Innskuddspensjonslovens hovedregel er at de ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering på grunn av driftsinnskrenkninger. Det kan imidlertid avtales at de ansatte skal være i ordningen. Hva du har valgt for din bedrift, finner du enten i avtaledokumentene eller ved å snakke med oss. 

Her er en oversikt over valgmulighetene du har:

1. Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap

Bedriften fortsetter å betale sparing og risikodekninger som før. Bedriften kan beslutte å redusere innskuddsplanen ned til minimumssatsen på 2%. I dette tilfellet må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning.

2. Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap, men sparingen opphører midlertidig

Sparingen bortfaller. Bedriften fortsetter å betale risikodekningene for den ansatte. Denne løsningen krever en endring av avtalen dersom man i utgangspunktet har en avtale om fortsatt medlemskap ved permittering. 
I dette tilfellet må også bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Endringen vil kun gjelde for fremtidige permitteringer, og må utføres av oss i Danica og ikke direkte i Bedriftsportalen.
 
Bedrifter som allerede har avtale om utmelding ved permittering må sende oss en skriftlig bekreftelse på at de ønsker en slik løsning.
 
Dette er en ordning som er tilpasset den spesielle situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronapandemien og har foreløpig en varighet på seks måneder.

3. Melde permitterte ansatte ut av pensjonsordningen

Hvis det er avtalt at de permitterte skal beholde sitt medlemskap ved permittering, må avtalen endres før man kan melde ut. Dersom man skal endre avtalen må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Utmeldingen innebærer at det overfor den ansatte vil bli utstedt pensjonskapitalbevis, alle pensjons- og forsikringspremier opphører og den ansatte har rett på å tegne fortsettelsesforsikring.
 

Kontakt oss

Er du usikker på hva som er den beste løsningen for bedriften og for dine ansatte? Vi hjelper deg med rådgivning og informasjon om hvordan dere rent praktisk skal gå frem.