Utviklingen den siste tiden har ført til stor usikkerhet i finansmarkedene. En rekke faktorer som; stigende strømpriser, problemer med mange selskapers forsyningskjeder, krisen hos det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande, og politisk uro rundt å øke gjeldstaket i USA, har spredt nervøsitet blant investorene.

I tillegg har den globale økonomien, ledet an av USA og Kina, mistet momentum mye raskere enn forventet etter sommeren, etter at gjenåpningen av samfunnet førte til et massivt løft i økonomisk aktivitet.

Utviklingen det siste kvartalet

Ser vi på utviklingen for aksjer og obligasjoner det siste kvartalet, er bildet som følger:

  • I aksjemarkedene har vi sett kursfall siden begynnelsen av september, noe som i stor grad har redusert den positive veksten fra tidlig i tredje kvartal.
  • I obligasjonsmarkedene så vi stigende renter mot slutten av kvartalet, noe som betyr fallende obligasjonskurser. Kursfallet kom imidlertid etter en periode med synkende renter – og dermed stigende priser på europeiske obligasjoner, særlig ved inngangen av kvartalet.

Samlet sett har tredje kvartal generelt vært et jevnt kvartal for investorer i Danske Banks investeringsløsninger. I førsten delen av kvartalet var utviklingen bra, men etter det har det vært noe kursfall. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at 2021 har gitt god avkastning – ikke minst i porteføljene med høy andel av aksjer

Våre aktuelle investeringer i Danske Formuesforvaltning – og endringer i 3. kvartal 2021

  • Vi gikk inn i 3. kvartal med den laveste aksjeovervekten siden begynnelsen av 2020. Dette skyldes relativt lave forventninger til avkastningspotensialet i aksjer. Aksjer hadde blitt vesentlig dyrere, ettersom gjenåpningen i hele verden var priset inn. Samtidig så vi på avtagende vekst og lavere inflasjon som moderat positivt for obligasjoner.
  • I juli senket vi aksjeovervekten ytterligere, da nyheten om deltavarianten av koronaviruset skapte usikkerhet rundt vaksinenes effektivitet og fremtidig økonomisk vekst.
  • I begynnelsen av september økte vi aksjeovervekten litt. Vi anså usikkerheten rundt deltavarianten som vesentlig lavere, og vi forventet økende vekst i Kina, samt redusert usikkerhet.
  • Ved utgangen av kvartalet har vi derfor en mindre aksjeovervekt med forventning om solid vekst i global økonomi, avtagende inflasjon, og stabil pengepolitikk.

Kursfall er ikke uvanlig

Det er heller ikke unormalt at vi opplever en periode med tilbakefall etter den enorme børsoppgangen siden mars 2020. Totalt sett har det vært stor og vedvarende oppgang det siste halvannet året, og fra tid til annen vil det være uunngåelig med noe tilbakefall. Å svinge opp og ned ligger i naturen til finansmarkedene.

Samtidig er vi trygge på de fremtidige utsiktene for verdensøkonomien, og dermed selskapenes forutsetninger for å tjene penger. Vi anslår at vekstnedgangen internasjonalt er over, og vi venter mer stabil og kanskje litt økende vekst resten av året. I tillegg er det verdt å huske at veksten, til tross for den nylige nedgangen, forblir på et rimelig nivå. Derfor er vi forsiktige optimister til tross for nåværende uro i markedet.

Europa ser mest interessant ut

Vekstutsiktene bidrar til at vi, til tross for dagens usikkerhet, ser et avkastningspotensial fra aksjer det kommende året. Vi forventer bedre avkastning fra aksjer enn fra obligasjoner. Fra obligasjonsmarkedene forventer vi en ganske beskjeden avkastning.

Etter vår mening ser det best ut for europeiske aksjer. Vi tror at det kontinentale europeiske aksjemarkedet er priset mer attraktivt enn aksjene i blant annet USA og framvoksende markeder – det vil si de framvoksende markedene i blant annet Asia og Latin-Amerika. Samtidig må økonomien i Europa fortsatt gjøre opp for noe av det tapte fra koronakrisen, i motsetning til USA, som i andre kvartal i år allerede oppnådde samme nivå av økonomisk aktivitet som før krisen. Sammenlignet med virkningene av EUs pakke for økonomisk gjenoppbygging og fortsatt lave renter kan det gi grobunn for høy vekst i Europa i den kommende perioden. Som alltid har vi imidlertid en god diversifisering på tvers av regioner.

Den største trusselen mot økonomien og finansmarkedene forblir Covid-19 og mulige mutasjoner av viruset som reduserer vaksineeffektiviteten og fører til nye restriksjoner og nedstengninger.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investeringpå bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.