Arbeidskontrakt

Alle skal ha en arbeidskontrakt. Så enkelt er det. På Arbeidstilsynets sider kan du laste ned et skjema for en standard arbeidskontrakt. Da er det bare å fylle inn det som trengs.

Lønn

Ettersom det ikke er noe lovfestet minstelønn i Norge, er det opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å bli enige om lønnen. Fagorganiserte kan derimot kreve tariffavtale som regulerer lønnsnivået. YS anbefaler at sommervikarer over 18 år bør ha minst 130 kroner i timelønn. Noen arbeidsområder dekkes av allmenngjorte tariffavtaler som gjelder selv om man ikke er del av avtalen. Du finner en oversikt over satsene hos Arbeidstilsynet.

 

Arbeidstid

En standard arbeidsdag er i følge arbeidsmiljøloven 9 timer. Jobber man utenfor dette, skal man ha overtidsbetaling. Dersom foretaket har en tariffavtale starter som oftest overtidsbetalingen etter 7,5 timer. Andre tillegg, som kvelds-, natt- eller helgetillegg, sier ikke loven noe om. Dette må i så fall avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med mindre man er fagorganisert og jobber på et arbeidssted med tariffavtale.

Pauser

Ansatte har rett til minst én hvilepause hvis de jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Ved 8 timers arbeidsdag, skal de ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Om de ansatte må være tilgjengelig for arbeidsgiver i den pausen, skal den være lønnet. Om arbeidstaker disponerer 30-minutterspausen fritt, er det ikke krav til lønn.

Pensjon

I Norge får alle med arbeidsinntekt og tilstrekkelig botid i landet tjent opp alderspensjon i Folketrygden, etter hvor lenge man har jobbet og hvor mye lønn en har hatt. Alle arbeidsgivere (med noen unntak) pålegges å innbetale minst 2 prosent i årlig pensjonspremie til en «minstepensjon» i arbeidslivet. I en bedrift med organiserte forhold og tariffavtale vil arbeidstaker ha rett til AFP.

Ferie

Ansatte har krav på feriepenger uansett hvor kort eller lang tid de har jobbet. I feriepengegrunnlaget skal det regnes med vanlig lønn, tillegg og overtid. Det er ikke lov å legge til feriepengene som en del av lønna, de skal komme i tillegg. Når et arbeidsforhold avsluttes har den ansatte rett til å få utbetalt feriepengene med en gang.

Sørg for at det viktigste er på plass

Som hovedregel skal alle bedrifter ha verneombud (man kan få unntak om man har færre enn ti ansatte), og sommervikarene skal informeres om hvem i bedriften som har denne rollen. LOs sommerpatrulje og vi i Danske Bank oppfordrer alle til å gi sommervikarer en rimelig lønn, sørge for overtidsbetaling og passe på at vakter og arbeidstider er innenfor det som er tillatt. Husk at mange ungdommer ikke kjenner rettighetene sine, eller ikke tørr stille spørsmål ved arbeidsforholdet. Da er det opp til deg som arbeidsgiver å ta ansvar for at alt er i orden. Ønsker du å lese mer om dette temaet kan du gå til LOs sommerpatrulje sine sider.