Vi tror det økonomiske bakteppet vil bli noe bedre fremover og at dette vil understøtte videre fremgang i aksjer. Vi ser derimot liten sannsynlighet for at bekymringsløsheten vil vedvare og tror avkastningen for globale aksjer de neste tolv månedene vil bli i området fire til syv prosent. I dag ser jeg på det litt snodige faktum at selv med mega-sterke aksjemarkeder så langt i år, så har investorer i aksjefond globalt vært langt mer villige til å selge seg ut enn å kjøpe seg inn. 

Realiserte forventninger?

Oppturen i aksjer har skjedd til tross for økt usikkerhet rundt amerikansk og global økonomi, og ikke minst det faktum at inntjeningsforventningene i mange regioner har blitt mer enn halvert siden oktober. I USA ventes kvartalsrapporteringen både for første og andre kvartal å vise negativ vekst i inntjening per aksje sammenlignet med samme kvartal i 2018. 

Det er altså ikke sterke økonomiske fundamentale forhold som har drevet kursoppgangen, men i større grad forventninger om at FED ikke vil skape trøbbel gjennom flere rentehevinger, samt troen på at en handelsavtale mellom USA og Kina vil føre til at oppbremsingen i verdensøkonomien kun er midlertidig. Basert på ferske nøkkeltall fra kinesisk og amerikansk økonomi synes optimismen til dels velbegrunnet, men i Europa og spesielt Tyskland ser situasjonen fortsatt svært sårbar ut. 

Selskapene kjøper, fondskunder selger

Noe av det mest bemerkelsesverdige i finansmarkedene så langt i 2019, er ikke bare at festen i aksjemarkedene har skjedd på et usikkert økonomisk bakteppe, men også at mange investorer synes å ha liten tiltro til himmelferden. I USA har både husholdninger og institusjoner vært netto selgere av aksjer i år, mens den dominerende kjøperen har vært selskapene selv, via rekordstore tilbakekjøp av egne aksjer, tilsvarende om lag 270mrd USD. Tilbakekjøpene er i prinsippet en utbetaling til aksjonærene, og reduserer antall aksjer i fritt omløp slik at inntjening per aksje isolert sett løftes. At selskapene prioriterer tilbakekjøp er sammenfallende med svakere vekst i kapitalinvesteringene.  

Tall fra Bank of America viser at det er netto innløst 95mrd USD i aksjefond globalt siden årsskiftet. I dette tallet ligger innløsninger på 134mrd USD i tradisjonelle aksjefond, samt positiv tegning i børsnoterte indeksfond (ETF) på 39mrd USD. Størst har innløsningene vært i aksjefond som retter seg mot det europeiske markedet (48mrd USD), men også amerikanske aksjefond har sett pengene strømme ut (40mrd USD). 

Pengene har i stor grad blitt flyttet til obligasjonsfond, der 120mrd USD har blitt investert i kredittobligasjoner med både høy og lav kredittverdighet, noe som kan indikere at investorene tror sentralbankene vil holde rentene lave og at stigende markedsrenter dermed ikke vil være en trussel for avkastningen. Innløsningene fra aksjefond skyldes trolig at mange ble skremt av kursfallene i fjerde kvartal i fjor, samt at utsiktene for økonomisk vekst og selskapsinntjening har blitt mer usikre. Skulle fremgangen i aksjemarkedet fortsette er det likevel ikke usannsynlig at penger vil strømme tilbake til aksjemarkedet, og at dette kan forlenge oppturen.

Stemningsindikatorer: fravær av eufori

Forsiktigheten reflekteres også i en nylig utført spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere, der allokeringen til aksjer er lavere enn historiske gjennomsnitt, og tilsvarende høyere for renteplasseringer. Kontantandelen i porteføljene var i februar på høyeste nivå siden 2009, og selv om den falt i mars er den fortsatt høyere enn normalt. Fondsforvalternes kontantandel har historisk vært lav og fallende i perioder hvor stigende aksjemarkeder har sammenfalt med høy optimisme. 

Sentiment-indikatorer tegner heller ikke et bilde av overdreven optimisme i aksjemarkedene. Blant amerikanske privatinvestorer viser en ukentlig spørreundersøkelse at 37 prosent sier de er optimistiske, 22 prosent sier de er negative og 41 prosent nøytrale til utsiktene i aksjemarkedet. Selv om andelen optimister er på om lag historiske gjennomsnittsnivåer, er det langt fra euforien ved inngangen til 2018 (andel optimister 60 prosent) eller ved inngangen til fjerde kvartal 2018 (andel optimister 46 prosent). 

Bank of America sin «Bull & Bear” - indikator viser at stemningen er rimelig balansert. Indikatoren består av seks ulike faktorer og har en indeksverdi fra 0 til 10, som signaliserer hvorvidt stemningen er optimistisk eller pessimistisk, og hvor ekstreme avlesninger benyttes som et kontrært signal. Overdreven optimisme tilsier salg av aksjer, mens overdreven pessimisme indikerer kjøp. I januar i år sto indikatoren i 1,8 poeng – godt inne i overdrevent pessimistisk område og ga et korrekt kjøpssignal, mens den mot slutten av januar 2018 sto i 8,6 poeng og ga et godt varsel for den forestående korreksjonen i februar/mars samme år. I dag står den omtrent midt på – 4,9 poeng – noe som verken maler et bilde av utpreget optimisme eller pessimisme. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.