Oppturen har stagnert etter at den amerikanske sentralbanken meldte at lav inflasjon var midlertidig, noe som dempet forventningene om rentekutt i år, samt økt bekymring rundt handelsforhandlingene hvor et positivt utfall fortsatt er priset inn av investorene. Danske Bank forventer fire til syv prosent avkastning for globale aksjer de neste tolv månedene og har en moderat overvekt i aksjer. Selv om handelsforhandlingene alene kan bli «make or break» for bullmarkedet i aksjer, ser vi flere øvrige forhold som kan støtte eller utfordre aksjemarkedet i tiden som kommer – derav dagens tema fem pluss fem!

5 støttende ting: 

  1. Verdensøkonomien klarer seg bra, med et solid amerikansk arbeidsmarked som gir gode forutsetninger for forbruksvekst, flere signaler fra kinesisk økonomi som bekrefter økende aktivitet, samt sterke arbeidsmarkeder og bedring i industriaktiviteten i Europa.
  2. Forventet selskapsinntjening stabiliseres etter en periode med nedjusteringer. Det ventes nå 4,5 prosent vekst i inntjening per aksje for globale aksjer i 2019 og 10,5 prosent neste år. Tallet for 2019 er oppjustert fra 4,3 prosent i april. 
  3. Rentenivået er lavt og holdes dempet av inflasjon som er under målsetningen til sentralbanken både i USA og Eurosonen. Lave renter gjør aksjer mer attraktive. 
  4. Aksjer er ikke ufornuftig priset mot forventet inntjening, og mange investorer er skeptiske til utsiktene. De store krasjene i aksjer har som regel kommet etter en periode med overdreven optimisme, høy prising og euforiske forventninger. Vi er ikke der nå. 
  5. Aksjemarkedet stiger normalt i tre av fire år. 2018 ga riktignok begrensede kursfall året sett under ett, men risikobildet må øke for at 2019 skal ende i minus. 

5 potensielle utfordringer:

  1. Kun fem selskaper står for en tredjedel av avkastningen i S&P 500 i år. Dette er ikke så ekstremt som i oktober 2018, men vi tror gevinstsikring i disse aksjene kan dempe oppdriften: Microsoft, Google (Alphabet), Facebook, Amazon og Apple. 
  2. De fleste investorkategorier har nettosolgt aksjer i år, og selskapene selv har vært den viktigste drivkraften for stigende kurser i USA. Selv om tilbakekjøpene av aksjer er opp tyve prosent sammenlignet med samme periode i 2018 (270mrd USD YTD), vil aktiviteten sesongmessig vil toppe ut i løpet av mai. 
  3. Trump er en risikofaktor ikke bare relatert til handelsforhandlingene med Kina. Vi tror manglende sysselsettingsvekst i industrisektoren, som tross alt er svært viktig i vippestatene, vil utløse økt Twitter-aktivitet fra Trump. I tillegg til større usikkerhet rundt forholdet til Kina og eventuelle nye tariffer utløper også Trumps «tenkepause» med hensyn til eventuelle proteksjonistiske tiltak mot EU den 18. mai. 
  4. Selv om vi er midt i mai står sommeren snart for døren med lavere handelsvolumer, og med turbulensen i august 2018 (EM-valutaer) og gjennom høsten 2018, tror vi mange investorer vil være forsiktige med å øke aksjeeksponeringen. 
  5. Posisjoneringen blant investorer som vedder på lav volatilitet i amerikanske aksjer er på ekstreme nivåer – tilsvarende det vi så ved inngangen til 2018. En gnist av høyere volatilitet risikerer å presse investorer til å avhende posisjonene, og dette kan forsterke markedsuroen. Stigende volatilitet, målt ved VIX-indeksen er normalt sammenfallende med svakere utvikling i aksjemarkedet.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.