– Arveavgiften ble fjernet 1. januar 2014. I dag kan du derfor gi bort både aksjer, fast eiendom og annet til dine barn uten verken skatt eller arveavgift. Selv om Arbeiderpartiet har uttalt at de ikke har umiddelbare planer om å gjeninnføre arveavgiften om de vinner valget til høsten, kan det være fornuftig å vurdere grep allerede nå, sier Toril Jørgensen, skatteadvokat i Danske Bank, og tilføyer:

– Dersom Arbeiderpartiet og SV gjør et godt valg, kan det bety at mange får kort tid til å områ på seg før nye ordninger gjør generasjonsskiftet mer kostbart igjen. Muligheten du har nå fram mot valget kan derfor være smart å bruke.

Skatteoptimale eierstrukturer

Hvem som bør være fremtidig eier, og hva som vil være riktig organisering av eierskapet er noen av de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av et eierskifte. Det gjelder spesielt ved overføring av personlig næringsvirksomhet, aksjer og selskapsandeler i ANS, KS og lignende.

– Det kan være mye å spare både når det gjelder løpende beskatning, og ikke minst fremtidig skatt ved salg, om du er bevisst på eierskapsstrukturen, sier Toril Jørgensen.

Hun viser blant annet til den såkalte fritaksmetoden, som gjør at et selskap kan motta utbytte og salgsgevinster på aksjer og selskapsandeler skattefritt – i motsetning til salg av for eksempel personlig næringsvirksomhet, som kan utløse skatt på nesten 50 prosent.

Egne holding- eller investeringsselskaper er derfor vanlig. Dette er en eierstruktur mange bør vurdere, og særlig i forkant av et salg eller generasjonsskifte, forklarer Jørgensen.

 

Skattefri tilpasning

Optimal eierstruktur kan i mange tilfeller etableres skattefritt, og flere tilpasninger kan være aktuelle:

  • Skattefri omdannelse av personlig næringsvirksomhet
  • Etablering av en holdingstruktur hvor aksjer i driftsselskapet overføres fra  privat eierskap til ett eller flere holdingselskaper eter reglene om skattefrie fusjoner og/eller fisjoner (sammenslåing/oppstykking av selskapet)
  • Skattefri fisjonering (oppstykking) av fast eiendom eller virksomhetsområder til egne AS

Banken anbefaler at omorganiseringer vurderes i samråd med egen revisor eller en annen rådgiver/fagperson. I tillegg kan det være fornuftig å også vurdere flere andre spørsmål:

  • Hvilke skatteposisjoner knytter seg til de enkelte aksjene?
  • Skal aksjene overføres barna direkte eller til ett eller flere holdingselskap eid av dem?
  • Skal du etablere aksjeklasser med ulik stemme og/eller utbytterett?
  • Skal du ta midler ut av selskapet i forkant for å sikre deg tilstrekkelig midler til egen alderdom?

- I den grad du overfører deler av dine aksjer til et holdingselskap eid av dine barm, bør du følge opp dette i et testament og presisere at også dine øvrige aksjer skal tilfalle de samme selskapene - og ikke barna direkte. Dette gjør at du sikrer at den samlede eierstrukturen blir skatteoptimal, forklarer Jørgensen.


 

Overføring bolig og fritidseiendom

Begrepet Skattemessig kontinuitet ble innført som nytt hovedprinsipp da arveavgiften ble fjernet. Det innebærer at mottakeren må videreføre giverens inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner, noe som kan slå uheldig ut for mange.

– For arv og gaveoverføring av bolig og fritidseiendom som kunne vært solgt skattefritt på overføringstidspunktet er det likevel unntak. Dette gjelder bolig eieren har brukt som sin egen i minst ett av de to siste eierårene, mens for fritidseiendom forutsetter skattefritaket at eieren har brukt eiendommen som fritidsbolig i minst fem av de siste åtte eierårene, sier Jørgensen.

For denne typen overføringer settes skattemessig inngangsverdi lik markedsverdien da eiendommen ble kjøpt. Dermed blir verdistigningen i løpet av den tiden arvegiveren har eid eiendommen skattefri.

– Men arver du eiendommen og har tenkt å sitte på den noen år før du selger, må du huske at de verdiendringene som skjer etter at du har overtatt vil utløse skatteplikt eller fradragsberettiget tap, med mindre du selv oppfyller vilkårene for skattefrihet, påpeker Jørgensen.

Hun anbefaler også at det lages et gavebrev, som sier hva som overføres og på hvilket tidspunkt. For overføring av bolig og fritidseiendom hvor inngangsverdien kan oppreguleres, bør også dagens verdi angis.

 

Aksjonæravtale

Dersom du skal overføre aksjer i forbindelse med et eierskifte, anbefaler banken at du i forkant av overføringen etablerer en aksjonæravtale i selskapet.

En aksjonæravtale er en privatrettslig avtale som kan binde fremtidige aksjonærer. I et familieselskap kan man for eksempel gjøre dette for å sikre at aksjene ikke går ut av familien ved samlivsbrudd eller død, sier Jørgensen.

Dersom foreldregenerasjonen ønsker å fortsatt ha muligheten til å være med og bestemme over utviklingen etter at eierandelen er overført, er det også normalt å bruke fordeling av A- og B-aksjer, hvor man bestemmer at ulike aksjer skal gi tilgang på ulike rettigheter.

– Uansett hvordan du velger å løse det, er det aller viktigste du kan gjøre for å lykkes med generasjonsskiftet å starte planleggingen i god tid – uansett hvordan det går med valget, avslutter Jørgensen.