Del

Her ser vi interessant avkastningspotensial

I Danske Bank overvekter vi blant annet amerikanske aksjer, samt aksjer og obligasjoner fra vekstmarkedene i porteføljene våre for øyeblikket. Dette fordi vi tror disse aktivaklassene har best avkastningspotensial over de neste kvartalene. En overvekt betyr at vi for øyeblikket velger å ha en større andel av disse investeringskategoriene enn vi forventer å ha på lang sikt.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

VEKSTMARKEDSAKSJER: Godt potensial, spesielt når virusfrykten avtar

Etter vårt syn er aksjer fra vekstmarkedene attraktivt priset sammenlignet med andre regioner, mens inntjeningssveksten i bedriftene forventes å ha en relativt sett positiv utvikling. Sett i lys av den stimulerende pengepolitikken fra sentralbankene og forventninger om en stabilisering i global økonomi senere i år, når usikkerheten rundt koronaviruset har lagt seg, ser vi gode forutsetninger for en forløsning av potensialet i vekstmarkedsaksjer.

Hvis utbruddet av viruset imidlertid utvikler seg til det verre og strekker lenger ut i tid enn forventet, kan det riktignok få en negativ effekt på veksten og aksjene i vekstmarkedene, men akkurat nå er hovedscenarioet vårt at de negative effektene av viruset vil være midlertidige og at vi deretter får se en gjenoppretting av den økonomiske aktiviteten. I tillegg forventer vi at stimulanser fra blant annet kinesiske myndigheter og en rekke sentralbanker vil utgjøre en buffer mot de negative økonomiske effektene. Innen vekstmarkedene ser vi først og fremst et potensial i de asiatiske markedene.

AMERIKANSKE AKSJER: Gode forutsetninger for å fortsatt lede an

Før frykten for koronaviruset utløste store kursfall i aksjemarkedene, hadde amerikanske aksjer vist en sterk utvikling i 2020. Framgangen var blant annet drevet av gode resultater fra IT-sektoren, et stabilt privat forbruk og en stimulerende pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken, som nettopp har senket renten ytterligere.Samtidig ser vi fortsatt et attraktivt avkastningspotensial i IT-sektoren, som vekter tungt i USA.

I tillegg gjør den globale usikkerheten rundt koronaviruset amerikanske aksjer til et bra sted å være, ettersom de ofte svinger noe mindre i kurs i urolige perioder. Et faremoment er at den globale økonomien kan utvikle seg bedre enn forventet, ettersom dette kan føre til at amerikanske aksjer blir hengende etter andre regioner med større følsomhet overfor blant annet den makroøkonomiske utviklingen – som f.eks. vekstmarkedene. Selv i dette scenarioet mener vi imidlertid at det amerikanske aksjemarkedet, med sine mange teknologiselskaper og andre sykliske sektorer, vil klare seg godt.

VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER: Høyere løpende rentenivå

Vekstmarkedsobligasjoner støttes av investorenes jakt på obligasjoner som kan gi en høyere avkastning i dagens lavrentemiljø, der de mest sikre obligasjonene fra USA og Europa gir svært lave eller negative renter. Samtidig får vekstmarkedsobligasjoner medvind fra den stimulerende pengepolitikken til sentralbanker i vekstmarkedene og i utviklede økonomier, og vi forventer at disse faktorene fortsatt vil sikre et godt fundament. I tillegg ser vi et potensial for høyere økonomisk vekst enn i 2019 for en rekke vekstmarkeder når de negative effektene av viruset avtar.

For øyeblikket er imidlertid viruset en usikkerhetsfaktor som kan ramme økonomien og utløse perioder med store kursbevegelser, der vekstmarkedsobligasjoner vil kunne klare seg dårligere enn mer sikre obligasjoner fra utviklede økonomier. Vekstmarkedsobligasjoner gir imidlertid gode muligheter for bred risikospredning på tvers av land, slik at utviklingen blir mindre sårbar overfor negativ utvikling i enkeltøkonomier.

Andre har også lest: