Etter at aksjesparekonto kom i 2017, har overgangsordningen stadig blitt forlenget. Det gjøres ikke i år, slik at siste frist for å skattefritt overføre eksisterende beholdning av enkelt aksjer og aksjefond til aksjesparekonto utgår 31.12 i år. Nærmere om forslagene under.

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto er en skattemessig gunstig spareordning for privatpersoner som innebærer utsatt skatt på aksjeinntekter. Det gjelder en svært gunstig overgangsordning for eksisterende beholdning av blant annet børsnoterte aksjer og aksjefond med over 80 % aksjeandel, hjemmehørende i EØS. Regelen innebærer at din beholdningen kan overføres ASK uten beskatning, men dette vil ikke lenger være mulig fra 2020. Året 2019 synes dermed å bli siste mulighet til å overføre andeler i aksjefond, enkeltaksjer m.m. til en aksjesparekonto uten å utløse skatteplikt. I utgangspunktet anbefaler vi alle kunder med latente gevinster å benytte seg av overgangsregelen. Husk å gjøre eventuell overføring i god tid før jul, så slipper du at dette blir en del av julestresset.

Innstramming i formuesfastsettelsen for nystiftede selskap

I tråd med tidligere varslete regelendringer oppheves den gunstige verdsettelsesregelen for nystiftede selskaper med virkning for hele inntektsåret 2019. Endringen får virkning også for selskap stiftet ved fusjon eller fisjon etter 01.01.2019, og innebærer at alle nystiftede selskap skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdiene 01.01. i skattefastsettingsåret (dvs. året etter inntektsåret). Det gis en rabatt på 25 % av denne verdien ved formuesfastsettelsen.

Utvidet opsjonsordning for små oppstartsselskap

I 2018 introduserte Regjeringen en ordning hvor fordel ved tildeling av opsjoner i arbeidsforhold skattlegges først ved salg av aksjene. Regjeringen foreslår at maksimal fordel per ansatt som kan gi utsatt skatt dobles fra kr 500 000 til kr 1 million i løpet av den enkeltes ansettelsesforhold i et selskap. I tillegg foreslås det at maksimalt antall ansatte i oppstartsselskapet som kan være i ordningen økes fra 10 til 12. Endringene vil gjelde fra 2020 forutsatt godkjenning av ESA.

Andre foreslåtte endringer

  • Eiendomsskatt: For 2020 foreslås det at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig skal være 5 promille, men at den settes ned til 4 promille fra 2021
  • Kildeskatt: Det meldes at forslag til innføring av kildeskatt på renter og royalty vil komme før nyttår, med sikte på at kildeskatt skal innføres i 2020
  • Næringseiendom som eies gjennom ikke-børsnoterte aksjeselskap eller deltakerlignede selskap: Ved beregning av netto formue, skal eiendom som verdsettes etter sikkerhetsventilen medregnes til 100 % av dokumentert omsetningsverdi
  • SkatteFUNN: Ordningen styrkes ved at timesatsen for egenutført FoU økes fra kr 600 til kr 700. Samme sats skal gjelde for innkjøpt FoU fra nærstående
  • Rentebegrensningsregelen for selskaper: Det foreslås enkelte justeringer i denne bestemmelsen. Hensikten er å klargjøre når fradragsbegrensning skal inntre i hhv konsern samt mellom nærstående selskaper
  • NRK-lisensen fjernes, men erstattes med en reduksjon i personfradraget
  • Underholdsbidrag: Skatteplikt og fradragsrett fjernes
  • 350-kroners grensen for avgiftsfri vareimport foreslås fjernet
  • Brexit: Ved en såkalt hard Brexit vil Regjeringen vurdere om fritaksmetoden skal gjelde ut 2019 for britiske selskap, selv om Storbritannina ikke lenger vil være et EØS-land

Forventer vedtakelse

Vi forventer at de overnevnte forslagene vil bli vedtatt, sett i lys av at Regjeringen nå har flertall på Stortinget.

Skatteseminarer

Våre skatteadvokater vil i den nærmeste fremtid holde flere skatteseminarer som omtaler forslagene nærmere. Seminarene vil i tillegg fokusere på de viktigste skattereglene ved salg og utleie av fast eiendom. Seminarene er beregnet på kunder i Business Banking og Private Banking, og ta gjerne kontakt med din rådgiver i banken for nærmere informasjon om tid og sted.
Velkommen!

Hilsen Skatteadvokatene i Danske Bank
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen