Slik har vi beregnet tallene

Beregningen viser en teoretisk framskrivning av verdien av en investering i et fond bestående av 50% aksjer og 50% renter. Beregningen er basert på Danske Banks forventinger til den generelle utviklingen i aksje- og obligasjonsmarkedet.

Beløpene presentert som de nedre og øvre avkastningsverdier er beregnet med et 95 prosent konfidensintervall. Det vil si at det er 5 prosent sannsynlighet for at avkastningen vil være lavere eller høyere enn det nedre og øvre nivået som fremstilles her. Beregningen er gjort på en investering med middels risiko, og vi antar en årlig inflasjon på 2 prosent.

Vi understreker at dette er estimerte verdien. Det er med andre ord ingen garanti for at verdien av investeringen vil utvikle seg i samsvar med det modellen viser. Det er alltid risiko for negativ avkastning.

Forventingen til de enkelte aktivaklassenes avkastning er basert på J.P Morgans langsiktige avkastningsforventinger, og usikkerheten er basert på markedets historiske utvikling og Danske Banks egne risikomodell.

Når du får investeringsrådgivning av Danske Bank tas det høyde for din økonomiske situasjon. Du kan dermed oppleve å få en anbefaling om å investere i et verdipapir som har lavere eller høyere risiko enn det som vises i modellen.

I beregningen er det ikke tatt høyde for skatt eller omkostninger. 

Risikotyper

Det er ikke mulig å investere uten å ta risiko. Du kan i midlertid velge hvilket risikonivå du ønsker når du investerer. Når du skal velge risikonivå må du ta stilling til hvor store svingninger i verdi du er komfortabel med. Tommelfingerregelen sier at jo høyere risiko du tar, jo større er muligheten for høyere avkastning, men også for tap. Høy risiko bør som et utgangspunkt kombineres med en lang tidshorisont, med en lang tidshorisont kan et tap innhentes når markedet stiger igjen.

Hos Danske Bank kan du velge mellom fem forskjellige risikonivå.

Når du får et investeringsråd vil den være basert på det risikonivået du ønsker, kombinert med din økonomiske situasjon og forventede tidshorisont.


Klar til at komme i gang med din investering?

Start i dag

Velkommen til Danske Bank