Del

Her ser vi interessant avkastningspotensial

I Danske Bank overvekter vi blant annet amerikanske aksjer, samt investment grade-obligasjoner og obligasjoner fra vekstmarkedene i porteføljene, fordi vi forventer at de vil klare seg bedre enn markedene generelt fremover. En overvekt betyr at vi for øyeblikket velger å ha en større andel av disse aktivaene i porteføljene enn vi forventer å ha på lang sikt.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

Attraktiv sammensetning av sektorer

Overvekt: Amerikanske aksjer

Selv om amerikanske aksjer har klart seg noe bedre gjennom coronakrisen enn globale aksjer, forventer vi fortsatt at de vil levere meravkastning i tiden som kommer. Under coronakrisen har politikerne i USA vist større og mer resolutt handlekraft enn mange andre steder i verden, og den amerikanske sentralbanken har vært raske med å lansere historisk store hjelpepakker. Dette bidrar til forventningen om at den amerikanske økonomien vekstmessig vil klare seg bedre enn de fleste andre land. 

Samtidig er sammensetningen av det amerikanske aksjemarkedet interessant. Blant annet utgjør sektorene IT og kommunikasjonstjenester til sammen omtrent en tredjedel av markedet, og dette er to av sektorene vi for øyeblikket ser det mest attraktive potensialet i.

I USA finner man også mange såkalte kvalitetsaksjer, som blant annet kjennetegnes av stabil vekst i inntjeningen og begrenset gjeld, og slike selskaper er vanligvis mer robuste i usikre tider.

God middelvei i obligasjonsmarkedet

Overvekt: Investment grade-obligasjoner
Investment grade-obligasjoner er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet, og etter vårt syn er dette en interessant mellomløsning i obligasjonsmarkedet for øyeblikket. De tilbyr høyere rente enn statsobligasjoner – ikke minst etter at coronakrisen utvidet kredittpåslagene – men har lavere risiko enn de mer risikofylte kredittobligasjonene, som f.eks. high yield-obligasjoner. Ettersom vi fremdeles ser betydelig økonomisk usikkerhet i nær framtid, mener vi at investment grade gir den riktige balansen mellom avkastningspotensial og risiko. Derfor har vi overvekt.

Foretrukne obligasjoner med høyere risiko

Overvekt: Vekstmarkedsobligasjoner

Selv om aktivaklassen har gitt negativ avkastning som følge av coronakrisen hittil i år, ser vi et attraktivt potensial på lengre sikt. Kredittpåslaget – altså merrenten i forhold til de mest sikre statsobligasjonene – ligger etter vårt syn på et attraktivt nivå for øyeblikket, og selv om noen oljeeksporterende land er rammet av de lave oljeprisene, har aktivaklassen en god spredning over svært mange land. Dessuten er den svært ekspansive pengepolitikken til både den europeiske og den amerikanske sentralbanken en støttefaktor for aktivaklassen, ettersom dette relativt sett – når nervøsiteten avtar i finansmarkedene – gjør vekstmarkedsobligasjoner mer attraktive for investorer som er på jakt etter god avkastning i lavrentemiljøet. Vekstmarkedsobligasjoner er for øyeblikket vår foretrukne aktivaklasse innenfor den mest risikobetonte delen av obligasjonsmarkedet.

Andre har også lest: