ebb99664-00090252-ba0bdcd2
 
Det har vært et mer blandet bilde av norsk økonomi i siste kvartal, kontra tredje kvartal. Vareforbruket har utviklet seg svakt, boligbyggingen har avtatt, ledigheten har sluttet å falle og BNP-veksten var svak i 3. kvartal. Allikevel tror vi at svekkelsen er midlertidig. 

Han mener veksten vil bli bredt basert med sterke vekstimpulser fra oljeinvesteringer, offentlige infrastrukturinvesteringer, privat forbruk og investeringer samt eksport.

Samtidig sees tegn til at lønnsveksten er i ferd med å ta seg opp, men kanskje noe saktere enn først antatt. På grunn av forventninger til et strammere arbeidsmarked og god lønnsomhet også i år og neste år, holder Danske Bank på sin prognose om 3,5 % lønnsvekst i 2019 og en videre oppgang til 3,8 % i 2020.

Arbeidsmarkedet i klar bedring

Arbeidsledigheten har falt mindre enn ventet, og i utgangspunktet kan dette indikere at arbeidsmarkedet er i ferd med å svekke seg, noe som kan skyldes at veksten er i ferd med å avta.

- Vi tror imidlertid at dette ikke er årsaken. De aller fleste indikatorer peker i retning av at etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd med å holde seg oppe, sier Jullum.

Lavere inflasjon

Inflasjonen har vært klart høyere enn forventet, drevet av høyere priser på norskproduserte varer og tjenester og noe høyere importpriser enn ventet. 
Ettersom det forventes en gradvis kronestyrking mot slutten av året, tror Danske Banks analytikere at importprisene vil toppe ut mot sommeren og gradvis avta.

Samlet vil kjerneinflasjonen dermed trekke opp mot 2,5 % igjen frem mot sommeren, men deretter avta ned mot inflasjonsmålet på 2 % igjen etter hvert som importprisene snur. 

Balanse i boligmarkedet

Etter sterk vekst gjennom vinteren og våren i fjor, flatet boligprisene ut mot slutten av 2018. Denne utviklingen i boligprisene ser ut til å henge sammen med et økende tilbud av boliger til salgs, selv om omsetningen holder seg godt oppe. 

- Vi forventer at veksten i boligprisene vil være avdempet også i 2019. Dette grunnet at det fortsatt vil komme mye boliger ut i markedet utover året, etter sterk vekst i boligbyggingen i 2016 og 2017, sier Frank Jullum.

Samtidig ventes det at boliglånsrentene vil stige i løpet av høsten, og at man begynner å forvente renteøkninger også de neste par årene. Allikevel ser man ingen stor risiko for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet, med mindre lånerentene skulle stige betydelig mer enn forventet. 

Forventer gradvise renteøkninger

Styringsrenten ble i fjor høst økt for første gang på mange år, og Norges Bank signaliserte samtidig at den vil økes på ny ved rentemøtet i mars og enda en i løpet av 2019 – sannsynligvis i september.

Norges Bank tegner et bilde av norsk økonomi som samsvarer med Danske Banks forventninger, der veksten holder seg over trend de neste par årene. 
- Vi tror at det kan komme litt mer enn fem renteøkninger innen utgangen av 2021, hvor det er to ganger per år i årene 2019-2021, sier Frank Jullum.

Kronekursen styrkes?

Nok en gang har kronekursen utviklet seg betydelig svakere enn det som er forventet, men i denne runden er det lett å se at svekkelsen av kronekursen henger sammen med det kraftige fallet i oljeprisen. Våre analytikere tror derimot at oljeprisen vil bevege seg tilbake mot 70 dollar per fat gjennom 2019. 

Dette, kombinert med at markedets forventninger til renteøkninger fra Norges Bank er betydelig nedjustert siden september, gjør at vi forventer en betydelig styrking av norske kroner gjennom året.

Ønsker du å lese hele Nordic Outlook?

Klikk her