Intuitivt er det lett å tenke at etter kursoppgang kommer kursfall, men historien har vist gang på gang at det ikke er så enkelt. Mange har forsøkt å time sine investeringer i aksjemarkedet uten hell, med verdi-destruksjon fremfor verdiskapning som langsiktig utfall.

Det kan derfor være interessant å se på hva noen av de mest kompetente forvaltningsmiljøene i verden tenker og gjør akkurat nå. Resultatene fra en månedlig spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere sier lite om hvordan markedet vil utvikle seg, men gir oss likevel et bilde av risikovilje, forventninger og faktiske allokeringsvalg.

Oppsummert er stemningen og andelen aksjer i porteføljene stigende, men enda ikke på nivåer som virker overdrevent optimistisk. Signalet sammenfaller med vårt eget markedssyn, at mye positivt allerede er priset inn, men at videre bedring i økonomien kan gi en moderat kursoppgang gjennom 2020. 


Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank Norge

 Bilde ChristianLie

Ukesoppsummering: 

 • Børsutvikling (%): Oslo Børs -0,1 | Europa +0,6 | USA +1,1| Emerging Markets -1,6
 • Dempet stemning på børsene påvirket av blant annet spredningen av kinesisk lungevirus
 • Trump truer EU med tolltariffer på import av biler med mindre det lages en ny handelsavtale
 • For et år siden trodde analytikerne at selskapene i S&P 500 ville levere en inntjeningsvekst på ti prosent i fjerde kvartal 2019, mens estimatene nå indikerer et fall på 1,2 prosent. 
 • En utlånsundersøkelse fra ECB viste første fall i etterspørsel etter lån til næringslivet på 7 år
 • Fra USA sterke tall for forbrukertillit og boligmarked, men svakere for industriproduksjon
 • Antallet nye søkere til ledighetstrygd i USA var forrige uke nær laveste nivå siden 1969
 • En spørreundersøkelse blant globale toppsjefer viste at over halvparten venter svakere global vekst fremover, mens optimismen rundt egen omsetningsvekst var på 2009-nivå.
 • Konsulentselskapet McKinsey og Bank of International Settlements sier klimaendringene vil gi store utfordringer og potensielle kriser i økonomien og finansmarkedene de neste årene.
 • Verdens største kapitalforvalter Blackrock sier de vil gjøre store endringer i sin forretningsvirksomhet for å bekjempe og tilpasse seg til klimaendringene. 
 • Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent og varslet uendret rente fremover

Fakta om spørreundersøkelsen blant global forvaltere

 • Utføres av Bank of America
 • 249 respondenter fordelt på blant annet verdipapirfond, hedgefond, pensjonskasser og forsikringsselskaper i hele verden.
 • Samlet forvaltningskapital 739 milliarder dollar
 • Gjennomsnittlig taktisk tidshorisont 8 måneder

Økonomiske forventninger

 • Fra de mest pessimistiske vekstforventningene i spørreundersøkelsens historie i juni 2019, har stemningen nå bedret seg betraktelig. En positiv nettoandel på 36 prosent forventer en sterkere global økonomi de neste tolv månedene, men dette er fortsatt en lavere andel enn ved inngangen til 2017 eller 2018. Selv om vekstoptimismen dermed er på høyeste nivå siden februar 2018, er det ennå ikke forventninger om en kraftig BNP-rekyl blant forvalterne. 

 • Den dempede optimismen reflekteres også i hvor høyt respondentene tror den amerikanske industri-indikatoren ISM vil stige i 2020. Fra et bunn-nivå på 47,8 indekspoeng i september 2019 tror flertallet at den vil stige til 53 poeng i år. Dette vil være et godt stykke fra de 60,8 poeng den nådde i august 2018. 

 • En stigende andel av forvalterne tror inflasjonen vil stige de neste tolv månedene. Fra om lag like mange optimister som pessimister i starten av 2019, er det nå en positiv nettoandel på 56 prosent som tror prisveksten vil akselerere – den høyeste andelen siden november 2018. 

Forventninger til selskapsinntjening

 • Gjennom 2019 var troen på stigende inntjeningsvekst på laveste nivå siden finanskrisen. Noe som stemte godt ettersom året endte med nullvekst. De siste månedene har derimot stemningen løftet seg og det er nå en positiv nettoandel på 27 prosent som tror inntjeningen vil bedres de neste tolv månedene. Dette er den høyeste andelen siden mars 2018. 

 • Mens et flertall de foregående månedene har ment at overskuddene hos selskapene bør brukes til å nedbetale gjeld eller styrke balansen, mener nå hele 44 prosent av forvalterne at de heller bør bruke mer penger på kapitalinvesteringer. Bare 14 prosent synes selskapene skal øke tilbakebetalingene til aksjonærene via utbytter eller tilbakekjøp av aksjer. 

Hvordan plasserer de penger nå?

 • I august i fjor hadde forvalterne samlet sett den laveste aksjeandelen i sine porteføljer siden finanskrisen. Fra en netto undervekt i aksjer på 12 prosent den gang har de nå en netto overvekt i aksjer på 32 prosent – den største økningen siden 2011, men fortsatt under de 50 prosent netto overvekt som historisk har varslet toppnivåer i aksjemarkedet.
   
 • En netto andel på 46 prosent er undervektet i obligasjoner, noe som var en liten økning i eksponeringen fra desember, men de har fortsatt mindre penger i obligasjoner enn normalt. 

 • Den vektede gjennomsnittlige forventningen for kursutvikling i S&P 500-indeksen gjennom året er nå til 3.400 poeng – en oppgang på 2,5 prosent fra dagens nivå. Forvalterne tror samlet sett at aksjemarkedet vil nå et toppnivå i løpet av tredje kvartal 2020. 

 • Forvalterne har en gjennomsnittlig kontantandel på 4,2 prosent, som er laveste nivå siden mars 2013. Historisk har en kontantandel over 4,5 prosent vært et positivt signal for utsiktene i aksjemarkedet, mens en kontantandel under 3,5 prosent har signalisert overdreven optimisme og forestående kursfall. 

 • De største allokeringsendringene fra desember til januar var økt eksponering i EM-aksjer, råvarer og europeiske aksjer, mens investeringene i helse- og farmasiaksjer, amerikanske aksjer og japanske aksjer falt mest.

 • Allokeringen til amerikanske aksjer falt til netto positiv 4 prosent overvekt, den steg til 27 prosent netto overvekt i europeiske aksjer (høyeste nivå siden mai 2018) og til 32 prosent overvekt i Emerging Markets-aksjer – som dermed er den mest foretrukne regionen. Den største undervekten er i britiske aksjer, men interessen har økt noe etter valget i desember.

 • Innen sektorer har forvalterne mest tro på teknologi, farmasi, forbruk og bank/finans, mens de har minst tro på aksjer innen kraft- og forsyning, råvarer og energi.

 • En marginalt positiv nettoandel på to prosent sier de nå har høyere risiko i sine porteføljer enn normalt, men dette er likevel er høyeste risikovilje blant forvalterne siden mars 2018. 

Faremomenter og bekymringer

 • Det største faremomentet i 2020 for finansmarkedene, og den med størst økning siden desember, anses å være det amerikanske presidentvalget (29 prosent), mens andelen som mener handelskrig (22 prosent) og problemer i obligasjonsmarkedet (20 prosent) er mest truende, har falt tilbake.

 • De mest overprisede investeringskategoriene er ifølge forvalterne amerikanske teknologi- og vekstaksjer (50 prosent), amerikanske kredittobligasjoner med høy kredittrating (19 prosent) og instrumenter som vedder på fortsatt små kursbevegelser i S&P 500 (14 prosent). 

Aktive vs. passive investeringer

 • Et vektet gjennomsnitt på 20 prosent av forvaltningskapitalen er plassert i børsnoterte indeksfond (ETF). En nettoandel på 17 prosent planlegger å øke bruken av ETF.

Overdreven optimisme i markedene?

 • Bank of America sin « Bull vs. Bear”- indikator benytter seks ulike finansielle nøkkeltall for å måle temperaturen i finansmarkedene. 

 • Den går fra null til ti og nivåer under to har historisk vært et positivt signal for avkastningen ettersom pessimismen da har vært dominerende. På nivåer over åtte har optimismen vært så høy at det har vært et varsel om kursfall i aksjemarkedet de påfølgende ukene. 

 • Nå er denne indikatoren på 7,1 poeng, eller med andre ord rimelig optimistisk, men enda ikke på nivåer som isolert sett tegner et negativt bilde av avkastningsutsiktene. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.