Frode Solberg, høyskolelektor ved BI, har sammen med to andre forfattere gjennomført en undersøkelse blant 220 ledere i små- og mellomstore bedrifter. De presenterer sine viktigste funn og råd i boken «Ledelse i små og mellomstore bedrifter».

De har i sin studie dokumentert at ledere bruker absolutt størsteparten av sin tid på daglig drift, administrasjon og operative gjøremål. Minst tid på strategi og utvikling. Ledere sier samtidig at de ønsker å prioritere motsatt.

Årsakene til denne prioriteringen kan kanskje knyttes til at lederoppgaven er ekstra krevende i små og mellomstore bedrifter. Dette kan blant annet sees ut i fra at:

1
. Lederen ofte er «ensom og alene» i sin lederrolle, og mangler tilgang på personer man kan støtte seg til i eksempelvis krevende beslutningsprosesser.

2. Lederen har også ofte begrenset eller ingen tilgang på samtalepartnere «å bryne seg på, og å lufte tanker med» i egen bedrift.

3. Lederen skal organisere og administrere en hel bedrift samtidig som man gjerne har komplekse eksterne og interne leveranseprosesser som skal håndteres.

4. Lederen skal alene daglig balansere og prioritere mellom det operative, kortsiktige, og de langsiktige, strategiske utviklingsmessige dimensjonene

Hjelp, jeg er blitt leder!
Fagkunnskap oppleves ofte som det viktigste utvalgskriteriet når en leder velges, mens kompetanse innen ledelse, HR og personalarbeid ikke alltid betraktes som like verdifullt. Det kan gå bra, men det lykkes ikke alltid.

«Hjelp, jeg er blitt leder» er en beskrivelse av lederrollen mange finner dekkende. Et viktig element i å oppnå suksess som leder er å anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt. Å kontinuerlig utvikle sin lederkompetanse og å rette fokus på egen lederatferd er en annen viktig egenskap.

Som leder i små og mellomstore bedrifter kan du oppleve å stå mer alene enn ledere av større bedrifter. I større bedrifter er man sannsynligvis en del av et lederteam med den støtte dette innebærer i alle ulike og krevende situasjoner. Ved årsskiftet var det i følge SSB 582 000 bedrifter i Norge, og 94,8% av disse hadde mindre enn 20 ansatte. Teorier om lederteam kan ha vanskelige arbeidsforhold her.

I mindre bedrifter skal ledere med begrensede ressurser håndtere et stort område, ofte utenfor sitt spesifikke fagfelt. Når bedriften vokser, vil lederen eller gründeren befinne seg i en ny lederrolle, forskjøvet bort fra den faglige plattform som var fundament bak, og årsak til, at man startet bedriften. En utfordring er at man eksempelvis går fra rollen som en dyktig fagperson til rollen som ren leder, og da gjerne som leder for den gruppen man tidligere var fagressurs for.

"Et viktig element i å oppnå suksess som leder er å anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt."

Styrefunksjonen er ofte en svakt utviklet og en ubenyttet ressurs i små og mellomstore bedrifter. Det fratar bedriftens leder, som ofte er den sentrale eieren, muligheten til å skaffe seg tilgang på en viktig, effektiv og rimelig ledelsesressurs.

Her er syv råd som kan hjelpe ledere i mindre virksomheter til å lykkes:

1. Sett sammen et styre som dekker den kompetanse du ikke har og som bedriften trenger for å utvikle seg.

Styret må ha kompetanse til å trygge bedriftens utvikling gjennom lederstøtte, tilførsel av ny og nødvendig kunnskap, motivasjon og effektiv utvikling av daglig leders kompetanse. 

2. Vurder om du er riktig leder sammen med styret.
Kan noen andre bedre ta lederrollen mens du tar ansvar for produksjon og drift som du er kanskje er best på? Kanskje ønsker du selv å være den suverene fagpersonen som bedriften trenger. Da kan det være greit å la andre overta den daglige ledelsen.

3. Bruk styret som en lederutviklingsressurs for deg.
Et riktig sammensatt styre vil støtte og pushe deg på en positiv måte. Det vil tilføre deg den kritisk viktige kompetansen du til enhver tid trenger innenfor eksempelvis strategi – utvikling, HR, organisering, prosjektledelse, markedsføring og ikke minst ledelse for å nevne noe.

4. Invester tid og ressurser i å utvikle ditt nettverk.
Gode nettverk er i dag ofte avgjørende for å skaffe de gode oppdragene, sikre tilgang på de beste ressursene, skaffe bedre kunnskap og innsikt i de markeder vi betjener og ønsker å betjene for å nevne noe. Aktivitet i digitale medier er ofte underkjent av ledere. Deltagelse i nettverksarenaer utenfor det nære nettverk skaper grunnlag for ny aktivitet og utvikling.

5. Styrk dine kunnskaper på kritiske områder som for eksempel ledelse, strategi, og digitalisering.
Pass på at du ikke blir bedriftens flaskehals. Forstår du hva som ligger i digitalisering og det digitale skiftet slik at du kan utnytte mulighetene til din fordel? Vet du egentlig hva en forretningsmodell er, og hvordan du utvikler denne? Vet du forskjellen mellom administrasjon og ledelse og hva du må gjøre for å lede din organisasjon effektivt? Vet du nok om hvordan man effektivt designer en moderne og effektiv organisasjon? Vet du egentlig hva strategi og strategisk ledelse er?

6. Ta i bruk dine ansatte og delegér ansvar og myndighet til medarbeiderne dine.
Tren opp de ansatte til å lede seg selv, ta ansvar og gi de myndighet slik at du som leder kan frigjøre tid til å tenke langsiktig utvikling av din virksomhet. Klarer du ikke dette bør du kanskje skifte ut deg selv som leder.

7. Når du skal rekruttere, tenk på fremtidige behov og ikke kortsiktig på «å slukke en brann».
At medarbeidere fra tid til annen slutter, er en mulighet til å videreutvikle bedriften. Som leder må du ha fokus på kommende behov for kompetanse og se en avgang som en mulighet til fornyelse som gir gevinst. Rekruttering i småbedrifter skjer for ofte på et tilfeldig og lite gjennomtenkt grunnlag. Feilrekruttering er dyrt og kan ta livet av en liten bedrift med lav produktivitet. Bruk derfor god tid på å identifisere behov, og finne den riktige kandidaten til å fylle dette behovet.