Siden 2006 har FN publisert en årlig, internasjonal rapport som evaluerer kapitalforvalteres arbeid, prosesser og integrering av ESG (environmental, social and governance) i investeringsprodukter.

Årets rapport, som du kan lese her, viser en generell fremgang for Danske Bank, og banken er ranket som A eller A+ i sju av tolv områder relatert til ESG-integrering. Banken har for eksempel fremgang i kategorien "aktivt eierskap":


- Vi er spesielt stolte av å ha forbedret oss på dette området.

Thomas Fladby
Senior ESG-spesialist
Danske Bank

- Vi er spesielt stolte av å ha forbedret oss på dette området, da bærekraftige investeringer handler om å ta ansvar. Det er mer ansvarlig som investor å adressere vesentlige ESG-forhold, i stedet for å avstå fra å investere når det oppstår problemer, og overlate det til noen andre. Vi engasjerer oss i selskaper gjennom dialog, vi stemmer på deres generalforsamlinger, og vi deltar i felles investorinitiativ for blant annet å oppfordre selskaper til å iverksette tiltak mot klimaendringer, sier Thomas Fladby, Senior ESG Spesialist.

Stemmer på flere generalforsamlinger

Danske Banks tilnærming til aktivt eierskap er styrket av blant annet utvikling av retningslinjer for stemmegivning, utvidet omgang av generalforsamlinger det stemmes på, samt bedre rapportering av/for aktivt eierskap. Dette har gjort det mulig for oss å utøve vår stemmerett i selskaper med passivt forvaltede midler. På denne måten har vi bedre mulighet til å bidra til at selskapene blir enda bedre til å tenke langsiktig verdiskaping til fordel for investorer og samfunn. 

- Integrering av ESG handler om å analysere miljømessige, sosiale og ledelsesmessige faktorer sammen med de finansielle i investeringsprosessen. Vår tilnærming til ESG-integrasjon fokuserer på vesentlighet og sterke prosesser, som krever et velutviklet datagrunnlag, verktøy og kompetanse. Jeg tror at dette er en av grunnene til at vi ser fremgang på så mange områder i år.

Dette er også tydelig i en intern undersøkelse, som viser at 96 prosent av våre porteføljeforvaltere integrerer ESG-faktorer i sine investeringsprosesser, forklarer ESG-spesialisten.

Styrket rammeverk

Et annet område som er styrket, er prosessen rundt ESG når vi velger forvaltere:

- Vi har styrket prosessene og rammeverkene for å overvåke hvordan våre eksterne forvalteres arbeider med ESG-integrasjon, aktivt eierskap og ESG-rapportering. Dette er viktig for Danske Bank og Danske Invest, men spesielt viktig for Danica, som bruker eksterne forvaltere. Dette arbeidet er også viktig for å kunne diskutere mangler i våre forvalteres tilnærming og fremme utviklingen av bærekraftige investeringer, sier Thomas Fladby.

FNs prinsipper for bærekraftige investeringer

UNPRI-rapporten er basert på seks prinsipper som lyder slik:

1: Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
2: Vi skal være aktive eiere og innlemme ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
3: Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
4: Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinippene i finansmarkedet.
5: Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
6: Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene.

*environmental, social and governance

Kilde: UNPRI.org/FinansNorge