Det er mange grunner til at det en bedrift skifter eiere. Kanskje står neste generasjon klar til å overta, eller kanskje har selskapet vokst seg så stort at det er naturlig å hente inn flere på eiersiden gjennom salg av aksjer.

Det finnes mange ulike selskapsformer og eierkonstellasjoner. Det betyr at hvert enkelt eierskifte møter unike utfordringer. Uansett hvilken prosess det legges opp til er det to ting du alltid bør ha på plass:

  • Kompetente rådgivere som kan bidra til å sikre at prosessen gjennomføres best mulig, blant annet med tanke på skatt, avgifter og skriftlige avtaler
  • God kommunikasjon til selskapets medarbeidere, leverandører, kunder og andre interessenter

 

Generasjonsskifte

I et familieeid selskap kan det være forventninger om at neste generasjon skal overta eierskapet. Forutsetningene er naturligvis ulike fra familie til familie, men i alle tilfeller er det avgjørende med god planlegging for å få en vellykket overgang.

Å innhente ekstern hjelp fra rådgivere og advokater kan bidra til å gjøre prosessen mer ryddig og oversiktlig, samt få bistand fra fagpersoner når det gjelder spørsmål om arv og skatt. En uavhengig tredjepart kan også skape mer tillit til at eierskiftet er gjennomført på en måte som ivaretar alle parter på en god måte.

Allerede lang tid i forveien bør eierne ha en strategi for hvem som bør ta over, og hvordan eierskiftet kan gjennomføres på best mulig måte. Den eller de som skal overta bør få mulighet til å forberede seg på rollen og ansvaret, og derfor må dette tidlig kommuniseres til de i familien som blir berørt. Feilen mange gjør er å starte denne prosessen altfor sent. Det kan føre til bitre konflikter om noen familiemedlemmer føler seg forbigått eller ikke hensyntatt.

Et generasjonsskifte er ofte en lang prosess, som bør starte før den endelige beslutningen om overføring til neste generasjon egentlig er tatt. Det kan være en fordel å gradvis overføre ansvar til den som skal overta, samtidig med at den som overfører eierskapet må få tid til å innstille på å gi fra seg beslutningsmakten.

Risikoen ved å vente for lenge er at den nye eieren blir kastet inn i problemstillinger som han eller hun ikke kan nok om. Overgangen kan også bli vanskelig om vedkommende ikke får tid til å opparbeide seg tillit hos de andre i familien, andre eiere eller ansatte. Danske Bank har utarbeidet flere artikler som angår temaet generasjonsskiftet på denne siden.

Salg av aksjer

I mange tilfeller vil det ikke være naturlig eller ønskelig å overføre eierskap innad i familien. Det kan være flere årsaker til at man ønsker å selge aksjer i et selskap. Skifte av beite, ønske om ny kompetanse, kapitalbehov eller alderdom kan være årsaker til ønske om salg. 

Salg av aksjer kan være en god måte å hente ut gevinst på, enten ved å selge seg helt ut av selskapet eller overføre deler av eierskapet. De som selger aksjer i en vekstbedrift kan ha et ønske om å dele risikoen med en partner, eller de kan ha behov for frisk kapital for videre drift og vekst. Ved salg av virksomhet er det flere skattemessige forhold som bør avklares, eksempelvis earn-out problematikk eller valg av riktig eierstruktur for å optimalisere salgsbeskatning.

For mange fungerer salg av aksjer også som en effektiv metode for å hente inn ny kompetanse på eiersiden. For gründerbedrifter er dette en ofte praktisert metode, der selskapet ønsker noen med spesialkompetanse og må gi fra seg eierandeler for å få tak i denne kompetansen. For en liten bedrift kan det være aktuelt å hente inn en forretningsengel med kunnskap og personlig nettverk i den bransjen man jobber i. Et eksempel er den norske spillbaserte plattformen Kahoot som fikk inn Microsoft på eiersiden, og med det tilgang til Microsofts enorme nettverk og kunnskap. Denne fremgangsmåten for å få ny kompetanse og nye ideer til selskapet er noe mer tradisjonelle og modne bedrifter kan ta lærdom av fra gründermiljøene. 

Ønsker du rådgivning rundt din bedrift?

Ta kontakt med oss

Som ved et generasjonsskifte er planlegging kritisk-, for å oppnå en ryddig og god salgsprosess. Det kan lønne seg å knytte til seg erfarne rådgivere i prosessen, både når det gjelder prissetting, skattemessige hensyn man må være obs på og juridiske forhold slik at de skriftlige avtaler blir utformet på en korrekt måte som ivaretar både selger og kjøper. 

Mer informasjon om eierskifte finner du blant annet på Altinn.no og i aksjeloven.