I motsetning til i januar 2018, da vi kommenterte at stemningen i finansmarkedene viste euforiske tendenser, ser vi et langt mer balansert bilde nå. Mangel på overdreven optimisme er ikke bare et kjennetegn i globale aksjer utenfor USA, men også blant mange amerikanske analytikere og investorer. 

Prisingen av globale aksjer (P/E 12m fwd for MSCI World AC) er på laveste nivå siden «Kina-krisen» tidlig i 2016. Lavere P/E har ingen prediktiv verdi for avkastningen i aksjemarkedet på kort sikt, men kan bidra til å redusere usikkerhet blant investorene da verdsettelse blir èn risikofaktor mindre å tenke på.

Våre forventninger til aksjer baseres på forholdet mellom positive og negative faktorer.


Negative

 • Den amerikanske rentekurven har historisk vært en god kanarifugl for volatilitet i aksjemarkedet. En stigende kurve tilsier god likviditetstilførsel til økonomien og solide vekstforventninger, noe som demper volatiliteten i aksjer. Motsatt tilsier en flatere rentekurve at likviditeten strammes til og et varsel om stigende aksjevolatilitet. Vi forventer en flatere, men ikke invertert, amerikansk rentekurve de neste 12 månedene. 
 • Bank of America Merrill Lynch bruker en modell for å predikere fremtidige «bear-markets» som består av 19 ulike økonomiske og finansielle variabler. Siden 1980 har minst 92% av disse blinket rødt når S&P 500 har påbegynt et bjørnemarked. Nå blinker 74% (14 av 19)   rødt og dette er en økning fra 68% i september. 
 • Gode nyheter synes å være priset inn for amerikanske aksjer allerede. Selv om over 70% av selskapene i S&P 500 som har presentert regnskaper for Q3 har slått forventningene, har vi sett at reaksjonen på aksjekursene gjennomgående har vært negativ, en tendens vi også så i Q1 2000 og Q4 2007. Tyder på at selv sterke inntjeningstall ikke lenger er en sterk drivkraft for høyere aksjekurser. 
 • Vi er i ferd med å legge den sykliske toppen i selskapsinntjening bak oss, spesielt i USA. IMF har nedjustert sine vekstforventninger for verdensøkonomien, globale fondsforvaltere har den laveste forventningen til fremgang i global økonomi siden 2008 og en spørreundersøkelse Reuters har gjennomført blant 500 makroøkonomer viser at kun 3 økonomier ble oppjustert på BNP-vekst i 2019, mens 18 ble nedjustert og 23 var uendret. Dette sammenfaller med flere nedjusteringer sammenlignet med oppjusteringer av EPS-estimater for globale aksjer. Det forventes fortsatt en solid EPS-vekst for MSCI World AC på 9,9% i 2019 og 9,3% i 2020, men spørsmålet er hvor mye de økonomiske vekstutsiktene svekkes og hvor lenge EPS-revideringene bevarer sin fallende trend. Høy politisk risiko kan forsterke usikkerheten og bidra til flere nedjusteringer av vekst- og inntjeningsestimater. 

Positive

 • Selv om vi forventer stigende volatilitet betyr ikke det negativ avkastning i aksjer. Eksempelvis steg VIX-indeksen fra nivåer rundt 15 i 1993 til 25 i 1998 – en periode da S&P 500 ga en annualisert avkastning på 21,6%.
 • Selv om 74% av BofAML’s «bear-market» indikator nå lyser rødt, har det historisk når tilsvarende nivå har blitt nådd, tatt 21 måneder i gjennomsnitt før aksjemarkedet har toppet ut og påbegynt sin bjørneperiode.
 • BofAML’s Global Fund Manager Survey (174 forvaltere med 518 mrd USD i AuM) viser en høyere kontantandel i porteføljene enn normalt (5,1%), noe som anses å være et kontrært kjøpsignal. Høy optimisme vil normalt sammenfalle med lavere kontantandel, som igjen blir en risikofaktor ved tilbakefall i risikoviljen. Høyere kontantandel enn normalt betyr også at forvalterne har «tørt krutt» å kjøpe aksjer for dersom usikkerheten avtar.
 • Selv i USA vitner aksjestrategenes anbefalinger om mangel på eufori. Denne måneden er den gjennomsnittlige anbefalingen å ha 57% i aksjer, noe som er om lag på gjennomsnittet for de siste 15 årene og et nivå som historisk har sammenfalt med positiv avkastning i S&P 500 de neste 12 månedene i 93% av tilfellene. Historisk avkastning er selvsagt ingen garanti for fremtidig avkastning.
 • Selv om en rekordhøy andel på 85% av globale fondsforvaltere mener verdensøkonomien er i en «senfase», er det svært lav resesjonsfare, noe som bør indikere at vi får en «myk landing» i 2019 fremfor et mer alvorlig tilbakeslag. Noe av forklaringen ligger i mangelen på en økonomisk «boom» i denne konjunkturoppgangen, eksemplifisert ved fortsatt lav/moderat inflasjon. Danske Bank forventer at vi i 2019 fortsatt vil se BNP-vekst over trend både i USA (2,5%) og Eurosonen (2%), samt at Kina oppnår fortsatt respektable 6,4% BNP-vekst.
 • Selv om EPS-veksten er i ferd med å toppe ut, er heller ikke en moderering av EPS-veksten ensbetydende med negativt aksjeavkastning. Siden 1960 har gjennomsnittlig avkastning i S&P 500 når EPS-veksten avtar fra toppnivå riktignok vært svakere enn gjennomsnittet av alle måneder, men fortsatt positiv:
  • 6 måneder etter topp – 4% vs. 5% for alle
  • 12 måneder etter topp – 5% vs. 9% for alle
  • 24 måneder etter topp – 12% vs. 14% for alle


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.