Del

Seks råd til ledere i små og mellomstore bedrifter

Ledere i små og mellomstore bedrifter har ofte eneansvar for svært ulike oppgaver. Det gjør lederrollen spesielt krevende.

Frode Solberg, høyskolelektor ved BI, har sammen med to andre forfattere gjennomført en undersøkelse blant 220 ledere i små- og mellomstore bedrifter. De presenterer sine viktigste funn og råd i boken «Ledelse i små og mellomstore bedrifter».

C0957147B958EDDF
 

 

De har i sin studie dokumentert at ledere bruker absolutt størsteparten av sin tid på daglig drift, administrasjon og operative gjøremål. Minst tid på strategi og utvikling. Ledere sier samtidig at de ønsker å prioritere motsatt.

Årsakene til denne prioriteringen kan kanskje knyttes til at lederoppgaven er ekstra krevende i små og mellomstore bedrifter. Dette kan blant annet sees ut i fra at:

1
. Lederen ofte er «ensom og alene» i sin lederrolle, og mangler tilgang på personer man kan støtte seg til i eksempelvis krevende beslutningsprosesser.

2. Lederen har også ofte begrenset eller ingen tilgang på samtalepartnere «å bryne seg på, og å lufte tanker med» i egen bedrift.

3. Lederen skal organisere og administrere en hel bedrift samtidig som man gjerne har komplekse eksterne og interne leveranseprosesser som skal håndteres.

4. Lederen skal alene daglig balansere og prioritere mellom det operative, kortsiktige, og de langsiktige, strategiske utviklingsmessige dimensjonene

Hjelp, jeg er blitt leder!
Fagkunnskap oppleves ofte som det viktigste utvalgskriteriet når en leder velges, mens kompetanse innen ledelse, HR og personal-arbeid ikke alltid betraktes som like verdifullt. Det kan gå bra, men det lykkes ikke alltid.

«Hjelp, jeg er blitt leder» er en beskrivelse av lederrollen mange finner dekkende. Et viktig element i å oppnå suksess som leder er å anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt. Å kontinuerlig utvikle sin lederkompetanse og å rette fokus på egen lederatferd er en annen viktig egenskap.

Som leder i små og mellomstore bedrifter kan du oppleve å stå mer alene enn ledere av større bedrifter. I større bedrifter er man sannsynligvis en del av et lederteam med den støtte dette innebærer i alle ulike og krevende situasjoner. Ved årsskiftet var det i følge SSB 547 000 bedrifter i Norge, og 99,1% av disse hadde mindre enn 20 ansatte. Teorier om lederteam kan ha vanskelige arbeidsforhold her.

I mindre bedrifter skal ledere med begrensede ressurser håndtere et stort område, ofte utenfor sitt spesifikke fagfelt. Når bedriften vokser, vil lederen eller gründeren befinne seg i en ny lederrolle, forskjøvet bort fra den faglige plattform som var fundament bak, og årsak til, at man startet bedriften. En utfordring er at man eksempelvis går fra rollen som en dyktig fagperson til rollen som ren leder, og da gjerne som leder for den gruppen man tidligere var fagressurs for.

"Et viktig element i å oppnå suksess som leder er å anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt."

Styrefunksjonen er ofte en svakt utviklet og en ubenyttet ressurs i små og mellomstore bedrifter. Det fratar bedriftens leder, som ofte er den sentrale eieren, muligheten til å skaffe seg tilgang på en viktig, effektiv og rimelig ledelsesressurs.

Seks tiltak for ledere i små og mellomstore bedrifter:

1
. Anerkjenn lederkompetanse som et eget kompetanseområde som du kan utvikle deg innenfor.

2
. Reflekter over om egen lederkompetanse og lederatferd kan og bør utvikles? «Hvorfor gjør jeg som jeg gjør?» «Hva kan jeg og bør jeg forbedre»?

3. 
Vurder hvordan du anvender din tid som leder, og hvordan du eventuelt ønsker å omprioritere din anvendelse av egen tidsbruk. Når du har gjort det, så gjør du det.

4. 
Videreutvikle ditt nettverk med personer som selv, gjennom gode diskusjoner, ønsker å forbedre seg som ledere.

5. 
Ta aktivt i bruk dine kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som ressurser. De kjenner din bedrift og de vil hjelpe deg til å bli bedre. Det tjener jo også de.

6. 
Etabler og utvikle bedriftens styre ut i fra bedriftens og dine behov og utfordringer.

Andre har også sett