Vi forventer riktignok at vekstraten i verdensøkonomien vil avta fra 3,8 prosent i år, til henholdsvis 3,6 og 3,5 prosent i 2019 og 2020, men en alvorlig økonomisk nedtur forutsetter global vekst under 3 prosent. I dagens kommentar kan du lese litt om de økonomiske utsiktene, hva dette betyr for aksjemarkedet og hvilke tre faktorer som kan føre til at stemningen bedres og kursene løftes. 

Ingen økonomisk krise på trappene

Selv om veksten er i ferd med å avta ser vi lav resesjonsfare. Inflasjonspresset er dempet, noe som betyr at sentralbankene ikke vil tråkke for hardt på den pengepolitiske bremsepedalen, spesielt i Eurosonen og Japan. Inn mot 2020 tror vi vekstratene vil avta ned mot de respektive landenes potensielle vekstrater. I 2019 forventer vi 2,7 prosent BNP-vekst i USA, 1,6 prosent i Eurosonen, 6,2 prosent i Kina og 2,5 prosent i Norge. 

Vi tror en handelsløsning mellom USA og Kina er sannsynlig i løpet av 2019, men ser nedsiderisiko for spesielt kinesisk økonomi inntil dette er avklart. I vestlige økonomier tror vi høy sysselsetting, stigende lønnsvekst og lavere energipriser vil gi støtte til privat forbruksvekst, mens Trumps finanspolitikk vil gi medvind frem til tredje kvartal 2019. Lavere oljepriser er ikke bare positivt for amerikanske husholdninger, men også for økonomiene i Eurosonen, Kina og Emerging Markets. 

Bank of America Merrill Lynch sin resesjonsindikator, basert på 19 ulike økonomiske og finansielle forholdstall, var lyserød tidlig i oktober med 79 prosent av varsellampene utløst. Nå har resesjonsrisikoen avtatt, og kun 58 prosent av indikatorene er utløst. Siden 1980 har minst 92 prosent vært utløst når aksjemarkedet toppet ut i forkant av økonomiske nedgangsperioder i USA. 

Lyspunkter i handelskrigen, eller?

G20-møtet forrige helg resulterte i en 90-dagers våpenhvile og enighet om å påbegynne forhandlinger. Forsterket av de siste dagenes blandede signaler fra Trump-administrasjonen, inkludert arrestasjonen av finansdirektøren i det kinesiske teknologiselskapet Huawei, tror vi prosessen vil bli alt annet enn enkel. Likevel mener vi begge parter har insentiver til å finne en løsning og unngå en destruktiv eskalering. En fremforhandlet avtale i løpet av 2019 vil definitivt gi et etterlengtet lyspunkt for verdensøkonomien og finansmarkedene, og ikke minst redusert blyloddet fra den økonomien som bidrar med en tredjedel av veksten i verden, nemlig Kina. 

Hva betyr dette for aksjemarkedene?

Får vi rett i våre økonomiske vekstanslag borger dette for positiv utvikling i aksjemarkedene. Historisk har 3,6 prosent BNP-vekst i gjennomsnitt sammenfalt med 8 prosent inntjeningsvekst for globale aksjer, og faktisk har inntjeningsveksten vært positiv i 97 prosent av tilfellene på tilsvarende eller høyere global vekstrate. Skulle BNP-veksten i verden derimot bli lavere, er usikkerheten større med positiv inntjeningsvekst i kun 47 prosent av kalenderår med mindre enn 3,6 prosent vekstrate. 

Prisingen av aksjer har blitt billigere, men reflekterer ennå ikke resesjonsfrykt. MSCI World All-Countries er priset på 13,2 ganger forventet inntjening, noe som er det laveste nivået siden 2013. Fra årets toppnivå på 16,5 ganger inntjening, har prisingen falt rundt 20 prosent, noe som tilsvarer korreksjonene høsten 2015 og i 1998. Prisingen falt derimot 30 prosent før resesjonen tidlig på 90-tallet og hele 50 prosent under finanskrisen. Trolig må vi derfor se at P/E-forholdet fallet 30 prosent eller mer før en alvorlig økonomisk krise kan antas å være priset inn. 

Gode nyheter på gang?

Vi forventer 7-9 prosent avkastning for globale aksjer i 2019 (i lokal valuta), men hva resultatet blir vil påvirkes av økonomiske og politiske forhold. Av disse er det særlig 3 som kan bli avgjørende for utviklingen i aksjemarkedet:

  1. Mer forsiktig FED: signaler fra den amerikanske sentralbanksjefen kan tyde på at overbevisningen rundt omfanget av fremtidige renteøkninger er marginalt svekket. Det prises nå inn kun 1 renteøkning i 2019, 2 mindre enn FED selv anslår. Skulle markedet få rett, vil dette redusere faren for resesjon i USA og skape lettelse i finansmarkedene.
  2. Kinesiske lyspunkter: myndighetene har gjennomført flere stimulerende tiltak for å stabilisere økonomien, og inn mot andre kvartal 2019 tror vi dette vil begynne å synes i nøkkeltallene. Sammenfaller disse lyspunktene med fremgang i handelsforhandlingene, vil det utløse en positiv impuls til kinesisk og global økonomi, og ikke minst til aksjemarkedene.
  3. Europeisk vendepunkt: skuffende økonomisk utvikling, Brexit og italiensk budsjetturo har preget europeiske aksjer i år. Tegn til imøtekommenhet fra den italienske regjeringen gir håp, men det er ennå en vei å gå før de blir enige med EU. Brexit-utfallet er høyst usikkert hvor Mays avtale skal til avstemming i Parlamentet 11. desember, hvor det trolig blir nedstemt. Et ja i runde nummer to i Parlamentet, eller en EØS-lignende avtale, er mer sannsynlig enn en «no-deal». Gitt at både Italia og Brexit gradvis løser seg på en rimelig god måte, kan dette gi europeiske aksjer og europeisk økonomi en etterlengtet positiv impuls.

Fortsatt et mer positivt enn negativt utgangspunkt

Utsikter til fortsett god global vekst, lavere amerikanske markedsrenter og lavere oljepris bør egentlig være en god kombinasjon for økonomien og aksjemarkedet - i hvert fall så lenge våre vekstanslag holder vann. At verdsettelsen av aksjer er lavere og at den verste «bobleprisingen» er borte fra kredittmarkedene, indikerer at det begynner å bli potensial for hyggelig kursoppgang ved positive økonomiske eller politiske overraskelser. Videre kursfall og økonomisk nedtur er selvfølgelig ikke umulig, men da må vi få nyheter som bekrefter en langt svakere verdensøkonomi enn det vi ser for oss. Dersom kursfallene for aksjer og kredittobligasjoner derimot vedvarer over tid, er potensialet for negative ringvirkninger til økonomien en ikke ubetydelig risikofaktor.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.