Slik kan handelskonflikten ende

To sannsynlige utfall på handelskonflikten.

Den amerikanske presidentens tøffe handelspolitiske linje er så langt helt i samsvar med hans lovnader under valgkampen. Tariffer på stål og aluminium for å beskytte amerikanske industriarbeidsplasser, og tariffer på kinesisk teknologi som straff for tyveri av immaterielle eiendeler fra amerikanske selskaper med virksomhet i Kina. Kineserne har på sin side truet med tariffer på amerikanske importvarer. Så langt en gjensidig opptrapping i tråd med læreboka om en eskalerende handelskrig. Men, vi er ikke der ennå. Det vil kunne ta flere måneder før tariffene implementeres og i denne perioden vil forhandlinger mellom USA og Kina, samt press fra amerikanske lobbygrupper, kunne føre til en nedtrapping. Vi ser to realistiske hovedscenarioer for hvordan dette vil ende.

Det er vanskelig å finne historiske paralleller til dagens handelskonflikt mellom USA og Kina, og situasjonen er nå i en kritisk fase med stor usikkerhet. Det vi vet er at de foreslåtte amerikanske importtariffene skal ha en høringsperiode på minst 30 dager, og at kineserne ser ut til å avvente beslutningen i USA før de implementerer egne tiltak. 

Scenario 1: Forhandlinger og en gjensidig forpliktende avtale

Både den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross og øverste økonomiske rådgiver Larry Kudlow har de siste dagene signalisert en tilbøyelighet til å ønske løsning via forhandlinger. Kudlow har sagt at tariffene ikke nødvendigvis vil iverksettes og at forslagene i hovedsak er ment som et «skremmeskudd» til Kina. De neste ukene vil Trump-administrasjonen møte motstand fra interesseorganisasjoner knyttet til amerikansk jordbruk og industri, som frykter tap av konkurransekraft i verdens raskest voksende marked, Kina. Trump forsøker å få så sterke forhandlingskort som mulig for å legge press på kineserne. Samtidig med lanseringen av tariffer har Kongressen nemlig godkjent en lov som oppfordrer til diplomatiske relasjoner med Taiwan, noe Kina anser som et klart brudd på deres «Ett Kina-politikk». Trolig ser Trump på dette som et forhandlingskort - helt i tråd med hans taktikk i tidligere situasjoner.

Dermed fremstår en fremforhandlet avtale mellom USA og Kina som et mulig utfall av konflikten. En avtale kan eksempelvis bestå av at USA trekker seg fra diplomatiske relasjoner med Taiwan og reduserer omfanget av tariffer på kinesiske importvarer, mens kineserne aksepterer bedre beskyttelse av amerikanske selskapers rettigheter og bedre tilrettelegger for deres aktiviteter i Kina. Den kinesiske statsministeren signaliserte nylig at slike tiltak allerede var under utarbeidelse. 

Scenario 2: Trump øker omfanget av tiltak og utløser en handelskrig

Et mindre konstruktivt utfall er om USA bidrar til en eskalering, som igjen forårsaker en gjensidig opptrapping fra kinesisk side. Så langt utgjør de foreslåtte tariffene kun 0,3% av amerikansk BNP og vil på ingen måte true fremgangen i amerikansk økonomi. Den nær rekordhøye optimismen blant amerikanske husholdninger og bedrifter står derimot i fare ved en eskalering av handelskonflikten, og økt pessimisme vil ramme også global økonomi og finansmarkedene. Så langt har vi ikke sett signaler om at en opptrapping er planlagt eller ønsket, men Trump-administrasjonen er ikke kjent for sin forutsigbarhet. 

Hvilket utfall er mest sannsynlig?

Vi tror en konstruktiv løsning via forhandlinger er mest sannsynlig. Uansett om vi får en nedtrapping, eller kun en stabilisering, vil dette kunne dempe frykten for en omfattende handelskrig blant investorene og løfte aksjekursene. Det viktigste argumentet for et «fredelig» utfall er at ingen av partene er tjent med en opptrapping, da dette vil gi betydelige negative økonomiske ringvirkninger for begge land.


Til bordet med jevnbyrdige forhandlingskort

Kina:

  • Verdens raskest voksende marked for mange varer og tjenester.

  • Eksempelvis selger General Motors nå flere biler i Kina enn i USA.

  • Selv en begrenset kinesisk boikott av amerikanske varer vil få stor betydning for omsetningen og inntjeningen hos selskaper som Apple, Nike og Coca-Cola.

  • Den kinesiske middelklassen er ventet å vokse fra 300 til 600 millioner mennesker de neste ti årene – med andre ord et marked ingen virksomheter ønsker å utelates fra.

USA:

  • Det største eksportmarkedet for Kina (20% av samlet kinesisk eksport).

  • Redusert eksportvekst som følge av handelskrig vil stikke kjepper i hjulene for kinesiske myndigheters ønske om «kvalitet fremfor kvantitet» i den økonomiske veksten fremover.

  • Negative ringvirkninger til kinesisk økonomi ville trolig måtte kompenseres for gjennom økt investeringstakt og økt gjeldsoppbygging - en utvikling Kina nå ønsker å bevege seg bort i fra.

Vi må nå vente i spenning gjennom de neste ukene for å se om de amerikanske tariffene blir implementert, og ikke minst om de reduseres eller økes i omfang. Etter vårt syn er det likevel grunn til å tro vi allerede har sett det verste av denne konflikten og at sannsynligheten for et lettelsens sukk har økt.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest: