Hvert kvartal gir vi ut en «House View»-rapport som er vårt syn på markedet de neste 12-18 månedene. På mandag denne uken ga vi ut en ny versjon der vi gikk fra overvekt til nøytral i aksjer. Bakgrunnen er veldig god avkastning de siste 18 månedene og at det er en del risiko vi mener markedet kan se ut til å ha glemt litt. I dag gir jeg deg en oppsummering av rapporten. 


- Etter at vi begynte å få kontroll på Deltavarianten i begynnelsen av oktober, trodde og håpet vi at vi nærmet oss slutten på pandemien. Dette mener vi er litt for tidlig.
Anders Johansen
Sjefstrateg
Danske Bank Norge

Vi vekter ned i aksjer

Som nevnt er den største endringen i rapporten at vi endrer vår vekting til aksjer på grunn av en del usikkerhet i markedet. Nøytralvekt betyr fortsatt at vi tror aksjer vil gi bedre avkastning enn obligasjoner, men forskjellen vil trolig bli mindre fremover og vi forventer større svingninger. 

Aksjer

Nøytral (fra overvekt)

Obligasjoner

Nøytral (fra undervekt)

USA

Overvekt

Statsobligasjoner

Undervekt (fra dobbel overvekt)

Europa

Nøytral (fra overvekt)

Investment grade obligasjoner

Overvekt

Fremvoksende økonomier

Nøytral (fra undervekt)

Høyrente obligasjoner (High yield)

Nøytral (fra overvekt)

Japan

Undervekt

Kontanter

Nøytral

I rapporten trekker vi først og fremst frem tre risikofaktorer som kan bli et problem for aksjeavkastningen i 2022. De er inflasjon, vekst i Kina og korona. 

Høy inflasjon

I både USA og Europa opplever vi for tiden den høyeste inflasjonen på 30 år. Det kommer etter 30-40 år med fallende renter og at problemet snarere har vært for lav enn for høy inflasjon. Bakgrunnen for den høye inflasjonen er delvis veldig høy etterspørsel fra konsumentene etter rekordstore stimulanser fra myndighetene under korona, og samtid lav produksjon på grunn av korona-nedstengninger. I tillegg har vi i høst opplevd sterkt stigende energipriser selv om de har falt litt tilbake den siste tiden. 

Det ser ikke ut til at aksjemarkedet deler vår bekymring for muligheten for vedvarende inflasjon. Heller ikke sentralbankene ser ut til å være like bekymret, og frem til tirsdag denne uken har sentralbanken i USA holdt fast ved at inflasjonen kun er et korona og forsyningskjedeproblem og at den derfor er forbigående. Men i en gjennomgang for Senatet på tirsdag og onsdag denne uken reiste han muligheten for en raskere nedtrapping og mulig raskere renteoppgang enn tidligere skissert. Vi er enige i at den mest sannsynlig er forbigående, men mener samtidig at det er en risiko for at den blir høyere lenger enn sentralbankene har gitt uttrykk for så langt. 

House View 

Les hva Danske Banks investeringsteam tenker om markedet de neste 6-12 månedene. Etter et veldig sterkt år for aksjemarkedet anbefaler vi en litt mer forsiktig tilnærming til finansmarkedene i den kommende tiden.

Les hele rapporten her

Veksten i Kina

De siste 20 – 30 årene har Kina vært en stor bidragsyter til den globale veksten. Dette skyldes både at de hadde underinvestert i mange år frem til 1990, og derfor i en periode veldig lett kunne finne veldig lønnsomme investeringer. Samtidig ble de en del av verdens handelsorganisasjon i 2001, noe som markerte starten på en periode med høy vekst i globaliseringen og at Kina eksportere lave priser til vesten.

Da finanskrisen kom, svarte Kina på problemene med å stimulere til lånefinansiert vekst i eiendom og infrastruktur. Dermed bidro de med ytterligere 5-6 år med sterk vekst. Siden 2013 har de forsøkt å håndtere en eiendomssektor som er blitt en for stor del av økonomien, og jobber når for å flytte veksten fra lånefinansierte investeringer i eiendom og infrastruktur til etterspørsel fra en stadig rikere middelklasse på en kontrollert måte.

Dette skiftet står de midt oppi og er samtidig bakgrunnen for at myndighetene i år har slått ned mot andre sektorer som teknologi, utdanning og «gaming». Den kinesiske transisjonen kommer til å være krevende og vil gå i rykk og napp noe som vil si at de i perioder vil bidra godt til veksten i verden mens de i andre perioder kan være en betydelig brems. 

Se sjefstrateg Anders Johansen oppsummere hele Danske Banks markedssyn på tre minutter i videoen nedenfor. 

c455c9d713814ffc8b3c746594a35191

 

Aksjemarkedet mer ustabilt

Etter at vi begynte å få kontroll på Deltavarianten i begynnelsen av oktober, trodde og håpet vi at vi nærmet oss slutten på pandemien. Dette mener vi er litt for tidlig både fordi vi dessverre ikke hadde oppnådd flokkimmunitet i verken Europa eller USA før vinteren satt inn, men kanskje aller mest fordi en så stor del av verdens befolkning enda ikke er vaksinert.

Dersom viruset får lov til å leve uforstyrret over tid i en populasjon, er det stor risiko for at det kommer nye mutasjoner. På fredag i forrige uke erfarte vi at det nå har kommet en ny variant av viruset med overraskende mange mutasjoner. Varianten har fått navnet Omikron, og ser ut til å smitte lettere og også være mindre påvirket av vaksinene. Samtidig vet vi enda ikke helt hvor syk man blir av denne nye varianten.

På grunn av usikkerheten rundt spredningen, alvorligheten og ikke minst vaksineeffekten på Omikron, er aksjemarkedet for tiden mer ustabilt enn på lenge. Vi forventer at det vil fortsette til vi får mer klarhet i hva vi kan forvente av denne varianten. 

God helg og «stay safe»!


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.