Gå til hovedinnhold

Gjenåpningsfesten er ikke helt over ennå

INVESTOR UPDATE FOR DANSKE FORMUESFORVALTNING: Etter et kvartal med sterk økonomisk vekst og god avkastning i aksjemarkedene, og i de fleste av investeringsløsningene våre, skisserer sjefstrateg Frank Øland forventningene til tiden som kommer.

Helt siden de første positive testresultatene for koronavaksinene kom høsten 2020 har forventningene til den økonomiske utviklingen, og til aksjemarkedene, vært høye. Disse forventningene har i høyeste grad blitt oppfylt i år. Det betyr også at de aller fleste investeringsløsningene i Danske Bank har gitt fornuftig og positiv avkastning det siste kvartalet.

Og selv om det beste sannsynligvis ligger bak oss nå, ser vi fremdeles et visst avkastningspotensial de kommende 12 månedene. 

Alt i alt tillater vi oss derfor å være forsiktige optimister. Selv om vi er langt inne i gjenåpningsfesten for verdensøkonomien og finansmarkedene tror vi ikke den er helt over ennå.

Solid vekst i global økonomi

Ser vi på økonomien først, har gjenåpningen av samfunnet ført til en økonomisk boom. USA kom ikke ut av startgropen før i begynnelsen av året, og selv om veksten i USA trolig allerede har nådd toppen, venter vi fortsatt høy vekst i USA i månedene som kommer.

I Europa har den økonomiske gjenreisningen kommet senere i gang. Vi har hatt strengere restriksjoner og en langsommere utrulling av vaksinene. Derfor er det fortsatt mer å hente inn igjen i Europa enn i USA. Det betyr også at vi forventer sterkere vekst i Europa i løpet av sommeren – og det bidrar også til at det i dag er i europeiske aksjer vi ser det beste avkastningspotensialet.

Hvis vi vender blikket mot Kina forventer vi god økonomisk fremgang, der en nedgang i innenlandsk etterspørselsvekst oppveies av høyere eksportvekst. Til sammen tegnes det et bilde av solid vekst i verdensøkonomien i tiden som kommer. Det er imidlertid ikke ensbetydende med fortsatt store kursøkninger i aksjemarkedet.

Aksjer mister drahjelp på et viktig område

Aksjekursene har steget mye siden bunnivået i mars 2020. Det er med andre ord allerede priset inn mye positivt i aksjekursene. Samtidig ligger det i finansmarkedenes natur å ha blikket vendt fremover. De forholder seg ikke bare til den høye veksten her og nå, men også til forventninger om at veksten avtar senere i år. Avtakende vekst betyr i utgangspunktet at aksjemarkedene mister viktig drahjelp.

Men selv om veksten avtar, forventer vi at veksten holder seg på et solid nivå som støtter opp under bedriftens inntjening og dermed også aksjekursene. Samtidig nyter virksomheter og forbrukere fortsatt godt av en ekspansiv pengepolitikk med lave renter. I USA vil sentralbanken trolig begynne å dempe oppkjøpet av obligasjoner innen utgangen av dette året eller tidlig neste år, noe som betyr det første skrittet mot en renteøkning. Dette vil imidlertid ikke komme som noen overraskelse på investorene og er allerede blitt regnet inn i gjeldende markedsrenter. Vi har tidligere sett at rentene faktisk faller når sentralbanken begynner å redusere oppkjøpene.

Lave renter støtter ytterligere opp under aksjemarkedene, og dermed har vi generelt fortsatt en liten overvekt i aksjer i våre investeringsløsninger. Det innebærer at vi har en noe høyere andel aksjer i porteføljene våre enn det vi forventer å ha på lengre sikt. Vi har dermed en liten undervekt i obligasjoner, hvor vi ser et ganske begrenset avkastningspotensial.

Våre aktuelle investeringer i Danske Formuesforvaltning – og omlegginger i 2. kvartal 2021

  • Vi gikk inn i andre kvartal med en overvekt i aksjer samt undervekt i obligasjoner med forventning om at vaksineutrullingen i USA og Europa og den tilhørende gjenåpningen ville føre til akselererende og sterk vekst – spesielt i Europa.
  • Etter hvert som disse forventningene ble oppfylt, steg aksjene betydelig, ledet av Europa. Samtidig fortsatte spesielt de europeiske rentene å stige.
  • I takt med dette har våre avkastningsforventninger de neste 6–12 månedene falt, spesielt for aksjer, mens obligasjoner har blitt mer attraktive.
  • Gjennom andre kvartal har vi derfor gradvis senket aksjeovervekten vår og redusert undervekten av obligasjoner.
  • Dermed hadde vi ved utgangen av kvartalet en veldig liten overvekt i aksjer.

Inflasjon kan skape nervøsitet

Selv om vi generelt forventer positiv avkastning i den kommende perioden, finnes det selvfølgelig også risikomomenter vi må være klar over.

Det har vært mye snakk om inflasjonen i år, og det stemmer også at den økonomiske boomen ikke har vært uten bivirkninger. Særlig i USA har inflasjonen føket i været, og det kan potensielt presse opp renten og legge en demper på veksten.

Vi anser imidlertid at den høye inflasjonen først og fremst skyldes midlertidige faktorer som ekstraordinært høy etterspørsel etter materielle konsumvarer, i tillegg til knapphet på ulike råvarer og komponenter, blant annet databrikker. Derfor forventer vi ikke at inflasjonen vil utgjøre en større hemsko i økonomien og finansmarkedene på litt lengre sikt. På kort sikt kan i midlertid ny informasjon som peker på høy inflasjon utløse nye perioder med nervøsitet og kursfall.

Korona er fortsatt en risikofaktor

Det er avgjørende for både verdensøkonomien og finansmarkedene at vi kan fortsette å holde koronaviruset nede og dermed forhindre press på helsevesenet og nye nedstengninger. Skrekkscenarioet er nye mutasjoner av viruset som gjør dagens vaksiner betydelig mindre effektive. Så langt peker dataene heldigvis på at de toneangivende vaksinene fortsatt gir høy beskyttelse mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse ved den mer smittsomme deltavarianten. Samtidig er de fleste land langt bedre forberedt på en mulig ny variant enn de var da pandemien brøt ut. Dette gjelder alt fra testsporing og vaksinedistribusjon til virksomhetenes tilpasningsevne og robustheten i leverandørkjedene.

Alt i alt tillater vi oss derfor å være forsiktige optimister. Selv om vi er langt inne i gjenåpningsfesten for verdensøkonomien og finansmarkedene tror vi ikke den er helt over ennå.

 

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investeringpå bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.