Og det er den samme tåken som kommer tilbake igjen og igjen; Brexit – ryddig eller kaotisk, handelsavtale USA og Kina – lettelse eller Trump-rot, sentralbankene – lave renter et redningsnett eller et varsko, og ikke minst verdensøkonomien – kortvarig formsvikt eller resesjon? Fordi transparens (Hamar-uttrykk) er mangelvare blir all synsing beheftet med en ekstra dose usikkerhet. Noen tanker om temaene serveres likevel i ukens skribleri, og vi er moderate optimister!

Brexit – ryddig eller kaotisk?

Èn ting er sikkert om britenes forsøk på å forlate EU; det er blitt et rot og en pinlig affære for politikerne i parlamentet. Status er at skilsmissedatoen 29. mars nærmer seg med stormskritt, og britene har fortsatt til gode å bli enige om en avtale. Theresa May har ytret ønske om en forlengelse, noe EU har sagt seg villige til. Men, EU sier at en utsettelse til 22. mai vil forutsette at parlamentet enes om May sin avtale kommende uke, ellers settes kniven på strupen på britene med kun to ukers forlengelse. Selv om dette reduserer den umiddelbare faren for en no-deal Brexit, øker presset på May og parlamentet om å bli enige, samtidig som mangel på sådan kan øke faren for en kaotisk skilsmisse med EU. I følge regjeringen er en no-deal «still on the table», noe britene jobber hektisk med å forberede seg på. 70 heltidsansatte arbeider med «Operation Yellowhammer» - en plan for å håndtere eventuelle opptøyer, sørge for mat og drivstoff samt en fungerende banksektor. 

Handelsavtale – lettelse eller Trump-rot?

Både Trump og Xi har insentiver til å finne en løsning på handelskonflikten. Trump har ambisjon om gjenvalg i 2020, og til det trenger han sterk økonomi, stigende aksjemarkeder og økte kinesiske kjøp av amerikanske jordbruks- og energiråvarer. Kinesisk økonomi er skadeskutt med svak industriaktivitet og tegn til stigende arbeidsledighet. En avtale med USA som fjerner tariffer er sammen med myndighetenes stimulanser ventet å gi en positiv impuls til økonomien. 

Fordi tillitsforholdet er på et bunnivå mellom partene, har Trump signalisert at tariffene fra amerikansk side likevel kan beholdes inntil Kina kan bevise at de lever opp til forpliktelsene i avtalen. I så fall vil implikasjonen bli at usikkerhet og negative konsekvenser fra tariffene vedvarer. I en situasjon hvor amerikansk og kinesisk økonomi viser svakhetstegn, risikerer dette å utsette et vendepunkt i den økonomiske aktiviteten. Den sterke oppgangen i aksjemarkedene siden årsskiftet har sammenfalt med svakere makroøkonomiske data og inntjeningsforventninger. Derfor må mye av oppturen tilskrives forventninger om at tariffene fjernes og at dette sammen med forsiktige sentralbanker, bidrar til et positivt vendepunkt i verdensøkonomien. Enhver form for skuffelse relatert til forhandlingene mellom USA og Kina vil derfor kunne gi turbulens i aksjemarkedene. 

Den amerikanske sentralbanken – lave renter redningsnett eller varsko?

I løpet av tre måneder har FED (Federal Reserve) endret holdning fra å spå to rentehevinger i år, til å signalisere ingen. Hypotesen om at FED i januar endret holdning på grunn av kursfallene i aksjemarkedet i desember, ser tvilsom ut når sentralbanken nå forsterker sin forsiktighet selv etter kraftig kursoppgang i USA. Dermed må det være økonomien de er bekymret for, og sentralbanksjef Powell påpekte da også den svake tendensen i det private forbruket. At Powell under pressekonferansen understreket at FED så lyst på utsiktene for økonomien, samtidig som den pengepolitiske retningen bærer preg av frykt, bidro til skepsis blant investorene, som nå priser inn femti prosent sannsynlighet for at FED kutter renten i år. At renten holdes lav lenger enn tidligere varslet, kan bidra til at oppgangsperioden i amerikansk økonomi fortsetter, men er også et signal om svakere vekst som isolert sett burde tynge aksjemarkedet. At sentralbanken ikke får løftet styringsrenten høyere enn til 2,5 prosent før de inntar en mer forsiktig holdning, er bekymringsverdig fordi dette gir begrenset kapasitet til å stimulere økonomien ved en resesjon.

Verdensøkonomien – kortvarig formsvikt eller resesjon?

Vårt overordnede syn er at kinesisk og europeisk økonomi går lysere tider i møte. I Europa vil en handelsavtale, økt aktivitet i Kina, bedring i tysk bilsektor og stimulerende finanspolitikk bidra positivt. De økonomiske nøkkeltallene sett i forhold til analytikernes forventninger har steget til høyeste nivå på fem måneder, arbeidsmarkedene ser sterke ut og spansk økonomi fortsetter å vise styrke. I Kina har prisene på industrimetaller steget (Kina importerer rundt 50 prosent av global produksjon), kredittveksten viser bedring og det er tegn til stigende ordreinngang til industrien. Vi forventer flere lyspunkter fra begge regioner, men utelukker ikke flere skuffelser før stabilisering.

Det likevel fortsatt guffenhetsmomenter. Ordreinngangen til industrien i handelsorienterte økonomier som Tyskland, Sør-Korea og Taiwan er meget svak og fallende, detaljhandelsveksten i USA har falt kraftig og veksten i globale handelsvolumer er på svakeste nivå siden finanskrisen. At et selskap som FedEx – det globale transportselskapet – varsler om svakere inntjeningsutsikter som følge av lavere global aktivitet, er en kilde til ettertanke ettersom aksjekursen til FedEx historisk har sammenfalt godt med BNP-veksten i USA. 

Selv før rentemøtet i USA forventet vi at rentedifferansen mellom amerikanske statsobligasjoner med ti års- og to års løpetid, ville bli negativ i løpet av de neste tolv månedene. Sannsynligheten for en såkalt invertert rentekurve ser ut til å ha økt ytterligere etter torsdagens rentemøte hos den amerikanske sentralbanken. En negativ rentedifferanse mellom lange og korte amerikanske statsrenter har historisk vært et varselsignal om resesjon – dog med i gjennomsnitt rundt femten måneder fra inverteringstidspunktet til resesjonen inntreffer. Vi er mer bekymret for 2020 enn 2019.

Konklusjon – vi er moderate optimister

Vi tror det er overveiende sannsynlig at britene velger å bli enige om en skilsmisseavtale, fremfor å friste skjebnen med en no-deal, som kan gi uante sosiale, økonomiske og politiske konsekvenser. 

I handelsforhandlingene ser vi høy sannsynlighet for at en avtale som fjerner eller reduserer omfanget av tariffer, kommer på plass innen sommeren. Trump er ikke tjent med økt turbulens i aksjemarkedet eller en ytterligere negativ impuls til amerikansk økonomi. 

At sentralbankene holder renten lav lenger enn ventet, er isolert sett bra for verdensøkonomien og de børsnoterte selskapene. Men, dersom de lave rentene skyldes sentralbankenes forventning om en alvorlig nedtur i økonomien, vil dette kunne veie tyngre for investorene og utløse markedsuro. Med svært lave renter har sentralbankene en mangelfull verktøykasse til å bekjempe nye kriser. 

2019 ser ut til å bli et svakere år for verdensøkonomien enn ventet. Vårt utgangspunkt er at andre halvår blir bedre enn det første og at dette kan gi støtte til noe høyere aksjekurser. Men, hvorvidt vi får rett vil påvirkes av nevnte utfordringer; en handelsavtale som fjerner tariffer og usikkerhet, en ryddig Brexit som kan fjerne Europa-tåken for investorer og næringsliv og ikke minst at sentralbankene lykkes med å gjennomføre en pengepolitikk som ikke utløser en krise. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.