Oversikt over dine skadeforsikringer

Har du behov for en oversikt over skadeforsikringene du har gjennom oss og If skal du ta direkte kontakt med If. De vil g i deg en korrekt gjennomgang av alle dine forsikringer. Ta kontakt på telefon 02400 eller via deres hjemmesider if.no.

Kontakt oss på 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540) dersom du ønsker en oversikt over forsikringer som ikke er gjennom If.

Velkommen til Danske Bank