Dagens værmelding tilsier sol med spredt skydekke, noe som isolert sett taler for at aksjemarkedet skal stige videre. Men, det er også noen mørke skyer som virker stadig mer truende og som kan by på haglebyger og torden. Ikke helt ukjent på høstparten. Din beste beskyttelse vil være en fondsportefølje med god risikospredning, en langsiktig investeringsstrategi du er komfortabel med og ikke minst troen på at etter regnet vil shorts-været og godfølelsen komme tilbake. 

Solskinnet

USA, verdens største økonomi, opplever sin beste vekstperiode siden 2014. Selv om vi forventer at farten vil avta litt inn i 2019, tror vi pengebruken over Trumps budsjett vil bidra til å holde lokomotivet i gang. Vi tror vekstraten vil avta noe også i Europa og Kina, men at aktivitetsnivået fortsatt vil være godt nok til å unngå en alvorlig oppbremsing som skremmer investorene. 

Så lenge helsetilstanden i verdensøkonomien er sunn, borger det for at lønnsomheten i næringslivet vil fortsette å være sterk. For 2019 og 2020 venter analytikerne i gjennomsnitt at globale aksjer vil oppleve en inntjeningsvekst på rundt 9%. Realiseres dette taler det for videre aksjeoppgang. 

Lysegrå skyer

Den italienske regjeringen har tidligere truet med å føre en budsjettpolitikk i strid med det EU ønsker. Fordi Italia har en statsgjeld på 130% av BNP og banksektoren eier 20% av denne gjelden, er landets økonomi og kredittverdighet følsomt for finansmarkedenes misnøye. Kursfall for italienske statsobligasjoner rammer med andre ord markedsverdien og potensielt utlånskapasiteten til bankene, som igjen kan svekke økonomien. Vi forventer tøffe forhandlinger mellom Italia og EU, men tror de kommer frem til en løsning som beroliger investorene.

Brexit er usikker affære og det har vært spekulert i et såkalt «no-deal»-scenario, hvor Storbritannia forlater EU uten en avtale som beskriver rettigheter og plikter knyttet til handelsrelasjoner, luftfart, sikkerhetspolitikk etc. Fordi et slikt utfall vil medføre et sjokk for britisk og europeisk økonomi, og ikke minst for britiske aksjer som utgjør 27% av det brede europeiske aksjemarkedet, tror vi dette er lite sannsynlig. Vi forventer derfor, i tråd med nylig utvikling i forhandlingene, at en «rimelig god» avtale etableres. Selv om usikkerhet vil gjenstå tror vi ikke Brexit vil utløse en ny EU-krise. 

De mørkeste skyene

  1. Vi er trolig bare dager fra at Trump øker omfanget av tariffer på kinesiske importvarer med 200mrd USD. Fordi Kina ikke importerer mer enn 130mrd USD fra USA, kan de ikke svare med samme mynt. Og, fordi kinesiske myndigheter under ingen omstendigheter ønsker å se svake ut, eller på vikende front, vil de ty til alternative tiltak, eksempelvis å stikke kjepper i hjulene for amerikanske selskaper i Kina, hvis omsetning i landet er om lag 350mrd USD. (Til sammenligning omsetter kinesiske selskaper for 20mrd USD i USA). En slik situasjon bli økonomisk destruktivt og påvirke ikke bare kinesisk økonomi, men også den amerikanske. De nye tariffene fra USA omfatter i stor grad forbruksvarer, og vil medføre at amerikanske selskaper må erstatte importvarene, som vil bety høyere priser og en negativ impuls til økonomien. I verste tilfelle vil slike kinesiske tiltak svekke inntjeningsveksten i USA og bidra til tilbakeslag i finansmarkedene.


    I første omgang er det to ting som kan føre til at handelskrigen dempes eller avsluttes;
    a) at Trump i forkant av mellomvalget ønsker å fremstå som Mr. Dealmaker og verdens redningsmann, ved å moderere proteksjonismen og forhandle frem nye handelsavtaler med Kina, eller
    b) at handelskrigen eskalerer slik at den svekker amerikansk økonomi og gir kursfall for amerikanske aksjer, som igjen tvinger Trump til å dreie mot en mer konstruktiv handelspolitikk. Mens det første scenarioet kan gi en rekyl i aksjemarkedet, vil sistnevnte kunne påvirke aksjer negativt da det vil medføre usikkerhet rundt utsiktene for amerikansk økonomi.

  2. Sterk dollar, utsikter til flere hevinger fra FED, trusselen om eskalerende handelskrig og svakere vekst i Kina er faktorer som bidrar til den lengste sammenhengende nedturen for aksjer, obligasjoner og valuta i Emerging Markets siden finanskrisen.

Situasjonen skaper bekymring for at strammere finansielle forhold (dyrere egenkapital og gjeld - både i USD og i lokal valuta, pga. rentehevinger i flere vekstmarkedsøkonomier) vil dempe veksten også i land med sunne statsfinanser. Basert på de siste tallene er det likevel ennå ingen tegn til at uroen i finansmarkedene har gitt noen betydelig negativ vekstimpuls til vekstmarkedsøkonomiene samlet sett. Men det er kanskje bare spørsmål om tid, fordi så lenge vekstmomentet i USA er sterkere enn i andre deler av verden, og den amerikanske sentralbanken holder fast på sine gradvise renteøkninger, vil dollaren holde seg sterk og svekke de finansielle rammebetingelsene i Emerging Markets. Vedvarer dette presset er det ingen tvil om at flere enn Tyrkia, Argentina og Sør-Afrika vil oppleve økonomiske kriser.

På aksje- og rentesiden er det nå priset inn mye negativt – til tross for at selskapsinntjeningen er sterk og mange land har mer robuste statsfinanser. Emerging Markets er likevel fortsatt skummelt fordi det ikke er noen åpenbare triggere for dollarsvekkelse på kort sikt.

Værmelding

Stemningen i det globale aksjemarkedet står i fare for å kunne utfordres nærmest uansett; videre sterk vekst i USA relativt til resten av verden vil holde dollaren sterk og sørge for at presset på Emerging Markets vedvarer, mens svakere vekst i USA vil riktignok kunne gi en mer forsiktig FED og svakere dollar, men også mer usikre vekstutsikter for global økonomi, som igjen kan tynge forventningene til den viktige selskapsinntjeningen.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.