Vilkår for bruk av Danske Banks hjemmeside

Vennligst les disse vilkårene nøye. Bruk av dette webstedet og tilhørende websteder ("webstedet") og alt materiale som forefinnes her, tillates kun i henhold til følgende vilkår for bruk.

Vilkårene nedenfor er utarbeidet av Danske Bank Group til bruk for Danske Bank.

Innholdet er utarbeidet i samsvar med norsk lov, og informasjonen som forefinnes her, oppfyller ikke nødvendigvis loven i andre land.

For kunder bosatt I USA, Storbritannia og andre land

Informasjon og ytringer på dette nettstedet er ikke beregnet for distribusjon til, eller anvendelse av, personer innenfor enhver jurisdiksjon eller ethvert land hvor slik distribusjon eller anvendelse er ulovlig.

Informasjonen på dette nettstedet er følgelig ikke rettet mot eller beregnet for “US Persons” i den betydning som fremgår av “United States Securities Act” fra 1933 med tillegg i United States Securities Exchange Act fra 1934.

Informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for personer som arbeider profesjonelt innenfor investeringer og er ikke beregnet for private investorer i UK.

Informasjon på webstedet og ansvar

Innholdet på dette nettstedet er kun beregnet til informasjonsformål. Informasjonen utgjør ikke, er ikke del av, og skal ikke utlegges som et tilbud om å selge eller utstede eller oppfordre til å kjøpe eller anskaffe produkter eller tjenester fra Danske Bank Group.

Danske Bank Group har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen og funksjonene som foreligger på nettstedet er fullstendige og korrekte, men gir ingen garantier for dette og overtar ikke ansvar for mulige feil, trykkfeil eller utelatelser. Danske Bank Group står likeledes ikke ansvarlig for egnetheten til informasjonen eller innholdet på nettstedet.

All informasjon og alle ytringer på nettstedet er utferdiget av Danske Bank Group på grunnlag av informasjon som er innhentet fra kilder som anses som pålitelige, men som ikke er bekreftet av uavhengig part.

Informasjonen, beregningene, vurderingene og estimatene på nettstedet skal ikke utlegges som investeringsråd eller som anmodninger om å delta i investeringsaktiviteter. De skal heller ikke utlegges som anbefalinger eller råd om juridiske eller reguleringsmessige aspekter, regnskapsmessig behandling eller skattemessige følger av et hvilket som helst individuelt arrangement. Danske Bank Group står ikke ansvarlig for skader som følge av kundenes handling eller unnlatelse av å handle basert på ovenstående informasjon.

Kundene står alltid ansvarlig for de finansielle resultatene av sine egne investeringsaktiviteter. Avkastningsestimater og tidligere børs- eller fondsresultater er ingen garanti for fremtidig fortjeneste.

Prisinformasjon

Priser, kurser og verdier offentliggjort på nettstedet er tilveiebrakt kun for informasjonsformål og er indikative med mindre noe annet er oppgitt. Slike priser, kurser og verdier representerer ikke nødvendigvis vilkårene som vil gjelde for nye transaksjoner eller eksisterende plasseringer. Du bør alltid kontrollere priser, kurser og verdier før du fullfører transaksjoner.

Redegjørelse for interesse

Danske Bank Group, inklusiv dens filialer, underavdelinger, divisjoner og ansatte, kan, så langt loven gir hjemmel for dette, utføre tjenester for, akkvirere forretninger fra, inneha langsiktige eller kortsiktige plasseringer i eller på annen må ha interesser i investeringer, deriblant derivater, fra enhver utsteder omtalt på nettstedet. Danske Bank Groups forskningsanalytikere tillates ikke å investere i verdipapirer knyttet til sine egne forskningsområder.

cKoblinger til andre websteder

Nettstedet gir tilgang til andre nettsteder i Danske Bank Group, som er underlagt egne bruksvilkår som er angitt på de respektive nettstedene. Nettstedet kan også gi tilgang til tredjeparts websteder gjennom relevante koblinger eller tilby eller formidle produkter, tjenester og informasjon fra en tredjepart. Danske Bank Group har ikke vurdert og innestår ikke og står ikke ansvarlig for innholdet på websteder fra andre parter enn Danske Bank Group, inklusiv produkter eller tjenester fra slike parter.

Sikkerhet på webstedet

Selv om vi anser at nettstedet er fritt for virus, skadelig programvare og andre feil som kan påvirke dine IT-systemer, får du tilgang til og anvender nettstedet på egen risiko. Danske Bank Group påtar seg intet ansvar for tap eller skader som oppstår ved anvendelse av nettstedet. Danske Bank Group påtar seg enn videre intet ansvar for nettstedets tilgjengelighet.

Verken Danske Bank Group eller dens ledelse eller medarbeidere påtar seg ansvar for skader eller direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes nettstedets tilgjengelighet, inklusiv enhver skade eller mangel som påføres din datamaskin som følge av tilgang til og bruk av IT-systemene som gjør nettstedet tilgjengelig.

Data angitt i forespørselsskjemaer, deriblant kontaktskjemaer innlevert via nettstedet er beskyttet av SSL-kryptering og blir ikke gitt videre til tredjeparter. Forespørsler sendt gjennom Danske Bank Groups eBanking-løsninger er beskyttet av den typen SSL-kryptering som beskytter eBanking-transaksjoner.

E-post sendt gjennom (det åpne) Internett er ikke nødvendigvis kryptert. Vi anbefaler derfor at du ikke oppgir personlig informasjon i e-postmeldinger.

Eierskap og opphavsrett

Danske Bank Group er forfatter av materialet som er offentliggjort på nettstedet. Danske Bank Group og dens enheter forbeholder seg rett til eierskap, opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter knyttet til nettstedet og produktene og tjenestene omtalt på nettstedet – med mindre slike rettigheter tilhører en tredjepart.

Som bruker av dette nettstedet kan du vise og skrive ut det ovennevnte innholdet utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke på annen måte kopiere, lagre eller på annen måte gjengi, tilpasse, modifisere, overføre, tilordne, anvende eller utnytte innholdet eller deler av det uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra oss.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.