Slik behandler vi opplysningene dine når du bruker Danske Bank-konsernets nettsider og digitale løsninger.

Hvis du ber om å bli kontaktet, sender oss en e-post eller ber om å få tilsendt en brosjyre eller lignende via våre nettsider, oppgir du navn og adresse, e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger, inklusive fødselsnummer. Vi bruker disse opplysningene til å behandle og svare på forespørselen din. Vi lagrer ikke opplysningene i informasjonskapsler.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er passive filer som lagres på datamaskinen eller annet IT-utstyr. De gjør det mulig for oss å gjenkjenne datamaskinen din og få informasjon om sidene du har besøkt og funksjoner som er tilgjengelige fra datamaskinen/enheten. Informasjonskapsler inneholder ikke informasjon om for eksempel hvem du er eller hvor du bor. Informasjonskapsler kan ikke spre virus eller andre skadelige programmer.

Formål

Vi bruker informasjonskapsler i forbindelse med våre vanlige aktiviteter og de ulike løsningene vi tilbyr. Vi bruker også informasjonskapsler til å samle inn statistikk som blant annet kan brukes til å forbedre våre nettsider og skreddersy opplevelsen etter dine behov. Vi bruker også noen informasjonskapsler i vår markedsføring.
Informasjonskapsler kan ikke brukes til å identifisere deg som person, men vi kan bruke informasjonen om nettstedene som du har besøkt med datamaskinen sammen med de andre opplysningene som oppbevares om deg. Vi bruker naturligvis bare opplysningene i samsvar med gjeldende lovgivning.
Når du logger på våre selvbetjeningsløsninger, som Danske Banks nettbank, lagrer vi informasjon om hvor og når du besøkte våre nettsteder. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre våre rådgivningstjenester og vår markedsføring til deg så relevant som mulig. Vi lagrer kun informasjonen hvis du også har samtykket i bruk av informasjonskapsler. Vær imidlertid oppmerksom på at økt-, funksjonalitets- og driftsinformasjonskapsler alltid lagres, siden du ellers ikke ville kunne bruke våre selvbetjeningsløsninger.
Du kan lese mer om de forskjellige informasjonskapslene vi bruker i delen «Vi bruker ulike informasjonskapsler».

 

Samtykke til bruk av informasjonskapsler, tilbakekalle samtykke og avslå bruk av informasjonskapsler

Første gang du besøker et av våre nettsteder eller applikasjoner, vises det en melding om bruken av informasjonskapsler. Du samtykker i bruken av informasjonskapsler ved å klikke «OK» eller «Ja takk» (Godta informasjonskapsler). Hvis du ikke klikker på «OK» eller klikker «Nei takk» (Avslå bruk av informasjonskapsler), blir det ikke gitt samtykke, og det blir ikke lagret noen informasjonskapsler, bortsett fra de som er nødvendige for at nettsidene våre skal fungere.
Vi lagrer imidlertid en informasjonskapsel for å huske valget ditt, og ved ditt neste besøk på nettstedet vil det ikke bli brukt andre informasjonskapsler hvis du ikke har valgt «OK» eller hvis du har valgt «Nei takk».
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket eller helt unngå informasjonskapsler, må du deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Du bør imidlertid være oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler betyr at du ikke kan logge deg på selvbetjeningsløsninger eller bruke andre funksjoner som krever at den aktuelle nettsiden kan huske valgene dine. 

 

Vi bruker ulike informasjonskapsler

De informasjonskapsler vi gemmer i nettleseren din, om du besøker våre nettsteder er følgende:

Navn
Type
Hvor
Hvorfor
Klassifikasjon*
s_cc
Sesjon 
Global
Statistikk
Kat. 2 - Drift
s_sq
Sesjon 
Global
Statistikk
Kat. 2 – Drift
s_sv_sid
Sesjon
Global
Statistikk
Kat. 2 – Drift
s_vi
Vedvarende
Global
Statistikk
Kat. 2 – Drift
mbox
Vedvarende 
Lokal
Innholdsforbedring
Kat. 2 – Drift
CookiesOn
Vedvarende 
Global
Sjekker om cookies er akseptert eller ikke
Kat. 2 – Drift
QST (tredjeparts-cookie)
Vedvarende
Lokal
Brukerundersøkelse
Kat. 1 – Funksjonsnødvendig
QSI_HistorySession
Sesjon 
Lokal
Brukerundersøkelse
Kat. 2 – Drift
QSI_SI__intercept
Vedvarende 
Lokal
Brukerundersøkelse
Kat. 2 – Drift
C (tredjeparts-cookie)
Vedvarende 
Lokal
Markedsføring
Kat. 2 – Drift
cid (tredjeparts-cookie)
Vedvarende 
Lokal
Markedsføring
Kat. 2 – Drift
uid (tredjeparts-cookie)
Vedvarende 
Lokal
Markedsføring
Kat. 2 – Drift

Beskrivelse av de ulike typene informasjonskapsler vi bruker:

1. Type

Øktinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene eksisterer fra det øyeblikket du åpner nettleseren din og til du lukker den igjen. Når du lukker nettleseren, slettes disse informasjonskapslene automatisk.

Faste informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene har en forhåndsdefinert levetid og blir værende i nettleseren til de utløper eller til du sletter dem.

2.Omfang

Globale informasjonskapsler: En global informasjonskapsel er en informasjonskapsel som kan plasseres på en hvilken som helst side på våre nettsteder.

Lokale informasjonskapsler: En lokal informasjonskapsel er en informasjonskapsel som bare kan plasseres på visse sider.

3. Førsteparts- eller tredjeparts-informasjonskapsler

Førsteparts-informasjonskapsler: Dette er våre egne informasjonskapsler.

Tredjeparts-informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som er plassert av tredjeparter etter avtale med oss.

4. Formål

Statistikk: Adobe Analytics og Celebrus: Danske Bank-konsernet bruker Adobe Analytics og Celebrus, som er verktøy som kan brukes til blant annet statistiske analyser og profilering.

Les Adobe Analytics personvernerklæring.
Les Celebrus’ personvernerklæring

Brukerundersøkelse – Qualtrics (QST – tredjeparts-informasjonskapsel): Danske Bank-konsernet bruker brukerundersøkelsesverktøyene Research Suite og Site Intercept fra Qualtrics. Les Qualtrics’ personvernerklæring.

Markedsføring (tredjeparts-informasjonskapsler): Vi bruker disse informasjonskapslene til å spore bruk over flere nettsider og nettsteder. Disse informasjonskapslene kan brukes til å opprette besøksprofiler som viser søkene som er utført eller sidene som er besøkt. Vi deler kun anonyme data med tredjeparter, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av deg.

Innholdsforbedring: Vi bruker disse informasjonskapslene for å kunne vise innhold som er mest relevant for våre besøkende.

Chat og hjelp (MV9VSWQx og RUc4MTU3MjcxMl9TSWQx – tredjeparts-informasjonskapsler): Disse informasjonskapslene plasseres for å aktivere chatter med besøkende og for å tilby relevant hjelp i forbindelse med de besøkte sidene.

Videostatistikk – Adobe Analytics (demdex – tredjeparts-informasjonskapsel): Vi bruker Adobe Analytics, som er et verktøy til å utføre statistiske analyser. Les Adobe Analytics’ personvernerklæring.

Nettovervåking: Vi bruker disse informasjonskapslene for å sikre at våre IT-tjenester holder høy kvalitet.

E-magazine (ARPT_STATS – tredjeparts-informasjonskapsel): Vi bruker ZMAGS til å vise interaktive PDF-er. Les Zmags’ erklæring om informasjonskapsler.

Facebook, Twitter, LinkedIn (tredjeparts-informasjonskapsler)

På noen av våre nettsider kan du lenke til / bruke Like-knappen på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vær oppmerksom på at hvis du gjør det, vil Facebook, Twitter og LinkedIn motta tekniske data om nettleseren din, IP-adressen og sidene du besøker.

Danske Bank-konsernet bruker Facebook/LinkedIn re-targeting/pixel, blant annet for å utføre statistiske analyser og profilering.

Når du bruker disse tjenestene, gjelder deres informasjonskapsler. Du kan lese mer om disse informasjonskapslene her:

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5. Klassifisering

Kat. 1 – funksjonelt: Disse informasjonskapslene er såkalte funksjonelle informasjonskapsler som sikrer at en gitt funksjon eller et gitt nettsted kan fungere helt eller delvis. De brukes for eksempel i forbindelse med chat og hjelp, samt til våre spørreskjemaer.

Kat. 2 – drift: Disse informasjonskapslene er såkalte driftsinformasjonskapsler, som er lagt igjen for å sikre driften av våre systemer. De brukes for eksempel til å gjøre et nettsted mer relevant for brukeren, basert på statistikk og innholdsforbedring.

Disse informasjonskapslene omfattes ikke av ditt samtykke til informasjonskapsler, men vil bli lagret uansett om du har avslått bruk av informasjonskapsler, fordi de er nødvendige for at nettstedet skal fungere.

Sletting av informasjonskapsler

Vi kan ikke selv slette informasjonskapsler når de er plassert i nettleseren din.

Men alle nettlesere lar deg slette informasjonskapsler enkeltvis, eller alle på én gang.

Fremgangsmåten for å slette informasjonskapsler avhenger av nettleseren du bruker, men du kan alltid finne hjelp om hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren din. Husk å slette informasjonskapsler i alle nettlesere hvis du bruker mer enn én nettleser.

 

Processing of personal data and cookies 

Processing of personal data and use of cookies on Danske Bank Group’s websites and in Danske Bank Group’s electronic self-service solutions

 

How we process your data when you use Danske Bank Group’s websites and digital solutions.

If you ask to be contacted, send us an email or ask to be sent a brochure or the like via our websites, you provide your name and address, email address, telephone number and other details, including your civil registration number. We use this data to process and respond to your enquiry. We do not store the data in cookies.

 

Cookies

Cookies are passive files which are stored on your computer or other IT equipment. They enable us to recognise your computer and obtain information about the pages visited and functions accessed from your computer/equipment. Cookies do not contain details about, for example, who you are or where you live. Cookies cannot spread viruses or other harmful programs.

 

Purpose

We use cookie data in connection with our ordinary activities and the different solutions we offer. We also use cookies for the compilation of statistics which, for example, can be used to improve our websites and tailor the experience to your needs. We also use some cookies in our marketing.
Cookies cannot be used to identify you as a person, but we can use the information about the websites visited from your computer together with the other data held about you. We obviously only use the data in accordance with the applicable legislation.
When you log on to our self-service solutions such as Danske eBanking, we save information about where and when you visited our websites. We use this information to make our advisory services and marketing to you as relevant as possible. We only save the information if you have also consented to the use of cookies. However, please note that session, functionality and operational cookies are placed in any circumstances, as you would otherwise not be able to use our self-service solutions.
You can read more about the various cookies we use in the section ‘We use various cookies’.

 

Consent to the use of cookies, revocation of consent and refusal of cookies

The first time you use one of our websites or apps, a message will be shown about the use of cookies. You consent to the use of cookies by clicking ‘OK’ or ‘Yes, I accept’. If you do not click ‘OK’ or if you click ‘No thank you’, no consent is given, and no cookies are placed except for those necessary for our websites to function.
However, we store a cookie to remember your choice, and, in connection with your next visit to the website, no other cookies will be used if you have not chosen ‘OK’ or if you have chosen ‘No thank you’.
If you wish to revoke your consent or completely avoid cookies, you must disable cookies in your browser. However, you should be aware that disabling cookies means that you cannot log on to our self-service solutions or use other functions which require that the web page in question can remember your choices. 

 

We use various cookies

Description of the various types of cookies we use:

Name
Type
Scope
Why
Classification*
s_cc
Session 
Global
Statistics
Cat. 2 - operations
s_sq
Session 
Global
Statistics
Cat. 2 - operations
s_sv_sid
Session
Global
Statistics
Cat. 2 - operations
s_vi
Persistent
Global
Statistics
Cat. 2 - operations
mbox
Persistent 
Local
Content improvement
Cat. 2 - operations
CookiesOn
Persistent 
Global
To check if cookies is accepted
Cat. 2 - operations
QST (tredjeparts-cookie)
Persistent
Local
User survey
Cat. 1 - needed for functionality
QSI_HistorySession
Session 
Local
User survey
Cat. 2 - operations
QSI_SI__intercept
Persistent 
Local
User survey
Cat. 2 - operations
C (tredjeparts-cookie)
Persistent 
Local
Marketing
Cat. 2 - operations
cid (tredjeparts-cookie)
Vedvarende 
Local
Marketing
Cat. 2 - operations
uid (tredjeparts-cookie)
Persistent 
Local
Marketing
Cat. 2 - operations
Description of the various types of cookies we use:

 

1. Type

Session cookies: These cookies have a life from the moment you open your browser and until you close it again. When you close your browser, these cookies are automatically erased.
Persistent cookies: These cookies have a predefined lifetime and remain in your browser until they expire or you delete them.

 

2. Scope

Global cookies: A global cookie is a cookie which can be placed on any page on our websites.
Local cookies: A local cookie is a cookie which can only be placed on selected pages.

 

3. First-party or third-party cookies

First-party cookies: These are our own cookies.
Third-party cookies: These are cookies placed by third parties by agreement with us.

 

4. Purpose

Statistics: Adobe Analytics and Celebrus: Danske Bank Group uses Adobe Analytics and Celebrus, which are both tools that can be used for, among other applications, the performance of statistical analyses and profiling.
Read Adobe Analytics’ privacy statement.
Read Celebrus’ privacy statement
User survey – Qualtrics (QST – third-party cookie): Danske Bank Group uses the user survey tools Research Suite and Site Intercept from Qualtrics. Read Qualtrics’ privacy statement.
Marketing (third-party cookies): We use these cookies to track use across several web pages and websites. These cookies can be used to create visit profiles showing the searches carried out or the pages visited. We only share anonymous data with a third party unless otherwise expressly accepted by you.
Content improvement: We use these cookies to be able to display the content which is most relevant to our visitors.
Chat and help (MV9VSWQx and RUc4MTU3MjcxMl9TSWQx – third-party cookies): These cookies are placed to enable chats with visitors and to offer relevant help in relation to the pages visited.
Video statistics – Adobe Analytics (demdex – third-party cookie): We use Adobe Analytics, which is a tool for performing statistical analyses. Read Adobe Analytics’ privacy statement.
Web monitoring: We use these cookies to ensure that our IT services have a high quality. 
E-magazine (ARPT_STATS – third-party cookie): We use ZMAGS to show interactive PDFs. Read Zmags’ Cookie Policy.
Facebook, Twitter, LinkedIn (third-party cookies)
On some of our websites you can link to/use the ‘Like’ button of Facebook, Twitter and LinkedIn. You should be aware that if you do so, Facebook, Twitter and LinkedIn will receive technical data about your browser, IP address and the pages you visit. 
Danske Bank Group uses Facebook re-targeting/pixel, which is, for example, used to perform statistical analyses as well as profiling.

When you use these services, their cookie rules apply. You can read more about these cookie rules here:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5. Classification

Cat. 1 – functional:  These cookies are so-called functional cookies which ensure that a given function or a given website can function wholly or partly. They are, for example, used in connection with chat and help as well as our questionnaires.
Cat. 2 – operational:  These cookies are so-called operational cookies, which are placed to ensure the operation of our systems. They are, for example, used to make a website more relevant to the user based on statistics and content improvement.
These cookies are not covered by your cookies consent, but will be placed regardless of whether you have refused cookies, because they are necessary for the functions of the websites.
Erasing cookies
We cannot erase our cookies ourselves once they have been placed in your browser.
However, all browsers allow you to erase cookies individually or all at once.
The procedure for erasing cookies depends on the browser you use, but you can always find help on how to erase cookies in your browser. Remember to erase cookies in all browsers if you use more than one browser.