Politikk er ofte å anse som støy for finansmarkedene fordi økonomien er langt viktigere. Likevel tror vi dialogen mellom to politikere de neste månedene kan avgjøre retningen for aksjemarkedet – rett og slett fordi deres beslutninger kan har stor betydning for verdensøkonomien. Avslutningsvis avslører jeg noe som kan bli avgjørende for om du lykkes med langsiktig fondssparing. 

«Trump-duck»

Mellomvalget førte som ventet til at Donald Trump ble en «lame duck» - et begrep som beskriver hvordan en delt Kongress begrenser den sittende presidentens gjennomslagskraft, spesielt i innenrikspolitikken. Vi tror valgresultatet betyr at den nåværende økonomiske politikken videreføres, men også at sannsynligheten for flere vekststimulerende tiltak reduseres. Mange amerikanske politikere er allerede bekymret for det voksende budsjettunderskuddet og den stigende statsgjelden. Skattekuttene og økt offentlig pengebruk vil dermed fortsette å gi en positiv men gradvis avtagende vekstimpuls også i 2019. 

Selv om de to første årene med Trump som president har vært forvirrende og kaotisk, vil dette likevel kunne bli barnemat sammenlignet med de neste to. Demokratene vil igangsette en rekke prosesser mot Trump-administrasjonen. Blant annet vil en riksrettsprosess skape overskrifter, men trolig ikke lykkes da domfellelse krever flertall i det republikansk styrte Senatet. Demokratene vil øke trykket på Russland-etterforskningen, selv om Trumps avskjedigelse av justisminister Sessions kan være et ledd i å forstyrre denne, og trolig vil Trumps forretningsforbindelser til Russland og Saudi-Arabia gås etter i sømmene. 

Ingen quick-fix for handelskrigen

Kursfallene i oktober reflekterte på en frykt for en global økonomisk nedtur, men som jeg poengterte for to uker siden, delte ikke vi dette synet og mente for mye negativt var priset inn i aksjekursene. Ved bunnpunktet var globale aksjer priset til en P/E på 13,2 – det «billigste» nivået siden 2013. Fordi utfallet av mellomvalget betyr mindre rom for flere finanspolitiske stimulanser, betyr dette også redusert sannsynlighet for sterkere dollar og rentesjokk fra FED – faktorer som har bidratt til kursfall i flere aksjemarkeder, ikke minst i Emerging Markets. 

Fremover vil Trump øke fokuset på de politiske områdene han beholder størst påvirkningskraft, nemlig utenriks- og handelspolitikken. Både Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping har signalisert forhandlingsvilje inn mot toppmøtet for G-20 landene som begynner 30. november, men vi ser kun 60% sannsynlighet for en våpenhvile, med løfter om ikke å innføre flere sanksjoner. Årsaken til vår dempede optimisme ligger i at det amerikanske handelsunderskuddet mot Kina har nådd rekordnivåer, at Trump misliker kinesernes ambisjon om å bli ledende teknologisk stormakt innen 2025, samt at kinesiske toppledere har mistet tillit til Trump og hans evne til å holde seg til avtaler. En fullstendig avblåsning av konflikten er svært lite sannsynlig på kort sikt. 

Hvorfor kan G-20 møtet bli avgjørende for aksjer?

Verdensøkonomien er fortsatt sterk, men spesielt fra Kina og Europa har skuffelsene kommet på løpende bånd i år - enn så lenge uten tegn til positive vendepunkter. Amerikansk økonomi ser fortsatt sterk ut, men svakhetstegn i boligmarkedet og stadig flere selskaper som er bekymret for handelskrigens konsekvenser, vitner om sårbarhet. En eskalering av konflikten vil ramme amerikanske husholdninger og bedrifter i langt større grad enn tidligere, samtidig som det vil sette ytterligere press på kinesisk og europeisk økonomi. Vi tror global BNP-vekst kan falle med 0,5 prosentpoeng ved full eskalering av handelskrigen. Selv om IMF spår 3,7 prosent global BNP-vekst i 2019, synes risikoen definitivt å være på nedsiden.

Derfor vil dialogen mellom Trump og Xi Jinping kunne bli avgjørende for om de neste kvartalene vil preges av et globalt stemningsløft eller et alvorlig økonomisk tilbakeslag. 

Med gradvis mindre drahjelp fra finanspolitikken, vil amerikansk økonomi miste noe av gløden, også fordi FED fortsetter å heve renten. Trump har dermed en vanskelig beslutning foran seg; vil han inngå en fredsavtale med kineserne som kan gi økonomien og aksjemarkedene et løft inn mot valget i 2020, eller vil han risikere økonomiens helsetilstand for å oppfylle sine løfter til velgerne om å bekjempe urettferdig kinesisk handelspraksis via handelskrig?

Investorene er mer nervøse

Aksjemarkedet er nå spesielt følsomt for endringer i de økonomiske utsiktene. Vi forventer svakere vekst i verdensøkonomien neste år, men skuffelser vil kunne gi kursfall større enn de vi har sett i år. At investorene allerede er nervøse betyr samtidig at potensialet for kursoppgang er betydelig skulle overraskelsene bli på den positive siden, eksempelvis ved en løsning på handelskonflikten. 85% av globale fondsforvaltere mener vi er i senfasen av den økonomiske syklusen, og andelen som venter vekstsvekkelse neste år er den høyeste siden finanskrisen. Dette betyr at forventningene allerede har falt, og dette er tross alt et bedre utgangspunkt for positiv aksjekursutvikling enn når forventningene allerede er på topp. 

Er du en iskald investor?

De fleste av oss er følelsesmennesker, spesielt når det gjelder penger. Når kursene faller kjenner man på usikkerhet og en tilbøyelighet til å selge. Historikken viser likevel at oppnåelse av aksjemarkedets langsiktige potensial er fullstendig avhengig av èn ting; nemlig at man får med seg de beste dagene gjennom investeringshorisonten. Og når kommer de beste dagene? Jo, som regel tett på de dårligste. 

I 2018 har S&P 500 steget minst 1 prosent i 27 handelsdager, hvorav 18 har kommet innen 3 dager etter et kursfall på minst 1 prosent. Ser du tegningen? Turbulens er ikke bare ned, men også opp. 

Ser vi på de snart ni tiårene siden 1930 er bildet det samme. I gjennomsnitt har S&P 500 gitt 110 prosent avkastning gjennom de respektive tiårene, eller om lag åtte prosent gjennomsnittlig per år. Tar vi derimot bort de ti beste dagene i hvert tiår (ikke de ti beste hvert år) faller avkastningen til 41 prosent, eller kun 3,5 prosent per år. Med andre ord er det ikke uten grunn vi anbefaler å utarbeide en god langsiktig investeringsstrategi, og deretter gjøre alt man kan for å holde seg til planen. Å selge seg ut når kursene faller øker sannsynligheten for at du også går glipp av de beste – som altså er helt nødvendig for å utnytte aksjemarkedets langsiktige potensial. God helg!


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.