Del

Vi er forsiktige optimister tross virusfrykt

INVESTMENT INSIGHT: På tolv måneders sikt forventer vi positiv avkastning fra aksjer, men de siste ukenes markedssvingninger har samtidig vist hvorfor obligasjoner kan utgjøre en viktig del av investeringsportefølje.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

2019 var et veldig bra år for investorer, og inntil for noen uker siden fortsatte de positive taktene i 2020. Men så begynte koronaviruset å spre seg over hele verden, og investorene ble stadig mer bekymret for virusets negative følger for den globale økonomien. Det utløste store aksjekursfall som ble forsterket da oljeprisen falt kraftig som følge av uenighet mellom OPEC og Russland.

Det er ingen tvil om at viruset vil få negativ effekt på den økonomiske veksten og bedriftenes inntjening. Dette har vi tydeligst sett i Kina og i andre land med mange smittede, der forbrukerne i stor grad holder seg hjemme av frykt for å bli syke, mens mange arbeidsplasser har blitt stengt i kortere eller lengre perioder. I en globalisert verden har det også rammet selskaper som er avhengige av underleverandører eller produksjon i Kina – eller av salg i det kinesiske markedet.

Forventer kun midlertidig tilbakegang

I Kina forventer vi et betydelig fall i den økonomiske veksten i årets første kvartal, og også i de andre store økonomiene – USA, Europa og Japan – forventer vi at veksten vil avta mer enn det vi anslo ved begynnelsen av året. Ikke minst blir servicesektoren rammet når folk f.eks. slutter å reise og en rekke store arrangementer, fra fotballkamper til konferanser, blir avlyst.

I Danske Bank har vi en forventning om at de negative økonomiske effektene av coronaviruset likevel blir midlertidige, og at vi gradvis får se en kraftig bedring av den økonomiske aktiviteten. For øyeblikket er vårt hovedscenarioat de negative effektene av viruset vil strekke seg inn i andrekvartal, og at vi så får se en gradvis innhenting av økonomien gjennom andre halvår av 2020.

Derfor tror vi også at den siste tidens kursfall i aksjemarkedene vil være midlertidige. På kort sikt risikerer man fortsatt stor usikkerhet i markedene, og det kan fort bli enda verre før det blir bedre igjen – avhengig av den videre utviklingen til koronaviruset.

Med kursfallene de siste ukene er det imidlertid priset en del negativt inn i aksjekursene, og på ett års sikt ser vi nå et rimelig godt avkastningspotensial i aksjer. Derfor har vi i Danske Bank en liten overvekt i aksjer – dvs. en litt høyere andel av aksjer i porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt. Andelen av obligasjoner er derimot noe lavere.

De positive faktorene

Det er flere årsaker til vår dempede optimisme når det gjelderaksjer:

Før utbruddet av koronaviruset i Kina, viste en rekke økonomiske indikatorer tegn til stabilisering av den globale økonomien, etter en periode med nedgang og resesjonsfrykt i 2019. Selv om viruset for øyeblikket stikker kjepper i hjulene for denne stabiliseringen, forventer vi at den kommer tilbake på sporet igjen.

Før koronaviruset stjal overskriftene nøt økonomien blant annet godt av avtagende frykt for en eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina, og i tillegg sikret sterke arbeidsmarkeder, stigende lønninger og lave renter – og dermed lave boligkostnader – et solid privatforbruk. Vi forventer at privatforbruket fortsatt vil være en sentral drivkraft for økonomien når virusfrykten avtar og situasjonen er under kontroll.

Andre sentrale faktorer er begrenset inflasjon og moderat økonomisk vekst. Det gir fortsatt sentralbankene en mulighet til å støtte økonomien med ekspansiv pengepolitikk – dvs. lave renter og obligasjonsoppkjøp – uten frykt for økonomisk overoppheting eller inflasjon som løper løpsk. I det siste har vi blant annet sett den amerikanske sentralbanken senke renten ytterligere for å gi den amerikanske økonomien en ekstra vitamininnsprøytning.

De viktigste truslene

Selv om vi fortsatt er moderate optimister på litt lengre sikt, må man imidlertid ikke være blind for faktorer som potensielt kan forverre nervøsiteten og svingningene i finansmarkedene i tiden som kommer.

I tillegg til fortsatt usikkerhet rundt koronaviruset, risikerer vi også at den politiske risikoen blusser opp igjen i finansmarkedene – både når det gjelder Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina. Riktignok signerte amerikanerne og kineserne en delavtale i januar – den såkalte fase 1-avtalen – men det er fortsatt en lang vei å gå før det blir en mer omfattende handelsavtale hvor handelsbarrierer blir redusert eller fjernet, og selv om britene forlot EU ved utgangen av januar i år, risikerer vi fremdeles en kaotisk Brexit når den nåværende overgangsperioden utløper ved nyttår. Britene og EU har nemlig fortsatt til gode å bli enige om samarbeidsvilkårene som skal gjelde i framtiden.

Samtidig vil koronaviruset utvilsomt gi seg utslag i en periode med skuffende økonomiske nøkkeltall og skuffende inntjening i mange selskaper, og dette kan øke investorenes bekymring for den økonomiske utviklingen.

Aksjer er det beste alternativet

Til tross for disse truslene, anser vi fortsatt aksjer som den mest attraktive aktivaklassen. Naturligvis spiller det også inn at obligasjoner for øyeblikket gir ekstremt lave renter til investorene, og hvis vi får se en bedring av økonomien senere i år, forventer vi et renteløft som vil kunne presse obligasjonskursene lavere.

Med andre ord er aksjer etter vårt syn det beste alternativet for investorer, og når den verste usikkerheten rundt viruset har lagt seg, forventer vi at den økonomiske veksten og etterspørselen etter aksjer vil være tilstrekkelig til å skape stigende aksjekurser på tolv måneders sikt.

Derfor tror vi også at den siste tidens kursfall i aksjemarkedene vil være midlertidige.

Obligasjoner har vist sin verdi under viruset-utbruddet

Mens aksjene har opplevd betydelige kursfall de siste ukene, har kursene steget på de mest sikre obligasjonene – som f.eks. norske, tyske og amerikanske statsobligasjoner. De stigende obligasjonskursene er helt etter boken og skyldes at investorer tradisjonelt søker en trygg havn i obligasjoner i perioder med økt usikkerhet i aksjemarkedene.

Hvis du har både aksjer og obligasjoner i porteføljen din, kan obligasjoner dermed bidra til å øke stabiliteten i porteføljen, fordi de ofte vil gi kunne positiv, eller mindre negativ, avkastning i perioder med større aksjekursfall.

I Danske Bank er anbefalingen vår derfor at de fleste investorer har en andel obligasjoner i porteføljen. Den optimale fordelingen mellom aksjer og obligasjoner vil alltid avhenge av investeringsprofilen din, inkludert risikovilje og tidshorisont for investeringene.


Her ser vi interessant avkastningspotensial for øyeblikket

  • Amerikanske aksjer: Gode forutsetninger for å fortsatt lede an
  • Vekstmarkedsaksjer: Godt potensial, spesielt når virusfrykten avtar
  • Vekstmarkedsobligasjoner: Høyere løpende rentenivåer

Les mer her.

Andre har også lest: