Hva vet vi?

 • Trump har varslet importtariffer på kinesiske varer tilsvarende 50mrd USD og truet med ytterligere 200mrd USD dersom Kina responderer med å øke omfanget av egne tariffer
 • Kina har varslet innføring av importtariffer tilsvarende 50mrd USD fra samme dato som USA, 6.juli. Kina har også trukket tilbake tilbudet om å øke importen av amerikanske produkter til en verdi av 70mrd USD. 

Hvorfor har Trump forlatt forhandlingsbordet?

 • Han har blitt kritisert av republikanere og demokrater for avtalen med Kina den 21. mai, og kan ha endret mening for å unngå misnøye i forkant av mellomvalget i november.
 • Handelskonflikten handler ikke bare om handelsunderskuddet med Kina, men også Trump-administrasjonens oppfatning av Kina som en langsiktig økonomisk og teknologisk trussel.
Kina viser med tydelighet sin intensjon om å følge Trumps trusler med gjensidige tiltak. Selv om Kina kun har 130mrd USD amerikanske importvarer de kan sette tariffer på – sammenlignet med importverdier tilsvarende 500mrd USD motsatt vei – så har kineserne andre verktøy de kan ta i bruk. Eksempelvis en bred boikott av amerikanske forbruksvarer, restriksjoner på amerikanske investeringer eller å forverre rammebetingelsene for amerikanske selskaper med næringsvirksomhet i Kina. Det er langt flere amerikanske bedrifter i Kina, enn det er kinesisk virksomheter i USA. Fordi Kina er verdens raskest voksende marked, har Kina mulighet til å ramme lønnsomheten til mange amerikanske bedrifter.

Hva skjer videre?

 • Trump har truet med nye 200mrd USD i tariffer, men forslaget vil uansett ha en sekstidagers høringsfrist før implementering. Trolig vil kineserne svare med nye mottiltak.
 • Trump-administrasjonen vil offentligjøre omfanget av restriksjoner på kinesiske investeringer i USA 30.juni. Samme dato vil det bli klart hvor store begrensninger som vil settes på eksport av teknologiske komponenter fra USA til Kina.
 • Presset fra amerikanske næringslivsorganisasjoner på Trump-administrasjonen om å unngå en handelskrig er økende, men spørsmålet er om Trump føler dette truer hans popularitet blant velgerne tilstrekkelig til å moderere politikken. 

Hvordan vil en handelskrig påvirke økonomien?

Fordi vi ikke vet hvordan konflikten vil utspille seg, er det også vanskelig å fastslå konsekvensene. Basert på det vi vet så langt har vi regnet oss frem til at den negative impulsen til verdensøkonomien trolig ikke er tilstrekkelig til å utløse en økonomisk krise eller resesjon.

 

Kina:

 • Direkte effekter: 50mrd USD tilsvarer 0,4% av kinesisk BNP. Forutsetter vi at 50% av det som eksporteres fra Kina er basert på innsatsfaktorer opprinnelig er importert, samt at selve eksporten av berørte produkter vil falle med 25% som følge av tariffene, vil dette redusere kinesisk BNP med 0,05%. Det kan i tillegg komme negative ringvirkninger til investeringer, sysselsetting og forbruksvekst. Sistnevnte vil kunne dempes også av at prisene løftes som følge av tariffene, noe som gir oss en samlet negativ direkte effekt på 0,1% av BNP
 • Indirekte effekter: stemningen blant bedrifter og husholdninger vil kunne rammes, med negative konsekvenser for investeringer og forbruk også i sektorer som ikke er direkte berørt. Vi anslår at også disse effektene trekker kinesisk BNP ned med 0,1%.
 • Myndighetenes respons: svakere vekstutsikter kan føre til at sentralbanken øker likviditetstilførselen til økonomien og at markedsrentene faller. Kina kan også stimulere økonomien gjennom finanspolitikken, noe som samlet sett kan kompensere for direkte og indirekte negative effekter. Vi antar likevel en netto negativ impuls til BNP på 0,1%. Skulle derimot tariffene fra amerikansk side økes til 150mrd USD vil effekten tredobles. Dette vil i større grad bremse økonomien, men langt fra utløse en økonomisk krise i Kina. 

USA:

 • For amerikansk økonomi er enda mer utfordrende å regne på konsekvensene, f.eks. som følge av en kinesisk boikott av amerikanske forbruksvarer, men effektene vil uansett bli mindre som andel av BNP fordi USA har en større økonomi enn Kina. (18.000mrd USD vs. 12.000mrd USD)
 • Benytter vi likevel det samme rammeverket for beregningene som for kinesisk økonomi kommer vi til en negativ effekt på BNP på 0,2%, forutsatt kinesiske importtariffer på 150mrd USD.

Siden USA og Kina til sammen utgjør 40% av verdensøkonomien gir dette en vektet negativ impuls til global BNP på 0,12%. I tillegg må det påregnes negative stemningseffekter i andre land, som vi anslår til 0,1% av global BNP.

I sum ender vi opp med at de tariffene som er foreslått så langt mellom USA og Kina vil ha en negativ effekt på 0,2% av BNP. På ingen måte en katastrofe, men likevel noe som vil merkes ganske raskt ettersom planlagte investeringer i næringslivet vil kunne utsettes umiddelbart.

Europeisk økonomi er spesielt utsatt for denne situasjonen, ettersom lavere vekst i avgjørende eksportmarkeder kan forsterke den skuffende utviklingen vi har sett de siste månedene. USA er trolig mer motstandsdyktig ettersom finanspolitikken i øyeblikket er svært stimulerende.Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.