Arbeidskontrakt

Alle skal ha en arbeidskontrakt. Så enkelt er det. På Arbeidstilsynets sider kan du laste ned et skjema for en standard arbeidskontrakt. Da er det bare å fylle inn det som trengs.

Lønn

Ettersom det ikke er noe lovfestet minstelønn i Norge, er det opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å bli enige om lønnen. Fagorganiserte kan derimot kreve tariffavtale som regulerer lønnsnivået. YS og Parat anbefalte ifjor at vikarer over 18 år bør ha minst 125 kroner i timelønn. Noen arbeidsområder dekkes av allmenngjorte tariffavtaler som gjelder selv om man ikke er del av avtalen. Du finner en oversikt over satsene hos Arbeidstilsynet. Arbeidstakere har krav på overtidsbetaling dersom de arbeider utover arbeidsmiljølovens bestemmelser om normal daglig eller ukentlig arbeidstid. Ifølge arbeidsmiljøloven skal overtidsbetalingen utgjøre minimum 40 prosent av vanlig lønn, der vanlig arbeidstid er definert som 9 timer om dagen og 40 timer i uken. Andre tillegg, som kvelds-, natt- eller helgetillegg, sier ikke loven noe om. Dette må i så fall avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med mindre man er fagorganisert og jobber på et arbeidssted med tariffavtale.

Arbeidstid

Ansatte har rett til minst én hvilepause hvis de jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Ved 8 timers arbeidsdag, skal de ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.

Pensjon

I Norge får alle med arbeidsinntekt og tilstrekkelig botid i landet tjent opp alderspensjon i Folketrygden, etter hvor lenge man har jobbet og hvor mye lønn en har hatt. Alle arbeidsgivere (med noen unntak) pålegges å innbetale minst 2 prosent i årlig pensjonspremie til en «minstepensjon» i arbeidslivet. I en bedrift med organiserte forhold og tariffavtale vil arbeidstaker ha rett til AFP.

Ferie

Ansatte har krav på feriepenger uansett hvor kort eller lang tid de har jobbet. I feriepengegrunnlaget skal det regnes med vanlig lønn, tillegg og overtid. Det er ikke lov å legge til feriepengene som en del av lønna, de skal komme i tillegg. Når et arbeidsforhold avsluttes har den ansatte rett til å få utbetalt feriepengene med en gang.

Sørg for at det viktigste er på plass

Som hovedregel skal alle bedrifter ha verneombud (man kan få unntak om man har færre enn ti ansatte), og vikarene skal informeres om hvem i bedriften som har denne rollen. LO og vi i Danske Bank oppfordrer alle til å gi vikarer en rimelig lønn, sørge for overtidsbetaling og passe på at vakter og arbeidstider er innenfor det som er tillatt. Husk at mange ungdommer ikke kjenner rettighetene sine, eller ikke tør å stille spørsmål ved arbeidsforholdet. Da er det opp til deg som arbeidsgiver å ta ansvar for at alt er i orden.