Børskurser vs. takstmenn

Kjære leser! Eier du aksjefond er vi inne i en periode som kiler litt i magen. Selv om avkastningen i år fortsatt er positiv for de fleste har oppdriften forsvunnet samtidig som omfanget av bekymringer bobler over. Vår forventning er at aksjemarkedet vil stå litt høyere om tolv måneder, men som vi allerede ser tegn til, kan det være hensiktsmessig å stålsette seg for stormfulle kast.

I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å minne deg selv på hvorfor du investerer i aksjemarkedet. Forhåpentligvis med bakgrunn i en lang tidshorisont og en innstilling om å holde seg til en forhåndsbestemt plan, og i tillegg godt forberedt på at kursene ikke vil stige uavbrutt og at hver trøbbel-periode vil føles som verdens undergang! For med mindre din investeringshorisont er kort, er det vel viktigere for endelig avkastningsresultat hvordan økonomien og markedene ser ut flere år frem i tid, enn hvordan det ser ut nå? 


Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank Norge

 Bilde ChristianLie

Ukesoppsummering

  • Børsutvikling (%): Oslo Børs -5 | Europa: -1,3 | USA: -2,4 | Emerging Markets: +1
  • Ingen tegn til forsoning i konflikten mellom USA og Kina, med økt mulighet for eskalering av tariffnivåer og mottiltak. Kina har truet med å stanse eksporten av sjeldne jordmetaller til USA, som benyttes i produksjon av blant annet mobiltelefoner, batterier og til militæret.
  • Trump truer Mexico med import-tariffer dersom de ikke stanser strømmen av immigranter
  • Skuffende kinesisk vekstindikator indikerer at konflikten med USA igjen bremser økonomien
  • Amerikanske og tyske tiårige statsrenter til laveste nivå siden hhv. 2017 og 2016. Dette skyldes høy etterspørsel fra investorer og økende bekymring rundt de økonomiske utsiktene.
  • Tysk arbeidsledighet steg i mai for første gang på fem år - dog fra rekordlave 4,9 prosent.
  • Stemningen blant amerikanske husholdninger steg i mai til høyeste nivå på femten år.
  • EU-parlamentsvalget ga populistisk fremgang, men EU-tilhengere beholdt 2/3 av setene.
  • EU forbereder straffetiltak mot Italia som følge av påståtte brudd på budsjettregler.
  • Oppjusterte oljeinvesteringer i Norge for 2019 og 2020 - taler for flere norske renteøkninger.

Er setebeltet festet?

«Aksjemarkedet liker ikke usikkerhet» er et gammelt Hamar-uttrykk. Med unntak av drømmeåret 2017 vil det aldri være utelukkende gode krefter som driver markedet, men også krefter investorene oppfatter som onde. Når omfanget av onde krefter stiger vil det normalt bety at risikoviljen og etterspørselen etter aksjer faller. Jeg har flere ganger skrevet om at aksjemarkedet til og med april i år steg til tross for mer usikre vekst- og inntjeningsutsikter, samtidig som fallende renter i større grad så ut til å ta reflektere disse onde signalene på en «bedre» måte. Gjennom mai synes derimot både aksje- og rentemarkedet ut til å ha blitt mer enige, særlig i lys av at håpet om en snarlig løsning på handelskrigen fikk alvorlige skudd for baugen. Når eskaleringen av konflikten og retorikken fra Trump-administrasjonen indikerer at begge parter graver skyttergraver fremfor å sikte mot forhandlinger, risikerer dette å svekke de økonomiske nøkkeltallene ytterligere. Svakeste industriaktivitet i USA siden finanskrisen, tegn til at de grønne vekstskuddene i Kina delvis visner og indikasjoner på onde bevegelser i det tyske arbeidsmarkedet forsterker skepsisen blant investorer. Legger vi til at resesjonssignalet fra den amerikanske rentekurven ikke har vært mer «ondt» siden 2007, skal heller ikke vi legge skjul på en viss bekymring for utviklingen på kort sikt. 

Å skyte på en bevegelig blink

Selv om jeg og andre «forståsegpåere» bruker mye tid på nyheter, nøkkeltall og analyser om hva som skjer og kan skje i økonomien og markedene, blir det spesielt utfordrende å spå om fremtiden når det i stor grad er politiske beslutninger og meningsytringer, gjerne formidlet via twitter-meldinger, som påvirker markedsretningen. Selv om verdensøkonomien uansett ville ha bremset litt opp i 2019 sammenlignet med 2018 (blant annet fordi effekten fra Trumps skattekutt dempes), er det ingen tvil om at Trumps proteksjonistiske og uforutsigbare agenda har forsterket svakhetstegnene. For eksempel i den globale handelsaktiviteten som nå har negativ årsvekst for første gang siden finanskrisen, og de negative implikasjonene dette gir til industrisektoren og til næringslivets investeringsvilje. Men, dette betyr også at en endring i retorikken eller i Trumps tilbøyelighet til å dempe konflikten med Kina, raskt kan utløse optimisme og stigende aksjekurser. Optimisme og risikovilje som igjen kan bidra til nye økonomiske lyspunkter. Vårt utgangspunkt er at styrken i arbeidsmarkedene i USA og Europa, kombinert med stigende lønnsvekst og dempet inflasjon, vil bidra til at forbruksveksten opprettholdes og dermed motvirker industrisvekkelsen. Privat forbruk utgjør tross alt sytti prosent av økonomien i USA og 56 prosent i Eurosonen.

Børskurser vs. takstmenn

Studier viser tydelig at kortsiktige følelsesmessig utløste frykt-transaksjoner reduserer det langsiktige avkastningspotensialet i aksjemarkedet betydelig. Verdens mest kjente investor, Warren Buffett, har sagt at alle burde egentlig se på sine aksjeinvesteringer som om det var eiendomsinvesteringer. Mens mange er veldig opptatt av kortsiktige verdisvingninger i aksjemarkedet, går vel de færreste innom den lokale takstmannen hver uke for å få verdsatt sine eiendommer. 

Utfordringen med å selge seg ut når markedene faller, er selvsagt tidspunktet for når man tør å flytte pengene tilbake til aksjemarkedet. Trolig vil man vente til «ting ser litt bedre ut» - et tidspunkt hvor markedene normalt allerede har tatt igjen mye av det tapte fra børsfallet. Det langsiktige avkastningsresultatet er nemlig helt avhengig av å få med seg de beste børsdagene – og når kommer disse? Jo, som regel tett på de dårligste. «Buy and hold», som vi sier lokalt, forblir den enkleste og beste suksessoppskriften i det lange løp. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest: