Del

Eier du aksjeselskap? Ikke glem dette når du leverer skattemeldingen

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk innen 31. mai.

Uansett hva slags selskapsform du driver skal skattemeldingen leveres elektronisk innen 31. mai. Leverer du ikke i tide, risikerer du å måtte betale tvangsmulkt for hver dag du er over fristen. Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i 2017, må likevel levere skattemelding. 

Hvis du er en av dem som kjenner at det kan bli vanskelig å rekke fristen, kan det være kjekt å vite at du fram til 31. mai også kan søke om utsettelse i inntil 30 dager (dvs. til senest 30.juni). Skal du søke utsettelse kan du klikke du deg inn på denne lenken. Husk også at fristen for å delegere rettigheter er 29.mai, slik at andre du vil skal kunne se, endre og sende inn skattemeldingen til din bedrift (for eksempel et regnskapskontor).

Hvilke fradrag kan du ha rett på?

Med fristen rett rundt svingen haster det derfor å få med alle fradragene du kan ha rett på. Aksjeselskaper er egne skattesubjekter og betaler skatten etterskuddsvis. Generelt kan du få fradrag for alle kostnader som går med til å generere inntekter til selskapet ditt. Her er en oversikt over noen av de viktigste utgiftene du kan trekke fra i et aksjeselskap:

Bil

Aksjeselskapet kan få fradrag for bruken av firmabil. Om en ansatt bruker en bil privat som eies eller leases av selskapet, regnes dette som en skattepliktig fordel som behandles som lønn. Bruker den ansatte egen bil i arbeidet, kan vedkommende motta skattefri kilometergodtgjørelse for yrkeskjøringen med kr 3,50 per kilometer. Denne utgiften er fradragsberettiget i selskapet.

Kontor

Har du hjemmekontor som brukes i virksomheten, kan du som ansatt i selskapet kreve fradrag for faktiske utgifter eller et standardfradrag på kr 1800 (dersom totale kostnader overstiger minstefradraget). Kombinert bruk av rom i boligen til kontor og for eksempel gjesterom, soverom eller kjellerstue omfattes ikke av reglene for hjemmekontor. Kontorlokaler selskapet leier utenfor eget hjem, gir derimot full fradragsrett.

Kostnader og avskrivinger

Når du kjøper utstyr eller lignende til bedriften, skal dette føres i balansen og kostnadsføres (avskrives) over flere år. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning. Man får fradrag for driftsmidler dersom kostnaden er under kr 15 000. Det samme gjelder dersom kostnaden er over kr 15 000 og forventet varighet er under 3 år. 

Utgifter til elektronisk kommunikasjon

Kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd og trådløst nett) kan trekkes fra i næring. Arbeidstakers fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester, utenfor sin ordinære arbeidssituasjon, anses som skattepliktig inntekt.

Pensjon, sykepenger og forsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen tegnes hos private forsikringsselskap og skal gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Denne forsikringen er fradragsberettiget.

Obligatorisk tjenestepensjon er også fradragsberettiget. Denne ordningen er blant annet obligatorisk for foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Det samme gjelder foretak med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

I tillegg finnes det en rekke andre kostnader som selskapet normalt kan få fradrag for, som aviser, representasjon, gaver, velferdstiltak og yrkesreiser. Husk også at utgifter til regnskapsfører og revisor er fradragsberettiget. Dette kan være en krevende jobb, så det er vel verdt å vurdere å leie inn regnskapsfører, slik at du kan bruke din tid og energi på kjernevirksomheten.

Fakta om tvangsmulkt

 • Tvangsmulkt er en løpende mulkt som øker for hver dag opplysningsplikten ikke er oppfylt
 • For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2018 er rettsgebyret 1130 kroner.
 • Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 56 500 kroner.
 • Tvangsmulkten løper til:
  • Opplysningene gis
  • Skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
  • Maksimal beløpsgrense er nådd


   Kilder: Altinn, Skatteetaten

Andre har også lest