Del

Seks tips for et godt budsjett

​Uten et budsjett mister du den daglige kontrollen over virksomheten. Da kan likviditetsproblemer komme helt overraskende på. Her er noen tips.

I Danske Bank opplever vi at kun et fåtall av de som driver små- og mellomstore bedrifter styrer etter et budsjett. I stedet foretrekker mange å heller bruke tiden sin på forretningsutvikling, uten å følge særlig godt med på tallene. Det gjør selskapet ekstra utsatt for å havne i vanskelige situasjoner med mangelfull tilgang på kapital og dårlig likviditet.

 1. Lag både resultat- og likviditetsbudsjett
  Som minimumskrav bør du utarbeide et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Resultatbudsjettet viser virksomhetens verdiskapning over en bestemt tid – normalt et år. Likviditetsbudsjettet er minst like viktig, fordi det sier noe om hvor godt rustet man er til å møte kortsiktige forpliktelser, gjerne fra måned til måned. Eksempelvis vil investeringer i anleggsmidler (produksjonsutstyr, bygninger, kontormaskiner etc.) normalt kostnadsføres over hele levetiden, mens midlene trekkes fra konto umiddelbart.

 2. Bruk salgskalkyler
  Uansett hva du selger er kalkyler viktige for å beregne hvor mye du tjener på salget, sett i betraktning av hva du selv må betale for å levere produktet eller tjenesten. Ved å utarbeide en kalkyle på enkelttjenester og/eller –produkter, vil du raskt få en oversikt som du kan skalere opp mot forventet aktivitet for hele året. I tillegg får du en oversikt av forventet inntekt vil være når du tar hensyn til faste og variable kostnader.

 3. Vurdér risiko
  Vurdér potensielle utfordringer din bedrift kan bli utsatt for. Forventer dere endringer i markedssituasjonen? Vil det komme endringer i politiske føringer innenfor din bransje? Hvilke risiko må du ta når det gjelder personal? Innkjøp; vil dere endre leverandør – hvilken betydning vil det ha? Foreta en risikoanalyse av din bedrift og ta hensyn til dette i budsjettet.

 4. Vær konservativ med inntekter og ta høyde for uforutsette utgifter
  Vær realistisk og budsjettér gjerne med noe høyere kostnader og litt lavere salgsinntekter enn hva du reelt sett tror du kommer til å ha. På den måten kan budsjettet i større grad fungere som styringsverktøy i daglig drift, enn om man er for optimistisk på egne vegne og sitter igjen med et verktøy som ikke reflekterer virkeligheten.

 5. Se til fjoråret og strekk deg etter andre i bransjen
  Fjorårets regnskapstall gir en god indikasjon på forventede inntekter og kostnader. Benytt dette sammen med oppdaterte risikoanalyser og kalkyler, og du vil ha et godt styringsverktøy for kommende år. Ved eventuelle endringer: undersøk andre i bransjen for å få en indikasjon.

 6. Følg opp budsjettet ofte
  Følg opp budsjettet ofte og gjør eventuelle tilpasninger fortløpende. Budsjettet skal være et levende dokument.

Andre har også lest: