Gå til hovedinnhold
Del

Skattemelding for 2019 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Alle skal nå ha mottatt sin skattemelding, og leveringsfristen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I denne veiledningen finner du først en kort beskrivelse av at skattemeldingen i år finnes i to ulike format. Deretter redegjør vi for skatt på investeringer, og vi beskriver i den sammenheng temaene som er vist nedenfor.

 • 1. Nytt og gammelt format på skattemeldingen

  Nytt av i år er at skattemeldingen er sendt ut i to ulike format;

  Nytt format: I dette formatet er alle posthenvisninger fjernet, og skattemeldingen er i stedet bygget opp etter temaer, som f.eks. Arbeid, Bank, Bolig, Finans mv. De som kan benytte denne har fått beskjed om dette, og du finner skattemeldingen ved å logge deg inn på skatteetaten.no.


  Gammelt format: Dette er skattemeldingen slik du er vant til å se den, og den kan brukes av alle. Du finner dette formatet ved å logge deg inn på Altinn.no, alternativt har du mottatt en papirutgave.

  Mange har mottatt både nytt og gammelt format av skattemeldingen. Det spiller ingen rolle hvilken versjon du sender inn, men vi antar at de som har mottatt nytt format vil finne det mest hensiktsmessig å bruke dette. Fordelen med å levere det nye formatet, er at du vil motta ditt skatteoppgjør raskere; dersom du har penger til gode, vil du få dette utbetalt etter noen få uker etter at du har levert skattemeldingen. De som leverer gammel type skattemelding, vil derimot motta sine skatteoppgjør i perioden juni-august. Uavhengig av hvilket format du sender inn, skal imidlertid ikke eventuell restskatt betales før til høsten.

  Som alltid er din skattemelding et utkast basert på innberettede opplysninger. Hver og en av oss er ansvarlig for at skattemeldingen sendes inn med korrekt informasjon. Påse derfor at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte, og husk å legge inn inntekt/fradrag/formue/gjeld som ikke er innrapportert. Hvis du er i den situasjonen at du ikke trenger å gjøre endringer i skattemeldingen, behøver du ikke gjøre noe. Din skatteberegning blir da slik den er foreslått i den forhåndsutfylte meldingen, men merk at den da anses levert 30. april, med skatteoppgjør i juni. Vår anbefaling er derfor at dersom du har mottatt nytt format på skattemeldingen og ser at du har skatt til gode, bør du sende inn skattemeldingen uten endringer. Dette for å oppnå muligheten til å motta et tidligere skatteoppgjør.

  Merk at du frem til leveringsfristene har utgått kan sende inn skattemeldingen flere ganger. Typisk fordi du kommer på at du har glemt å føre opp et beløp. Det spiller ingen rolle om du først sender inn det nye formatet, og deretter velger å bruke det gamle formatet, eller omvendt. Skattekontoret vil i slike situasjoner ligne deg i henhold til den sist innleverte skattemeldingen.

 • 2. Kort beskrivelse av sentrale skatteregler for investeringer i 2019

  Hovedtrekkene i skatteendringene som har skjedd de siste årene er at vi har fått to ulike skattesatser å forholde oss til når det gjelder skatt på investeringer; For 2019 er alminnelig skattesats 22 %. Denne omfatter kapitalinntekter, dvs. typisk renteinntekter og utleieinntekter. Den andre skattesatsen er 31,68 % og gjelder aksjeinntekter, dvs. utbytte, gevinster og tap knyttet til aksjer, VPF, ASK, Fondskonto og SDF (DLS) mm.

  På formuessiden gjelder en rabattregel på 25 % for de samme typer investeringer som på inntektssiden beskattes med ovennevnte høye skattesats.

  Kombinasjonen av ovennevnte innebærer at vi får et «tosporet system» i skattemeldingen, ved at inntekt, formue og gjeld splittes i forhold til om «kilden» er aksjer eller renter.

  Noen stikkord knyttet til skatt på investeringer:

  • Høy skattesats: Skattesatsen på 31,68 % fremkommer i din skattemelding gjennom en teknisk beregning; aksjeinntekt/-tap oppjusteres med en justeringsfaktor på 1,44. Det oppjusterte beløpet skattelegges/fradragsføres med 22 %, noe som utgjør en effektiv skattesats på 31,68 %
  • Skjermingsfradrag: Akkumulert skjermingsfradrag reduserer skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst. Ubenyttet skjerming kan ikke øke et tap. Skjermingsrenten for 2019 er 1,3 %.
  • Formue: For 2019 er det 25 % rabatt ved fastsettelse av formuesgrunnlag på aksjer, EK-bevis, ANS/KS-andeler samt aksjeandelen i VPF
  • Gjeld: Dersom du har eiendeler som gjør at du utnytter ovennevnte rabattregel for formue, får du også en forholdsmessig reduksjon på 20 % i gjeldsfradraget ditt i formuesgrunnlaget. Fradraget for gjeld blir redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med rabatt (unntatt egen bolig og fritidseiendom), og verdien av din samlede formue. Beregningen skjer automatisk i skattemeldingen din. Fradrag for gjeldsrenter blir ikke påvirket av denne regelen.
 • Verdipapirfond (VPF)

  Alle våre fond er VPS-registrert og skal være innberettet i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

  For beskatning av VPF er «80/20-regelen» sentral. Dette er en sjablon-regel som avgjør hvor stor andel av en inntekt som skal skattlegges som hhv aksjeinntekt (31,68 %) eller renteinntekt (22 %) i et kombinasjonsfond.

  Forklaring av «80/20-regelen»:

  • Er aksjeandelen i fondet lavere enn 20 %: All inntekt beskattes som renteinntekt
  • Er aksjeandelen i fondet 80 % eller mer: All inntekt beskattes som aksjeinntekt
  • Er aksjeandelen i fondet mellom 20% og 80 %: Inntekten fordeles forholdsmessig som hhv aksjeinntekt og renteinntekt

  Måletidspunktet i sjablonregelen er 1.januar i inntektsåret.

  Realisasjon

  Ved realisasjon av VPF skal det beregnes et gjennomsnitt av aksjeandel pr 1. januar i året du kjøpte fondsandelen og pr 1. januar i året du solgte fondsandelen. Det som ikke anses som aksjeandel, klassifiseres som renteandel. Aksjeandelen av gevinsten beskattes med 31,68 % og renteandelen beskattes med 22 %.

  Merk at for investeringer som var gjort før 07.10.2015 gjelder det en spesialregel i forhold til fastsettelse av aksjeandel. Alle VPF som klassifiserte som et «aksjefond» før denne datoen, skal anses som et 100 % aksjefond på ervervstidspunktet.

  Formue

  Grunnen til at formuesverdien på VPF deles på hhv én aksjedel og én rentedel i skattemeldingen, er at det kun er aksjeandelen som gir verdsettelsesrabatt. Det er den faktiske aksjeandelen i fondet pr 31.12.2019 som er avgjørende, dvs. at i forhold til formue gjelder ikke 80/20-regelen. Rabatten beregnes i din skattemelding, og fremkommer ikke i årsoppgaven.

  Hva hvis et VPF ikke er innberettet i skattemeldingen?

  Dersom du har VPF som ikke er forhåndsutfylt i din skattemelding, må du gjøre dette selv. Hvis du har nytt format på skattemeldingen, gjør du dette under temaet «Finans». Dersom du leverer gammelt format på skattemeldingen, skal du bruke skjemaet RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter».

 • Aksjesparekonto

  Investeringer på ASK innebærer at du kan oppnå utsatt skatt på utbytter og gevinster ved realisasjon. Skattefradrag for tap oppnås imidlertid ikke før du avslutter ASK.

  På en ASK kan du ha børsnoterte aksjer samt VPF med en aksjeandel på 80 % eller mer, hvor selskapet eller fondet anses skattemessig hjemmehørende innenfor EØS.

  Uttak

  Ved uttak fra ASK tar man først ut investert beløp og akkumulert skjermingsfradrag. Dette utløser ingen skatt, og vil derfor heller ikke fremkomme i din skattemelding. Ved uttak ut over investert beløp og skjermingsfradrag, dvs. at man tar ut avkastning, vil uttaket beskattes som aksjeinntekt.

  Utbytte

  Utbytte som utbetales til din ASK, og skattlegges først ved uttak fra selve Aksjesparekontoen, på lik linje med gevinsten.

  Formue

  Dine enkelte fondsandeler og aksjer på ASK vil ikke fremkomme i din skattemelding. I skattemeldingen fremkommer sum formuesverdi, fordelt på hhv aksjeandel, renteandel og kontanter avhengig av dine konkrete investeringer. Aksjeandelen gir grunnlag for verdsettelsesrabatt.

 • Fondskonto

  For 2019 er det nye skatteregler for investeringer i fondskonto. Hovedtrekket er at investeringer i en fondskonto skal skattlegges likt som investeringer i VPF, dvs. etter «80/20-regelen», se ovenfor. Dette gjelder fondskontoer som har forsikringselement under 50 %, men dette er det normale. Merk at ved beregning av aksjeandel vil kontanter/bankinnskudd holdes utenfor.

  Uttak

  Ved skatt på uttak i 2019 følges 80/20-regelen og aksjeandelen beregnes 1. januar 2019. Rentedelen besattes med 22 %, mens aksjeandelen beskattes med 31,68 % etter å ha hensyntatt skjermingsfradrag.

  Innløsning

  Ved beregning av gevinst ved innløsning (realisasjon) skal også 80/20 regelen følges, dog på en litt annen måte enn for VPF. Aksjeandelen på fondskonto skal ved innløsning settes til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1. januar 2019. Dette innebærer at investeringer som var gjort før dette tidspunkt ble målt 01.01.2019, og gikk inn i det nye regelverket med dette som første beregnede aksjeandel.

  Formue

  Markedsverdien på fondskontoen pr 31.12.2019 danner formuesgrunnlaget i din skattemelding. På lik linje med VPF deles formuesfastsettelsen etter den faktiske aksje- og renteandelen. Det gis 25 % formuesrabatt på aksjeandelen.

 • IPS

  Dersom du har opprettet en IPS, får du et inntektsfradrag tilsvarende årlig sparebeløp, dog er maksimalt sparebeløp kr 40 000. Fradragsbeløpet skal fremkomme av din skattemelding.

  Merk at det er særlige regler knyttet til denne spareordningen, herunder at sparebeløpet er bundet frem til 62 år. Videre må du anse skattefradragene du oppnår i spareperioden kun som utsatt skatt. Grunnen er at disse vil bli «reversert» nå pengene tas ut av pensjonsordningen (realisasjon).

  Det beregnes ikke formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

 • Enkeltaksjer

  For aksjer som er registrert på Oslo Børs, skal opplysninger om realisasjon, formue og skjerming fremkomme i skattemeldingen. Dersom du har nytt format på skattemeldingen, skal dette fremkomme direkte under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format, fremkommer de detaljerte opplysningene i «Aksjeoppgaven» RF 1088.

  Dersom du har aksjer eller andre finansielle produkter som ikke fremkommer, må du korrigere dette direkte i skattemeldingen dersom du bruker nytt format. Dette gjøres under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format, må du fylle ut skjemaet som heter RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter». Med aksjer menes både børsnoterte- og ikke børsnoterte aksjer. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, VPF, obligasjoner, opsjoner og derivater mm.

  Dersom du har behov for å beregne akkumulert skjermingsfradrag på en aksjeinvestering, har skatteetaten laget en skjermingskalkulator, se skatteetaten.no. Skriv «skjermingskalkulator» i søkefeltet, så kommer dette opp på skjermen.

 • Aksjer i utenlandske selskaper

  Nytt for inntektsåret 2019 er at også dine opplysninger knyttet til utenlandske aksjer skal fremkomme av din forhåndsutfylte skattemelding. Dette gjelder opplysninger om formue, utbytte og gevinst/tap. Merk at det er ikke sikkert at banker/finansinstitusjoner har fullstendige opplysninger om dine investeringer i utenlandske selskaper. Sjekk derfor disse opplysningene grundig. Dersom opplysningene er mangelfulle eller noe er utelatt, må du legge inn dette selv i din skattemelding. Dersom du bruker nytt format på skattemeldingen, gjør du dette under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format på skattemeldingen, skal du bruke skjemaet RF 1159 (samme som for Enkeltaksjer ovenfor).

  Si fra til din kontofører dersom du oppdager feil, så er det større sjanse for at den forhåndsutfylte skattemeldingen blir mer fullstendig neste år.

 • 3. Praktiske opplysninger

  Hvis du ser at du vil få restskatt, kan du betale denne før 31. mai. På denne måten unngår du renter på restskatten.

  Årsoppgave for våre fond for VPF, ASK og børsnoterte aksjer finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste: https://investor.vps.no/garm/auth/login. Årsoppgaven ligger under «Postkasse».

  Årsoppgave våre fond for Fondskonto og IPS finner du ved å logge inn på www.danica.no

  Til slutt; det hender man oppdager feil eller uteglemmelser i tidligere års skattemeldinger når man sitter med dette arbeidet. Fra og med inntektsåret 2016, slipper du å sende klage ved slike oppdagelser. Nå kan du logge deg inn på Altinn, benytte skjemaet RF 1366 og korrigere posten som er feil/glemt. Denne forenklede muligheten gjelder i tre år etter levering av skattemeldingen. Ønsker du å endre opplysninger for 2015 eller eldre inntektsår, må du sende klage.

  Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no