Mens USA og Norge har vært suverene i aksjeavkastning så langt i år, har aksjer fra de fremvoksende økonomiene (Emerging Markets) hatt det tøft. Vi har hatt større investeringer i disse markedene enn normalt og dette har bidratt negativt til avkastningen i noen av våre fond. Spørsmålet er selvsagt om vi skal hive tiltroen til Emerging Markets til havs, eller om vi skal beholde et grep om masten. Vi ser flere grunner til sistnevnte, og disse utbroderes i dagens fortelling. 

Fra submerging til emerging markets, igjen?

Aksjer i emerging markets (MSCI Emerging Markets-indeksen) er fortsatt ned 9 prosent siden årsskiftet, målt i norske kroner. En kombinasjon av sterkere dollar, utsikter til flere rentehevinger i USA, samt kursfall i Kina har bidratt. I tillegg har mange blitt skeptiske til slike investeringer ettersom flere vekstmarkedsøkonomier har hatt store problemer, som Tyrkia og Argentina. 

Vi beholder likevel troen på at aksjer i disse regionene vil by på god avkastning fremover, og vi ser størst potensial i Asia. Utgangspunktet er vår vurdering at verdensøkonomien fortsatt ser robust ut, og ikke minst at avkastningsforskjellen mot amerikanske aksjer, samt pessimismen blant investorer, har nådd ekstreme nivåer. Vi erkjenner at de negative impulsene fra handelskrigen har blitt mer alvorlige enn antatt da vi økte asiatiske EM-aksjer til overvekt tilbake i mai, og selv om kursene har falt mye siden da, har dette egentlig styrket våre forventninger til avkastning fremover:

1) Verdsettelse og inntjeningsutsikter: aksjekursene i forhold til inntjeningsforventningene for EM Asia er nå 23,4 prosent lavere enn for globale aksjer, noe som reflekterer regionens følsomhet for negative nyheter rundt handelskrigen. Denne «rabatten» er nå på linje med perioden rett etter finanskrisen, da regionen opplevde veldig svak inntjeningsvekst. De siste to årene har EM-selskapene derimot sett sterk selskapsinntjening og i 2019 og 2020 forventes faktisk høyest inntjeningsvekst for EM av alle regionale aksjemarkeder – også høyere enn i USA. Basert på relativt sett rimelig aksjer og gode lønnsomhetsutsikter synes vi EM Asia ser spesielt spennende ut sammenlignet med andre regioner

2) Støtte fra kinesiske stimulanser: kinesiske aksjer utgjør 31 prosent av MSCI Emerging Markets-indeksen og kinesisk økonomi har derfor stor innvirkning på retningen. Myndighetene er nå i gang med å stimulere gjennom økte infrastrukturinvesteringer og tiltak for å dempe rentenivået. Stimulansene vil ta hensyn til ønsket om å begrense kredittveksten i landet, men vil likevel bidra til å stabilisere kinesisk økonomi og derigjennom den kinesiske valutaen, som igjen kan gi en positiv impuls til andre vekstmarkedsøkonomier. 

3) En moderering av handelskrigen mellom USA og Kina? Kinesiske politikere har lovet ikke å devaluere valutaen og har vist et ønske om ikke å eskalere handelskonflikten, blant annet ved å love reduserte tariffer på andre lands eksport til Kina. Selv om vi ikke forventer noen umiddelbar løsning på konflikten og ikke kan utelukke videre opptrapping, vil en eventuelt mykere tone fra Trump kunne gi en kraftig rekyl i aksjemarkedene generelt og i EM-aksjer spesielt. Hans oppslutning på meningsmålingene har falt de siste ukene, kanskje fordi tariffer er i ferd med å gi høyere priser på flere produkter i USA (prisene på PC’er i USA steg mer enn noensinne i august). Fortsetter trenden med fallende popularitet vil Trump kunne bli mer forhandlingsvillig for styrke sin posisjon ved mellomvalget i november.

4) Handelskrigen med begrenset betydning for økonomien: Trump har rettet handelsretorikken og tariffene i stadig større grad mot Kina, og i mindre grad mot andre land. En handelsavtale er opprettet med Mexico og dialogen med Canada pågår. Handelen mellom USA og Kina utgjør kun 1-2 prosent av samlet global eksport, og selv om Trump skulle legge tariffer på all kinesisk import, vil dette fortsatt utgjøre om lag 5 prosent av global import. En veldig høy andel av verdenshandelen er også intra-regional, dvs. innenfor de respektive regionene Nord-Amerika, Europa og Asia. Handelskrigen kan derfor gi positive konsekvenser for kinesiske handelspartnere i Asia, ettersom eksisterende import og eksport fra Kina i større grad rettes mot andre markeder enn USA, og at kinesiske produsenter kan etablere seg i land som ikke omfattes av tariffer. 

5) Dollarstabilisering: verdens viktigste valuta har mistet momentet den har hatt siden april. Både fordi usikkerheten har økt rundt handelskrigens konsekvenser for amerikansk økonomi, og fordi flere sentralbanker i emerging markets har hevet styringsrentene for å forsvare sine valutaer. Det er ingen tegn til at dollarlikviditeten (tilgangen til amerikanske dollar i finansmarkedene) forverres ytterligere, noe som bør bidra til å dempe noe av frykten relatert til EM-aksjer

6) Overdreven pessimisme: en fersk spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere viser at usikkerheten knyttet til emerging markets er like stor som i 2015/2016 og under finanskrisen. Dette reflekteres i den laveste troen på EM-aksjer siden 2016. I tillegg har meravkastningen i amerikanske aksjer, sammenlignet med emerging markets-aksjer, kun vært større i 1 prosent av tiden siden år 2000. Historisk har pessimisme og mindreavkastning på disse nivåene indikert et vendepunkt. Det kan selvsagt bli verre før det blir bedre, men sannsynligheten for det har definitivt blitt mindre.

En etterlengtet hyggelig avkastningsbris fra øst

Vi ser potensial i Emerging Markets generelt, og i EM Asia spesielt, gjennom de neste 3 – 12 månedene. Ser vi mot EM Asia fra et «megatrend»-perspektiv taler det meste for at Asia vil være stedet å være investert også på lenger sikt; demografiske forhold taler for langt høyere vekstpotensial enn i vestlige økonomier, utvikling og omfavnelse av ny teknologi skjer i et raskt tempo, og ikke minst vil middelklassen og lønnsveksten øke raskere enn noe annet sted i verden. Og, vi snakker ikke nå om noen generasjoner frem i tid – dette skjer nå!


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.