Desember ble en verdig avslutning på et fantastisk år. Globale aksjer (MSCI World All-Countries i USD) steg 1,7% i desember og endte året 24,6% høyere – det beste året siden 2009. Indeksen har steget fjorten måneder på rad – en ny rekord. Oslo Børs steg 2,2% i desember og 19,1% for året. 2017 ble et nær optimalt år for investorene. Det er oppnådd høyere avkastning tidligere, men sjelden med så små kursbevegelser. Største kursfall for S&P 500 var 1,8% - nest minste årlige kursfall siden 1945. På Oslo Børs falt hovedindeksen mer enn to prosent kun én handelsdag.
 
Politisk og geopolitisk usikkerhet ble overdøvet av en verdensomspennende konjunkturoppgang og den sterkeste veksten i selskapsinntjening siden 2010. «Mot normalt» når den økonomiske aktiviteten øker og sysselsettingen stiger, holdt inflasjonen og rentene seg lave gjennom året. Sammen med høy risikovilje blant investorene gjorde dette 2017 til et godt år også for obligasjoner. 

 Markedssyn

Utsikter til videre fremgang i aksjemarkedet

 • 8-12% avkastning for globale aksjer i lokal valuta (4-8% målt i norske kroner).
 • «Normalavkastning» blir sjelden fasiten. Tallet representerer mer en forventning om positiv avkastning, men likevel på et lavere nivå enn i 2017.
 • 70% av alle kalenderår i S&P 500 har hatt tosifret avkastning siden 1928, hvorav tre fjerdedeler av årene har endt med positivt fortegn.

Robust global vekst, men akselerasjonen er bak oss

 • Fra 3,1% BNP-vekst i 2016 til 3,6% i 2017 og 2018. Med andre ord stabilisering, fremfor økning i veksttakten. Historisk har avkastningen i aksjemarkedet vært høyest når den økonomiske aktiviteten akselererer, ikke når vekstraten stabiliseres.
 • Finansmarkedene vil derfor få mindre drahjelp fra økonomiske nøkkeltall i 2018.

USA øker farten - Kina i motvind

 • Optimismen er høy blant amerikanske husholdninger og bedrifter. Skattekutt vil gi begrenset effekt på økonomien, men styrke selskapsinntjeningen. Vekstraten vil stige fra 2,2% i 2017 til 2,4% i 2018 – det høyeste nivået siden 2014. Økte kapitalinvesteringer og privat forbruk som drivkrefter. Arbeidsledighetsraten faller mot 4%. FED hever styringsrenten 2-3 ganger, men dreper ikke fremgangen.
 • Mens kinesisk økonomi i 2017 akselererte for første gang siden 2010, vil vekstraten nå avta. Årsaken er myndighetenes tiltak mot overkapasitet, forurensning og høy gjeldsvekst. En hard oppbremsing vil forstyrre finansmarkedene og konjunkturoppgangen. Krisesannsynligheten begrenses av myndighetenes fleksibilitet til å reversere tiltakene, samt robust eksportvekst.
 • Stigende optimisme i Eurosonen. Stemningen i industrien har aldri vært høyere. Høyeste utlånsvekst siden før finanskrisen. Økt politisk stabilitet, men italiensk valg i mars et spenningsmoment. Økende investeringsvilje blant bedriftene. En sterkere euro vil dempe eksportveksten. Eurosonen fra 2,3% til 2% BNP-vekst.

 Potensielle festbremser

 • Et negativt sjokk i kinesisk økonomi er en hendelse med begrenset sannsynlighet, men potensielt store ringvirkninger. Kina står for over en tredjedel av veksten i verdensøkonomien. Myndighetene har flere virkemidler for å unngå en krise.
 • For første gang siden finanskrisen vil pengepolitikken globalt bli mindre stimulerende. I USA reduserer allerede FED likviditetstilførselen og hever styringsrenten. Selv om ECB vil holde styringsrenten på rekordlavt nivå godt inn i 2019, vil programmet for obligasjonskjøp avsluttes. Stimulansene mangler historisk sidestykke og har drevet fremgangen i finansmarkedene de siste årene. Reverseringen av tiltakene er en het kandidat for negative markedsreaksjoner, i hovedsak gjennom stigende markedsrenter som demper risikoviljen.
 • Vedvarende lave kursbevegelser? Anslag viser at om lag 2.000 mrd USD er investert i finansielle instrumenter som «vedder» på at kursutslagene i aksjemarkedet skal holde seg ekstremt lave. Kraftig markedsuro vil derfor kunne gi store tap for enkelte markedsaktører, noe som igjen kan forsterke en nedtur i aksjemarkedene.

Politikk & geopolitikk

 • Med et forestående nord-koreansk arsenal av atomvåpen vil Trump måtte velge mellom å leve med trusselen, eller å initiere en konfrontasjon. Håpet er dialog og fleksibilitet, men faren for krig i Asia har ikke vært så høy på mange år.
 • Trump har vekslet mellom å strekke ut en hånd til Kina, og kritisert og truet. Et eventuelt demokratisk flertall i Representantenes Hus etter mellomvalget i november, kan begrense administrasjonens innenrikspolitiske handlingsrom. Trump kan i et slik scenario rette fokuset utenlands og initiere en handelskrig, eksempelvis med Kina som motpart. Dette vil kunne bremse fremgangen i verdensøkonomien.
Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.