Del

Utsikter og muligheter som investor i coronavirusets skygge

INVESTMENT INSIGHT: Selv om det er svært stor usikkerhet rundt hvordan økonomien vil utvikle seg videre, mener vi ikke at det for øyeblikket er en riktig strategi å være altfor negativ og forsiktig med investeringene sine. 
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

For bare tre måneder siden hersket det total panikk i finansmarkedene. Over hele verden stengte økonomier ned på grunn av coronaviruset, og på litt over en måned falt globale aksjekurser med mer enn 30 % – mye raskere enn under finanskrisen – og også de mer risikofylte delene av obligasjonsmarkedet opplevde massive kursfall. Dette gjelder ikke minst vekstmarkedsobligasjoner og high yield-obligasjoner, som er selskapsobligasjoner med til dels dårligere kredittkvalitet.

I dag har panikken og den verste krisestemningen lagt seg. Vi er i full gang med en gradvis gjenåpning av økonomiene, og samtidig har både politikere og sentralbanker de siste månedene lansert historisk store hjelpepakker for å støtte økonomiene. Dette har medført at aksjemarkedene har innhentet mye av det tapte, og også obligasjonsmarkedene har i stor grad kommet seg igjen.

Har tatt gledene på forskudd

Foreløpig bekrefter utviklingen det grunnleggende synet vi i Danske Bank har uttrykt gjennom coronakrisen: Coronaviruset er et midlertidig tilbakeslag for verdensøkonomien og finansmarkedene, og investorene burde holde fast på investeringsstrategien sin også når bølgene går høyt.

Dette betyr imidlertid ikke at alt har blitt bra igjen. Den globale økonomiske aktiviteten er fortsatt kraftig rammet, og det hersker ingen tvil om at dette også vil være tilfellet for mange selskapers inntjening i år. Men finansmarkedene ligger vanligvis 6-9 måneder foran den økonomiske utviklingen og tar derfor ofte både de økonomiske sorgene og gledene på forskudd – og for øyeblikket har investorene priset inn både de største hjelpepakkene og de forventede gjenåpningene av økonomiene i aksjekursene.

I tillegg har oppløftende tillitsindikatorer (PMI) for den kinesiske industrisektoren forsterket investorenes optimisme og tro på at det finnes et lys i enden av coronakrisen. Kineserne var først ute med å stenge ned og først til å gjenåpne økonomien, og derfor er det et ekstra stort fokus på utviklingen og erfaringene i Kina. Samtidig er data for den kinesiske industrien en viktig indikator for økt økonomisk aktivitet og etterspørsel i resten av verden.

Her ser vi interessant avkastningspotensial for øyeblikket

  • Amerikanske aksjer: Attraktiv sammensetning av sektorer
  • Investment grade-obligasjoner: God mellomløsning i obligasjonsmarkedet
  • Vekstmarkedsobligasjoner: Foretrukne obligasjoner med høyere risiko

Les mer her.

Risikerer nye tilbakefall

Men i lys av de store aksjekursstigningene siden bunnen 23. mars, er det særdeles viktig at vi fortsatt ser framgang i den globale økonomiske aktiviteten i de kommende månedene, og at vi gradvis vender tilbake til noe som minner om normale tilstander i løpet av andre halvår av 2020. Hvis den økonomiske oppgangen trekker i langdrag, og hvis selskapenes inntekter lider lenger enn forventet, kan vi få nye tilbakeslag i finansmarkedene.

Samtidig kan den kommende regnskapssesongen potensielt vise at aksjekursene for noen selskaper har økt mer enn inntjeningen og guidingen deres skulle tilsi, og dette kan potensielt skape uro i finansmarkedene. Regnskapssesongen starter i USA i midten av juli.

Generelt er det ingen tvil om at vi gradvis vil se en bedring av den økonomiske aktiviteten i takt med gjenåpningen av økonomier rundt om i verden, og samtidig forventer vi at de omfattende hjelpepakkene vil skape et godt grunnlag for en gjenreising av den globale økonomien. Dessuten er det viktig å huske at coronakrisen, i motsetning til for eksempel finanskrisen, ikke ble utløst av en dypere strukturell krise som bunner i store økonomiske ubalanser og som nødvendigvis krever en smertefull periode med økonomiske tilpasninger.

Moderat overvekt i aksjer

Alt i alt gir det oss en tro på at vi kan unngå en langvarig resesjon, selv om coronakrisen har rammet verdensøkonomien hardt. Og selv om investorene allerede har regnet inn mye positivt i aksjekursene, forventer vi likevel positiv avkastning på et års sikt, i takt med at den økonomiske gjenreisingen materialiserer seg. Hvis det gjøres framskritt med utviklingen av en vaksine eller effektiv behandling mot coronaviruset, kan det gi ekstra medvind.

Generelt sett mener vi at potensialet til aksjer på lengre sikt mer enn veier opp for de kortsiktige risikoene, og derfor opprettholder vi i Danske Bank en moderat overvekt i aksjer – dvs. at vi har en litt høyere andel av aksjer i porteføljene våre enn vi forventer å ha på lengre sikt. Motsatt har vi en moderat undervekt i obligasjoner.

Tre sentrale risikoer for øyeblikket

  • Coronaviruset: Det hersker stor usikkerhet om hvor rask og kraftig den økonomiske gjenopprettingen vil bli etter coronakrisen, og hvis vi får en ny bølge med virusspredning, risikerer vi å få et nytt tilbakefall i verdensøkonomien.
  • Handelskrig: Vi har i den senere tid sett en skjerpet retorikk mellom USA og Kina - blant annet fordi Donald Trump legger skylden for coronaviruset på Kina og har antydet muligheten for nye handelsrestriksjoner for å straffe kinserne for pandemien.
  • Brexit: Britene skal endelig forlate EU innen utgangen av 2020, når den nåværende overgangsperioden utløper. EU og britene har imidlertidig fortsatt ikke forhandlet på plass de framtidige samarbedsvilkårene, og britene må be om en eventuell forlengelse av overgangsperioden innen utgangen av juni. Dette kan gi fornyet frykt for en såkalt hard Brexit.

Svært lav avkastning fra obligasjoner

Med til bildet hører imidlertid også at avkastningspotensialet til spesielt statsobligasjoner er begrenset. På den ene siden befinner rentene seg nær historiske bunnivåer, og på den andre siden forventer vi at gradvis bedring av økonomien og økt risikoappetitt hos investorene vil føre til høyere renter og dermed fallende obligasjonskurser.

På kortere sikt kan imidlertid sentralbankenes massive oppkjøp av obligasjoner forventes å holde rentene nede, og til tross for beskjeden forventet avkastning fra de sikreste obligasjonstypene, har de fortsatt en verdifull funksjon i porteføljen, der de øker stabiliteten til den samlede avkastningen. Dette har vi sett verdien av under coronakrisen.

Andre har også lest: