Uken oppsummert: 

• Beste starten på et nytt år for globale og amerikanske aksjer på minst 30 år.

• Høyeste oppjustering av inntjeningsforventninger for S&P 500 på 6 år i kjølvannet av gjennomslag for Trumps skattereform – også globale EPS-revideringer positive.

• Utsikter til over 3% annualisert BNP-vekst i USA i fjerde kvartal 2017 – i så fall tredje strake kvartal med over 3% vekstrate - for første gang siden 2004/2005.

• Første kinesiske vekstakselerasjon siden 2010 i fjor, med 6,9% BNP-vekst.

• Stigende inflasjonsforventninger trekker verdens viktigste referanserente, den amerikanske tiårige statsrenten, opp til 2,64% - høyeste nivå siden 2014.

• Demokrater og republikanere må 
i dag bli enige om midlertidig forlengning av finansiering av statlige institusjoner – ellers truer en «Government Shutdown». Slike nedstengninger har tidligere hatt begrenset påvirkning på finansmarkedene.


• Høyeste oljepris på om lag tre år – drevet av god etterspørselsvekst, kaldt vær i USA, svakere dollar, produksjonskutt OPEC + Russland og fallende oljelagre. Men, Det Internasjonale Energibyrået forventer «eksplosiv vekst» i amerikansk produksjon i år. 

• Sterkere norsk krone: +2,4% mot euro og +4,3% mot dollar siden årsskiftet.

De amerikanske børsnoterte selskapene har begynt fremleggingen av resultatene for fjorårets fjerde kvartal. Både inntjeningen og selskapsledelsens forventninger kan bli utslagsgivende for om himmelferden i aksjemarkedet fortsetter. 

Seniorstrateg i Danske Bank, Christian Lie, gir her svar på noen sentrale spørsmål. 

Hvorfor er selskapenes inntjening så viktig?

– Den globale konjunkturoppgangen er av verdi for oss kun dersom den reflekteres i høyere inntjening i bedriftene. Vekst i lønnsomheten fra år til år er tross alt det eneste som over tid kan rettferdiggjøre høyere aksjekurser. 

Av de ulike regionale aksjemarkedene er amerikanske aksjer definitivt høyest priset. Dèt betyr samtidig friske forventninger til selskapsinntjeningen, og dermed potensial for negative markedsreaksjoner dersom selskapene ikke innfrir.

Hvor mye forventer markedet at selskapenes inntjening vil stige?

– Konsensus blant analytikerne er at inntjeningsveksten i fjerde kvartal vil bli rundt ni prosent, målt mot samme kvartal i fjor. Det vil være en akselerasjon sammenlignet med veksten på syv prosent i tredje kvartal, der mange selskaper ble rammet av orkanene i USA. Hvis fjerde kvartal lever opp til forventningene, vil det bety en inntjeningsvekst for hele 2017 på 9,6 prosent – den sterkeste lønnsomhetsutviklingen for amerikanske aksjer siden 2011. 

Hva viser de foreløpige regnskapstallene fra USA?

– Så langt er det kun noen få amerikanske selskaper som har rapportert, og de fleste har overgått forventningene. Slik vi ser det indikerer en jevn strøm av sterke nøkkeltall fra amerikansk økonomi, stigende aktivitet i verdensøkonomien, en svakere dollar og oljeprisoppgang at de høye forventningene med høy sannsynlighet vil innfris.

Bekrefter de foreløpige regnskapstallene det positive synet du har på aksjemarkedet?

– Ja, det gjør de. Vi har derfor fortsatt en overvekt i aksjer, med fokus på det amerikanske, europeiske og norske markedet. Lave risikopåslag og utsikter til stigende markedsrenter mener vi taler for en tilsvarende undervekt i obligasjoner.

Hva holder du ellers øye med i regnskapene med tanke på aksjemarkedets utvikling i 2018?

– Selv om inntjening er viktig, er vi også opptatt av hva selskapene sier om utsiktene fremover, blant annet om hvordan selskapene forholder seg til Trump-administrasjonens skattereform.

Selskapenes omsetningsvekst er viktig, og etter vårt syn kanskje denne gangen viktigere enn bunnlinjen, som for spesielt banker og teknologiselskaper vil påvirkes av støy fra endrede skatteregler. Blant annet har mange selskaper fremførbare underskudd som kan motregnes mot fremtidige skattebetalinger. Verdien av denne skattemessige fordelen vil falle som følge av redusert skattesats, og noen rapporter vil derfor preges av engangsnedskrivninger.

Vi forventer at investorene er klar over dette og at 2018-forventningene og omsetningsveksten vil tillegges større vekt enn normalt. Liker investorene det de ser, vil «bull-markedet» få vann på mølla.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.