I hovedsak skyldes det en kombinasjon av gjennomgående gode kvartalstall fra de børsnoterte selskapene i USA, en rekke positive økonomiske nøkkeltall, økte forventninger om Trump-gjenvalg, kinesisk kutt i tolltariffer mot USA, samt svært stimulerende pengepolitikk og fallende markedsrenter.

I tillegg er det en forventning om at virus-utbruddet vil være midlertidig og ikke gi langvarige negative konsekvenser for verdensøkonomien. Selv om vi tror aksjekursene vil stå noe høyere om tolv måneder, forventer vi likevel at særlig kinesisk økonomi vil få en knekk på kort sikt.

Under kan du lese om hvorfor knekken trolig avløses av en vekstrekyl. 

Midlertidig økonomisk bremsekloss

Spredningen av Corona-viruset blir en bremsekloss for en verdensøkonomi som i utgangspunktet er på bedringens vei.  Det er tegn til at endringstakten i smittespredningen er i ferd med å avta, noe som kan bety at tiltakene fra kinesiske myndigheter begynner å få en effekt.

Det er også lovende resultater fra enkelte medisiner, og positivt utfall av kliniske tester kan styrke stemningen i finansmarkedene ytterligere. Sammenlignet med SARS-epidemien vil de økonomiske konsekvensene av Corona likevel bli større, dette til tross for antatt lavere dødelighetsrate.

Dette skyldes at det er de omfattende tiltakene mot smittespredning og frykten blant husholdningene som svekker den økonomiske aktiviteten. Dette i tillegg til at kinesisk økonomi nå er en langt mer avgjørende driver ikke bare for global BNP-vekst, men også for råvaremarkedene.

Kina driver om lag en tredjedel av veksten i verdensøkonomien og er verdens viktigste råvareimportør. Vi tror kinesiske myndigheter vil nedjustere sitt vekstmål for 2020 fra 6 til 5,75% ved nasjonalkongressen 5. mars. 

Industrien tærer på lagernivåene

Vi mener likevel kinesisk og global økonomi er bedre rustet til å absorbere situasjonen nå enn i fjor sommer. Selv om vi må forvente at spesielt kinesiske nøkkeltall vil svekkes som følge av viruset, har indikatorer fra industri og servicesektor vist styrketegn både i USA og Eurosonen.

En annen faktor vi tror kan dempe de negative ringvirkningene er allerede lave lagernivåer i den globale industrisektoren. Global PMI har vist at lagernivåene ble markant nedjustert gjennom store deler av 2019 og at man i begynnelsen av 2020 faktisk har produsert mindre enn det som sendes til kunder. Konsekvensen av dette er at produksjonen etter hvert må løftes for å tilpasses omsetningsnivået. 

Utfordringen på kort sikt blir likevel at mange globale virksomheter ikke vil få de nødvendige komponentene og innsatsfaktorene fra Kina som følge av nedstengninger av landets fabrikker. Dermed vil de måtte tære ytterligere på lagernivåene for å møte etterspørselen, som igjen øker sannsynligheten for en kraftig rekyl i produksjonen når tilgangen til kinesiske innsatsfaktorer normaliseres.

Vi tror den globale og kinesiske PMI’en fra industrisektoren vil kunne falle til hhv. 48 og 46,5 indekspoeng i februar, men at begge deretter stiger til rundt 51 poeng i løpet av våren. Viktig her å påpeke at PMI varsler endringstakten i produksjonen, dvs. at PMI kan stige igjen allerede i mars dersom produksjonen fortsatt avtar, men i mindre grad enn i februar.
 
Dette scenarioet tror vi blir mer tydelig i Kina enn ellers i verden, ettersom Kina er episenteret for virusutbruddet. Selv om det er umulig å vite hvor lenge kinesiske fabrikker vil bli holdt stengt kan vi allerede nå fastslå at den negative impulsen til økonomien blir større enn ved SARS-utbruddet, ettersom myndighetene har gjennomført mer drastiske tiltak mot smittespredning denne gangen.

De største ringvirkningene vil merkes i servicesektoren ettersom flere sektorer er helt eller delvis nedstengt. Særlig i Hubei-provinsen har både jernbane og flytrafikk blitt markant redusert, samtidig som kinoer, restauranter, hoteller og turistattraksjoner er stengt. Online-handel kan kompensere noe for fallet i detaljhandelen, men det har oppstått kapasitetsproblemer relatert til utkjøring og levering til husholdningene. Servicesektoren utgjør i dag 55% av kinesisk BNP mot 42% i 2003.
 

Lavere vekstrate i Kina for 2020

Vi tror BNP-vekstraten i Kina vil falle til 4 prosent år/år i første kvartal, men med en markant rekyl fra og med andre kvartal i takt med at bedriftene øker produksjonen og husholdningene bruker pengene som ble spart opp gjennom første kvartal.

Usikkerheten rundt tidsforløpet er selvsagt betydelig, men inntil videre reduserer vi vårt estimat for BNP-vekst i 2020 fra 6 til 5,8%. Myndighetene har allerede igangsatt støttende tiltak og stimulanser rettet mot de hardest rammede områdene, og sentralbanken har tilført likviditet. Dersom kursfallene i kinesiske aksjer skulle øke i omfang tror vi myndighetene vil støtte-kjøpe aksjer for å opprettholde finansiell stabilitet. 

Også asiatiske økonomier utenfor Kina vil rammes, og særlig land som Thailand og Vietnam vil merke nedgangen i turismeinntekter. Kinesiske turister har vært viktigste vekstdriver for nærliggende land de siste årene, som eksempelvis Japan der kun 450.000 kinesiske turister besøkte landet i 2002, mot 7,4 millioner i 2019. Vi antar en reduksjon i japansk BNP-vekst på 0,1 – 0,2 prosentpoeng som følge av viruset. 

Begrenset påvirkning på USA og Europa

Vi tror ikke utbruddet vil påvirke amerikansk økonomi i særlig grad, annet enn at usikkerheten utsetter ytterligere et løft i selskapenes kapitalinvesteringer. Vi tror likevel viruset isolert sett vil trekke ISM-indeksen og Markit sin PMI for industrien ned med 1 poeng i løpet av de neste månedene.

Privat forbruksvekst er fortsatt viktigste vekstmotor i USA og dette blir lite påvirket såfremt viruset ikke får større utbredelse. Lavere oljepriser er en utfordring for oljeindustrien, men gir samtidig en positiv effekt på husholdningenes kjøpekraft. Færre kinesiske turister til USA vil påvirke omsetningen i tilknyttede amerikanske næringer, men disse utgjør kun 1,2% av amerikansk BNP.

Markedet priser inn nesten 2 rentekutt fra FED de neste 12 månedene og vi venter ett kutt innen april, noe markedet ser 50% sannsynlighet for. Vi tror derimot ikke FED vil kutte mer ettersom de mest sannsynlig forventer en rekyl i kinesisk økonomisk aktivitet når viruset er under kontroll.
 
Europeisk økonomi vil merke utbruddet i hovedsak via industrisektoren, både som følge av lavere eksportordre til Kina, men også som følge av forstyrrelser i globale og kinesiske verdikjeder. Om lag 8% av importerte innsatsfaktorer til industri i Eurosonen kommer fra Kina.

Selv om vi forventer et midlertidig tilbakeslag i regionens PMI-indikatorer, er det mer utfordrende å spå effekten på nettoeksport og BNP-vekst ettersom halvparten av eksporten til Kina består av maskiner og transportrelaterte produkter, som kjennetegnes av mer langsiktig ordredynamikk. Vi tror viruset vil utsette fremfor avspore den moderate innhentingen i regionens industrisektor, men nedjusterer likevel vår vekstforventning fra 0,9 til 0,8% for Eurosonen i 2020. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.