Tore Snørteland | Leder for Cash Management


Med bakgrunn i turbulente tider med mye usikkerhet, er det viktigere enn noen gang å ha kontroll og oversikt over likviditeten - like mye for små og mellomstore bedrifter som for store multinasjonale selskaper. De fleste selskapene vil klare seg gjennom disse krevende tidene, men det er viktig med tett oppfølging og kontroll for raskt å fange opp negative signaler, samt ha evnen til å gjøre justeringer.

Noen relevante spørsmål kan være:
 • Hvor mye tilgjengelig likviditet bør vi ha som sikkerhet i tilfelle uforutsette hendelser?
 • Har vi oversikt, kontroll og tilgang på denne likviditeten hvis vi trenger den?
 • Hvilke tiltak kan du gjøre i perioder der du ser at du kan få anstrengt likviditet?
 • Har vi en optimal utnyttelse av tilgjengelig likviditet, eller er det potensial for forbedringer og justeringer?
 • Hvilke risikoelementer påvirker likviditeten mest, f.eks kunde/leverandør-risiko, valutarisiko, renterisiko eller kredittrisiko?
 • Alle undersøkelser viser at de fleste virksomheter har økt sitt fokus på likviditetsstyring. Da vil likviditetsprognoser bli et sentralt verktøy for enhver virksomhet.


  -Jo mer du vet om selskapets forventede kontantstrøm, desto flere muligheter har du, sier Tore Snørteland, spesialist på Likviditetsstyringsområdet i Danske Bank.

  Identifiser likviditetsbehovene

  Ved behov for økt kortsiktig likviditet kan det være aktuelt å søke om å øke driftskreditten, inngå en avtale om utsatt betaling til leverandører eller omfordele ressurser fra andre deler av virksomheten.

  Hvis det er et mer langsiktig finansieringsbehov, kan du vurdere å be om ytterligere finansiering fra banken din eller gjennomføre arbeidskapitaltiltak, som å reforhandle betalingsbetingelser med dine kunder og leverandører eller søke alternative finansieringskilder.

  Hvis din virksomhet lager likviditetsprognoser, kan man tidlig identifisere likviditetsbehov og valutarelaterte risikoer. Med mer informasjon som grunnlag, kan man dermed ta beslutninger for å begrense risiko og optimalisere rentekostnader.

  Det hjelper ikke å ha sanntidsoversikt over likviditeten din hvis du ikke vet hvor du skal, sier Erling Kjørsvik, ansvarlig for området Likviditetsstyring i Danske Bank.

  Få innsikt i valutaeksponeringer

  Prognostiserte kontantstrømmer i ulike valutaer gir verdifull innsikt i din valutaeksponering og vil være en viktig støtte i beslutninger om eventuell valutasikring. Et selskap kan ikke gardere seg mot risikoene før disse er identifisert.

  - Gode prognoser kan visualisere ulike scenarier. Det dreier seg om å ikke bare planlegge for det forventede, men også forberede selskapet på det uventede.
  Tore Snørteland nevner noen relevante problemstillinger:

 • Hva skjer om vi mister vår største kunde?
 • Hvordan påvirkes vi av at råvarekostnadene øker med 10%?
 • Hvilken konsekvens har det hvis varene si skal selge ankommer lager 2 måneder senere enn planlagt?

  Kontakt oss om likviditetsprognoser

  Ta kontakt så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift i gang med likviditetsprognoser og hvordan Danske Banks Cash Flow Forecast-verktøy kan være til hjelp i den prosessen.
  Kontakt meg

  Les mer om kontantstrømprognose