I tillegg har den amerikanske presidenten fremstått som fullstendig uforutsigbar og med et tilsynelatende uanstrengt forhold til forskjellen mellom fakta og fiksjon. Begrenset forutsigbarhet kan bidra til at investorer, bedrifter og husholdninger blir mer avventende, noe som kan svekke den økonomisk aktiviteten. I dagens tekst forklarer jeg hvorfor vi for 2019 forventer den svakeste veksten i verden siden finanskrisen, men også hva som bidrar til at vi heller er moderate optimister fremfor utpregede pessimister for det kommende året.

Vi nedjusterer nå våre vekstforventninger for 2019 og 2020, og ser fortsatt større sannsynlighet for flere skuffelser, enn positive overraskelser de neste tre til seks månedene. Inn i 2020 ser vi derimot potensial for stabilisering og moderat bedring som følge av penge- og finanspolitiske stimulanser. Vi venter nå tre prosent global BNP-vekst i år, noe som vil være det laveste nivået siden finanskrisen. I 2020 tror vil høyere vekst i flere vekstmarkedsøkonomier vil motvirke oppbremsing i utviklede økonomier, slik at vi får en moderat bedring til 3,2 prosent BNP-vekst. Til sammenligning har BNP-veksten i verden i gjennomsnitt vært 3,6 prosent siden 2012 og 3,8 prosent de siste tjue årene.

USA/Kina-konflikten sentral

Den viktigste årsaken til nedjusteringene er konflikten mellom USA og Kina, som vi tror vil vedvare til etter presidentvalget i USA i november 2020. Vi ser seksti prosent sannsynlighet for et slik scenario. I tillegg synes sentralbankene enn så lenge å ha en forsiktig og gradvis tilnærming til nye stimulanser, noe som forsterker usikkerheten i finansmarkedene og investeringsviljen i næringslivet. Etter hvert som økonomiene svekkes, tror vi derfor FED vil respondere med å senke styringsrenten hele fem ganger til og med mars – slik at styringsrenten i USA etter dette blir 0,75-1 prosent. Vi tror ECB senker styringsrenten med 0,2 prosentpoeng og gjenopptar de kvantitative lettelsene i september.

Vi ser 30 prosent sannsynlighet for en amerikansk og global resesjon i løpet av de neste atten månedene, men tror dette vil forutsette videre eskalering av handelskrigen, med mulige tariffer på import av biler til USA fra Europa, en hard Brexit og en for passiv tilpasning av penge- og finanspolitikk. En vesentlig risiko er at stemningen blant husholdninger svekkes slik at veksten i kjøpekraft benyttes til sparing fremfor forbruk. Uro i finansmarkedene og negativ informasjonsflyt i mediene kan dempe forbruksvilje, som i øyeblikket er den viktigste økonomiske bærebjelken.

Tre avgjørende faktorer

Av positive overraskelser vil en handelsavtale kunne øke forutsigbarhet, investeringsvilje og handelsaktivitet. Stemningen blant husholdningene er gjennomgående høy og det er ingen åpenbare ubalanser eller overoppheting i de største økonomiene, som normalt har vært utløsende eller forsterkende faktorer før tidligere resesjoner. Sentralbanker som lemper fremfor å stramme inn i pengepolitikken bidrar også til å støtte opp under etterspørselen fra bedrifter og husholdninger. Som eksempel er renten på amerikanske boliglån nær rekordlave nivåer.

Tre avgjørende faktorer for de neste tre til seks månedene vil være; 1) utviklingen i konflikten mellom USA og Kina, 2) penge- og finanspolitiske signaler og beslutninger og 3) Brexit-forhandlinger frem mot 31. oktober.

USA – svakere vekst, men ingen resesjon. Vi venter videre fall i kapitalinvesteringene, grunnet uforutsigbarheten i handelspolitikken og økt global usikkerhet. Boliginvesteringene tror vi derimot vil få støtte av lavere renter etter et par år med stigende finansieringskostnader. Forbruksveksten vil få støtte av lav ledighet, god real-lønnsvekst og stabilisering i boligmarkedet. Etter budsjettavtalen tidligere i år, vil finanspolitikken ikke lenger være stimulerende, men heller ikke innstrammende.

Ingen krise for Kina

Eurosonen – anemisk økonomi, lenger. Til tross for et tilsynelatende stupdykk for tysk økonomi generelt, og industrien spesielt, har fransk og spansk økonomi bidratt til at regionen som helhet har klart seg etter forholdene bra. Men, med svakere vekst i eksportmarkeder som Kina og USA, uavklart Brexit, mer italiensk politisk kaos og generell industrisvekkelse, tror vi veksten vil bli vært svak de neste kvartalene. Lønnsveksten på 2,3 prosent er på høyeste nivå på ti år, og rentene er historisk lave. Vi tror likevel ikke flere tiltak fra ECB vil lykkes med å heve vekstratene vesentlig.

Kina – videre svekkelse, men ingen krise. Vi tror den kinesiske PMI’en vil falle videre før vi ser en stabilisering inn i 2020. Prisene på industrimetaller har falt, men ikke stupt slik de normalt ville gjort ved utsikter til en hard landing. Kinesiske myndigheter har helt siden april 2018 igangsatt en rekke stimulanser, som gradvis vil gi en stabiliserende impuls. Myndighetene har nylig signalisert flere tiltak rettet mot husholdningene, samt ambisjoner om å senke finansieringskostnadene for småbedrifter. Vi ser det kinesiske boligmarkedet som rimelig robust, grunnet relativt lavt antall ledige boliger til salgs. Ettersom bolig- og eiendomsmarkedet bidrar med om lag 25 prosent av veksten i kinesisk økonomi, ser vi dette som en viktig støtte.

 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.