Russlands invasjon av Ukraina på morgenen torsdag 24. februar vil sannsynligvis ha geopolitiske implikasjoner i mange år fremover. Finansmarkedenes reaksjon på invasjonen har vært nesten like så forutsigbare som fordømmelsen fra hele verden. Investorene flykter fra risiko over mot sikrere aktiva, så mens aksjer har falt, har obligasjoner, dollar og gull steget i verdi. 

Derfor skal du ikke selge aksjer nå

Vi mener at du ikke skal selge dine aksjer nå. Hold fast ved strategien og din aksjeandel. Aksjene har falt betydelig siden årets start, og en full invasjon samt betydelige sanksjoner er nå innregnet i kursene. Aksjer kan godt falle ytterligere i de kommende dagene og ukene, men på 3-6 måneders sikt forventer vi at aksjekursene er høyere enn de er i dag.

Vi har tidligere sett at lignende begivenheter, som for eksempel Gulfkrigen i 1990, utløste et kraftig kursfall, men markedet rettet seg opp igjen og var på et betydelig høyere nivå etter 6 måneder enn før krisen startet. 

 

«Det er vår vurdering, at de seneste dagenes triste utvikling, kan være en anledning til å øke aksjeandelen»

- Frank Øland, Sjefstrateg i Danske Bank

Det er også andre ting du kan gjøre nå. Du kan for eksempel vurdere å rebalansere porteføljen. Aksjer har falt en del i år, så kanskje er din aksjeandel blitt lavere enn det din investeringsprofil og -strategi tilsier. En rebalansering av porteføljen etter en periode med aksjekursfall vil bety at du skal kjøpe litt aksjer. 

Les hva Danske Bank Norges sjefstrateg, Anders Johansen, mener om krisen og aksjemarkedet

Les saken her

Fastholder nøytralvekt på aksjer

Vi holder inntil videre fast på vår nøytralvekt på aksjer – det vil si at man skal ha samme vekt aksjer som investeringsprofilen tilsier at man skal ha på lang sikt. Det er vår vurdering at de siste dagers triste hendelser kan bli en anledning til å øke aksjeandelen. Som investor skal man noen ganger være litt modig når alle andre er redde. 

Det er dog stadig stor usikkerhet om hvor kraftig sanksjonene mot Russland blir. Det er i de finansielle markedene i noen grad priset inn en forventning om at hensynet til egne økonomiske interesser vil veie tyngre enn å straffe Russland. Tyskland vil helst ikke ha sanksjoner på banker og energi, Italia vil ikke ha sanksjoner på luksusgoder og Nederland vil ikke ha sanksjoner på diamanter osv. 

Nødvendigheten av sanksjoner

Det er likevel slik at investorene kan undervurdere den politiske nødvendigheten av å straffe Russland hardt denne gangen. Hvis en full invasjon av Ukraina kun medfører sanksjoner som Russland kan leve med, så er det en reell risiko for at Putin ikke stopper her. Dessuten vil det være et dårlig signal til Kina om at de godt kan ta Taiwan med militær makt. Det kan derfor komme ganske harde sanksjoner denne gangen i forhold til hva man har sett tidligere. Derfor mener vi også at det foreløpig er for tidlig å gå overvekt aksjer. 

Det kan også komme signaler fra Russland om at de kan «nøye» seg med en mindre del av Ukraina. Vi anser nu dette scenariet for usannsynlig, men håper naturligvis på en eller annen form for forhandlingsløsning. Hvis det kommer tegn på dette, så kan det også være en anledning til å overvekte aksjer. 
 

Betydning for renter og pengepolitikk

Gassprisene har steget kraftig etter at Russland påbegynte invasjonen av Ukraina, og oljeprisen har steget til over 100 dollar pr fat. Det kan smitte over på fraktrater, matpriser og lignende, og føre til høyere inflasjon på kort sikt. Det taler umiddelbart for at sentralbankene må gjennomføre en raskere tilstramning av pengepolitikken.

Høyere energipriser vil imidlertid også redusere husholdningenes kjøpekraft og dempe den samlede etterspørsel. Det kan derfor føre til lavere vekst og mindre prispress og behov for at rentene settes opp senere i år. De stigende energiprisene kan såldes godt resultere i at det blir behov for mindre pengepolitisk tilstramning i år. 

I den aktuelle situasjonen med et meget stramt arbeidsmarked er det en reell risiko for at høyere energipriser vil forsterke en lønns-prisspiral noe som øker presset på høyere renter. Akkurat nå presses rentene ned, ettersom investorene søker tilflukt i sikrere investeringer, men det kan altså være at rentene snart er på vei opp igjen. 


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.