltning og administrasjon. Du som arbeidsgiver vil imidlertid måtte kompensere den ansatte deler av kostnadene etter nærmere angitte regler. Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal, som i dag, dekke kostnadene knyttet til forvaltning av den pensjonskapitalen arbeidstakeren opptjener i arbeidsforholdet.

 

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto?

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto?
Eller andre spørsmål om pensjon eller forsikring? Rådgiverne hos Danske Banks liv- og pensjonsselskap, Danica Pensjon, hjelper deg gjerne!

Telefon: 73 56 32 00
E-post: danica@danica.no

Les mer om Danica Innskuddspensjon