Avkastningen i obligasjonsfond påvirkes av tre ting;

Det løpende rentenivået på de verdipapirene fondet er investert i

Denne faktoren påvirkes ikke nevneverdig av uroen som herjer på børsene for øyeblikket. Når fondet kjøper en obligasjon, låner fondet i prinsippet ut penger til den som utsteder obligasjonen.

Du kan sammenligne det med at fondet er en bank som låner ut penger til et selskap, en finansinstitusjon eller en stat, for en gitt periode. Obligasjoner utstedes f.eks. når et selskap trenger å låne penger, men ikke ønsker eller ikke har mulighet til å låne av en bank.

Som betaling for å låne ut penger får fondet en rente. Renten er avtalt på forhånd, og er enten fast eller flytende gjennom hele perioden. De fleste obligasjoner utstedes med fast rente.

Utviklingen i markedsrente 

Når vi er i en utfordrende økonomisk periode, vil sentralbankene – inkludert den norske – senke rentene. Dette fører til at også de rentene som reflekterer forventet fremtidig rentenivå faller.

Fallende markedsrenter er faktisk positivt for verdiutviklingen i obligasjonene i fondet (gitt fast rente). Obligasjonene blir rett og slett et mer attraktivt investeringsobjekt fordi de gir en høyere avkastning i form av en høyere rente enn markedet generelt, og dermed blir investorer villige til å betale mer for obligasjonen nå enn hva de var før sentralbankene satt ned rentene

Risikoviljen til investorene

Når viljen til å ta risiko svekkes blant investorer blir de mindre villige til å betale markedspris for obligasjonene, dvs. at når mange nok ønsker å selge, så vil kursene og dermed verdien på obligasjonene også falle. Det er dette siste punktet som nå bidrar til svakere utvikling i mange obligasjonsfond.

Det positive er at når obligasjonsfondet kontinuerlig må kjøpe nye obligasjoner for erstatte de som forfaller, vil de nye verdipapirene kjøpes til en lavere pris, som isolert sett bidrar til å løfte avkastningspotensialet fremover. Den svake utviklingen i rentefond gjennom en vanskelig periode, blir derfor veldig ofte kompensert av høyere avkastning når urolighetene avtar og risikoviljen normaliseres.