Internasjonal handel: hva gjør du når kunden ikke betaler eller varene uteblir?

Mange norske bedrifter har tapt store summer på manglende oppgjør og leveranser ved internasjonal handel. Slik sikrer du deg best mulig mot potensielle tap.

Å ikke få levert varene og tjenestene du har betalt for ved import, eller ikke få betalt ved eksport av varer og tjenester er vanlige avtalebrudd ved internasjonal handel. Derfor er det viktig at bedriften din har en klar risikopolicy og oversikt over hvilke tiltak du kan gjennomføre for å redusere risikoen.

Hva gjør du for å sikre at varen blir levert?

Skal du importere varer og tjenester er det først og fremst ved forskuddsbetaling du utsetter deg for høy risiko. Hvis du som importør må betale på forskudd, bør du kunne kreve en forskuddsgaranti tilbake. Et alternativ til forskuddsbetaling kan være at importøren stiller med sikkerhet i form av en betalingsgaranti eller remburs (Letter of Credit – ofte forkortet LC). Da skjer betalingen først når leverandøren kan dokumentere at de har gjort sin del av forpliktelsene.
Importøren har kan også kreve garantier i form av performance bonds eller warranty bonds. Disse sikrer erstatning om leveransen ikke blir som avtalt.


Hva gjør du for å sikre at du får betalt?

Mange utenlandske markeder sliter med økonomiske problemer, og det er ofte stor usikkerhet rundt betalingsdyktigheten hos både kunder og internasjonale banker. En større del av den internasjonale handelen beskyttes derfor i dag gjennom ulike sikringsinstrumenter. Hvilke instrumenter som er mest hensiktsmessig i hvilke tilfeller vil avhenge av blant annet type vare/tjeneste, beløpets størrelse, motpartsland, kredittid etc.
For eksempel kan den kommersielle kunderisikoen reduseres ved at kundens bank stiller med betalingsgaranti eller remburs i selgers favør.


Utarbeid en bevisst policy

Svært mange bedrifter har i dag en manglende risikopolicy, og manglende kjennskap til risiko ute i salgsnettet. Skal du lykkes er det viktig at bedriften har:

  • Et aktivt forhold til risikoen i sine kontrakter
  • Kjennskap til de ulike sikringsformene
  • Et bevisst forhold til sin egen risikoprofil

 
Noen ganger kan det faktisk være vel verdt å gå en ekstra runde for å vurdere om man skal la være å inngå en kontrakt, dersom man ikke får tilfredsstillende sikkerhet.

Hvis det er usikkerhet rundt risikoen i et annet land eller en utenlands bank, kan ofte denne risikoen avlastes ved at en norsk bank trer inn i forpliktelsen på linje med den utenlandske banken. Dette bør i så fall diskuteres så tidlig som mulig med den norske bank for å avdekke avlastningsmuligheter og kostnader ved dette.

 

Denne teksten er skrevet av Tore Skoglund, Banksjef Trade Finance, Danske Bank