Skattemelding for 2018 – skatt på investeringer

Skattemeldingen din skal ligge i Altinn fra og med 4. april, og fristen for innlevering er 30. april.

Det skjer stadig endringer i skattereglene, og de siste årene har det skjedd flere når det gjelder skatt på investeringer. Dette gjenspeiler seg også i skattemeldingen. De fleste opplysninger er forhåndsutfylt, men det er viktig at du sjekker om noe er uteglemt og at du oppgir inntekt/fradrag/formue/gjeld som ikke er tatt med eller er feil.

I denne veiledningen finner du først en kort beskrivelse av skatteregler knyttet til investeringer som vi i Danske Bank tilbyr. Deretter redegjør vi mer spesifikt i forhold til skattemeldingen på følgende temaer:

  • Verdipapirfond (VPF)
  • Aksjesparekonto (ASK)
  • Fondskonto
  • Individuell pensjonssparing (IPS)
  • Enkeltaksjer

1. Kort beskrivelse av sentrale skatteregler for investeringer i 2018

Hovedtrekkene i skatteendringene som har skjedd de siste årene er at vi har fått to ulike skattesatser å forholde oss til; Én alminnelig skattesats på 23 % som gjelder kapitalinntekter, dvs typisk renteinntekter og utleieinntekter. Den andre skattesatsen er på 30,59 % og gjelder aksjeinntekter, dvs utbytte, gevinster og tap knyttet til aksjer, VPF, ASK mm.

I tillegg til dette har vi også fått ny rabattregel på formue for såkalt «arbeidende kapital», typisk aksjer og aksjeandel i VPF.

Disse regelendringene innebærer at vi får et «tosporet system» i skattemeldingen, ved at inntekt, formue og gjeld splittes i forhold til om «kilden» er aksjer eller renter.

Noen andre stikkord knyttet til skatt på investeringer:

  • Skattesatsen på 30, 59 % fremkommer i din skattemelding gjennom en teknisk beregning; aksjeinntekt/-tap oppjusteres med en justeringsfaktor på 1,33. Det oppjusterte beløpet skattelegges/fradragsføres med 23 %, noe som utgjør en effektiv skattesats på 30,59 %
  • Skjermingsfradrag: Akkumulert skjermingsfradrag reduserer skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst. Ubenyttet skjerming kan ikke øke et tap. Skjermingsrenten for 2018 er 0,8 %.
  • Formue: For 2018 er det 20 % rabatt ved fastsettelse av formuesgrunnlag på aksjer, EK-bevis, ANS/KS-andeler samt aksjeandelen i VPF
  • Gjeld: Dersom du har eiendeler som gjør at du utnytter ovennevnte rabattregel for formue, får du også en forholdsmessig reduksjon på 20 % i gjeldsfradraget ditt. Fradraget for gjeld blir redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med rabatt (unntatt egen bolig og fritidseiendom), og verdien av din samlede formue. Beregningen av reduksjonen er tatt inn som en egen brøk i skattemeldingen din. Fradrag for gjeldsrenter blir ikke påvirket av denne regelen.

2. Verdipapirfond (VPF)

Alle våre fond er VPS-registrert og skal være innberettet i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

For beskatning av VPF er «80/20-regelen» sentral. Dette er en sjablon-regel som avgjør hvor stor andel av en inntekt som skal skattelegges som hhv aksjeinntekt (30,59 %) eller renteinntekt (23 %) i et kombinasjonsfond. Forklaring av «80/20-regelen»:

- Er aksjeandelen i fondet lavere enn 20 %: All inntekt beskattes som renteinntekt - Er aksjeandelen i fondet 80 % eller mer: All inntekt beskattes som aksjeinntekt - Er aksjeandelen i fondet mellom 20% og 80 %: Inntekten fordeles forholdsmessig som hhv aksjeinntekt og renteinntekt

Realisasjon

Ved realisasjon av VPF skal det beregnes et gjennomsnitt av aksjeandel pr 1. januar i året du kjøpte fondsandelen og pr 1. januar i året du solgte fondsandelen. Det som ikke anses som aksjeandel, klassifiseres som renteandel.

Formue

Grunnen til at formuesverdien på VPF deles på hhv én aksjedel og én rentedel i skattemeldingen, er at det kun er aksjeandelen som gir verdsettelsesrabatt. Det er den faktiske aksjeandelen i fondet pr 31.12.2018 som er avgjørende, dvs at i forhold til formue gjelder ikke 80/20-regelen. Rabatten beregnes i din skattemelding, og fremkommer ikke i årsoppgaven.

RF 1159

Dersom du har VPF som ikke er forhåndsutfylt i din skattemelding, må du gjøre dette selv i skjemaet RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter».

3. ASK

Investeringer på ASK innebærer at du kan oppnå utsatt skatt på gevinster ved realisasjon. Skattefradrag for tap oppnås imidlertid ikke før du avslutter ASK.

På en ASK kan du ha børsnoterte aksjer samt VPF med en aksjeandel på 80 % eller mer, som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS.

Uttak

Ved uttak fra ASK tar man først ut investert beløp og akkumulert skjermingsfradrag. Dette utløser ingen skatt, og vil derfor heller ikke fremkomme i din skattemelding. Ved uttak ut over investert beløp og skjermingsfradrag, dvs at man tar ut avkastning, vil uttaket beskattes som aksjeinntekt.

Utbytte

For 2018 gis det ikke utsatt beskatning på utbytte du mottar på investeringene i en ASK. Mottatt utbytte redusert med eventuell skjerming rapporteres som skattepliktig utbytte i din skattemelding.

Formue

Dine enkelte fondsandeler og aksjer på ASK vil ikke fremkomme i din skattemelding. I skattemeldingen fremkommer sum formuesverdi, fordelt på hhv aksjeandel, renteandel og kontanter avhengig av dine konkrete investeringer.

Aksjeandelen gir grunnlag for verdsettelsesrabatt.

4. Enkeltaksjer

For aksjer som er registrert på Oslo Børs, skal opplysninger om realisasjon, formue og skjerming fremkomme av «Aksjeoppgaven» RF 1088. Dersom opplysninger i denne oppgaven ikke stemmer, må du korrigere disse opplysningen. Dette gjøres i RF 1088-Korrigerbar.

Dersom du har aksjer eller andre finansielle produkter som ikke fremkommer av RF 1088, må du selv fylle ut skjemaet som heter RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter». Skjemaet erstatter det det tidligere skjemaet RF 1059, og innebærer heldigvis en klar forenkling i forhold til skatterapportering på dette området. Med aksjer menes både børsnoterte- og ikke børsnoterte aksjer. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, VPF, obligasjoner, opsjoner og derivater mm.

Dersom du har behov for å beregne akkumulert skjermingsfradrag på en aksjeinvestering, har skatteetaten laget en skjermingskalkulator, se skatteetaten.no/finn ditt skjermingsfradrag

5. Fondskonto

All inntekt og avkastning fra fondskonto beskattes i 2018 som renteinntekt, dvs med 23 %.

Merk at fra og med 2019 skal investeringer i fondskonto skattelegges likt som investeringer i VPF, dvs etter 80/20-regelen. Dette gjelder fondskontoer som har forsikringselement under 50 %, men det er for praktiske formål de fleste.

Markedsverdien på fondskontoen pr 31.12.2018 danner formuesgrunnlaget i din skattemelding.

6. IPS

I 2017 kom det nye skatteregler for IPS. Dersom du har opprettet en slik pensjonssparing får et inntektsfradrag tilsvarende årlig sparebeløp, dog er maksimalt sparebeløp kr 40 000. Fradragsbeløpet skal fremkomme av din skattemelding.

Merk at det er særlige regler knyttet til denne spareordningen, herunder at sparebeløpet er bundet frem til 62 år. Videre må du anse skattefradragene du oppnår i spareperioden kun som utsatt skatt. Grunnen er at disse vil bli «reversert» nå pengene tas ut av pensjonsordningen (realisasjon).

Det beregnes ikke formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

7. Praktiske opplysninger

Dersom du sammen med din skattemelding ønsker å sende inn andre ligningsskjemaer eller gi tilleggsopplysninger, kan du gjøre dette ved å bruke fanen «Vedlegg» i Altinn. Marker ønsket skjema og klikk på «Legg til». Skjemaet vil da bli sendt inn sammen med skattemeldingen.

Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er korrekt. Konsekvensen av feil i skattemeldingen er at det beregnes tilleggsskatt, dvs en ekstraskatt som beregnes på den skatten som ble feil/uteglemt.

Hvis du ser at du vil få restskatt, kan du betale denne før 31. mai. På denne måten unngår du renter på restskatten.

Årsoppgave for VPF, ASK og børsnoterte aksjer finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste: https://investor.vps.no/garm/auth/login. Årsoppgaven ligger under «Postkasse».

Årsoppgave for Fondskonto og IPS finner du ved å logge inn på www.danica.no

Til slutt; det hender man oppdager feil ellet uteglemmelser i tidligere års skattemeldinger når man sitter med dette arbeidet. Fra og med inntektsåret 2016, slipper du å sende klage ved slike oppdagelser. Nå kan du logge deg inn på Altinn, benytte skjemaet RF 1366 og korrigere posten som er feil/glemt. Denne forenklede muligheten gjelder i tre år etter levering av skattemeldingen. Ønsker du å endre opplysninger for 2015 eller eldre inntektsår, må du sende klage.

Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no