• Månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding
  • Engangsutbetaling ved varig uførhet
  • Forsikring gir rett til utbetaling allerede ved 50% arbeidsuførhet

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total får du månedlige utbetalinger allerede etter 1 år ved 50% sykemelding. Blir du 50% varig ufør eller mer utbetales forsikringssummen som et engangsbeløp.

Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 55 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.