Bankens skatteadvokater Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen har utarbeidet en kort oversikt over forslagene.

Foreslåtte endringer i revidert budsjett

Av de foreslåtte endringene, er det særlig to forslag det er verdt å merke seg:

1. Skattelegging av ektefeller 
Det foreslås enkelte justeringer i skatteleggingen av ektefeller. Den viktigste endringen er at ektefeller skal skattlegges under ett for alminnelige inntekt. Endringen antas ikke å ha provenymessig effekt.

Følgende regler skal bestå uendret:

 • Underskudd hos én ektefelle skal komme til fradrag hos den andre samme inntektsår
 • Ektefeller kan fordele kostnader og gjeld seg i mellom
 • Ektefeller skal sambeskattes i forhold til formue

 • 2. Renter på restskatt
  Modernisering av skatteetaten innebærer at flere vil motta skatteoppgjør tidligere enn hva man er vant med. Effektiviseringen av skal ikke ha ugunstig effekt for skatteytere som får tidlige skatteoppgjør.

  Det foreslås derfor at alle som betaler sin restskatt innen 31. mai i fastsettingsåret, skal slippe renter på denne skatten. Dette gjelder uavhengig om man mottar skatteoppgjøret før eller etter denne dato.

  Forslag om ny arvelov

  Det er fremmet forslag om ny arvelov som forventes vedtatt med virkning fra 2020. Forslaget innebærer i hovedsak en teknisk opprydning av regelverket, og inneholder få reelle endringer. Lovens fordeling av arv opprettholdes som i dag, herunder kravet om pliktdelsarv til barn på 2/3 av avdødes formue. Det er imidlertid viktig å merke seg at i større bo økes lovens minste pliktdelsarv fra 1 MNOK til 15 G, som i 2020 vil utgjøre ca 1,5 MNOK. Endringen gjelder også for testament som allerede er utarbeidet, og betyr at de som alt har skrevet testament bør gjøre en revisjon og vurdere om det er behov for endringer.


  Skjerpede regler for formuesfastsettelse i nystiftede selskap

  Det er fremmed forslag om å oppheve bestemmelsen i skatteloven som regulerer at aksjer i nystiftede ikke-børsnoterte selskaper skal verdsettes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Regelendringen er foreslått å ha virkning allerede for inntektsåret 2019.

  Forslaget innebærer at aksjer i nystiftede selskaper skal verdsettes etter hovedregelen, dvs. basert på de underliggende skattemessige formuesverdiene i selskapet.

  Bakgrunnen for forslaget er at departementet mener at gjeldende regelverk åpner for uønskede tilpasningsmuligheter. Det siktes i denne sammenheng typisk til at man kan oppnå redusert formuesskatt ved reorganiseringer av eierstrukturer hvor det benyttes nystiftede selskaper.

  Forslag om lovfesting av en omgåelsesregel

  Det er fremmet forslag om lovfesting av en omgåelsesregel. Forslaget skal gjelde både for skatt og merverdiavgift, samt trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt. Regelen er foreslått å ha virkning fra og med inntektsåret 2020.

  På skatterettens område er lovforslaget i hovedsak en videreføring av dagens ulovfestede omgåelsesnorm. Vårt helhetsinntrykk er imidlertid at dersom lovforslaget blir vedtatt slik det er fremlagt, vil omgåelsesregelen bli noe strengere enn den gamle normen.

  Skatteseminarer

  Våre skatteadvokater vil i den nærmeste fremtid holde flere skatteseminarer som omtaler forslagene nærmere. Vi vil fokusere på hvilke tilpasninger som fortsatt er aktuelle med tanke på å etablere skatteoptimale eierstrukturer og planlegge for fremtidige eier- og generasjonsskifter. Seminarene er beregnet på kunder i Business Banking og Privat Banking, og ta gjerne kontakt med din rådgiver i banken for nærmere informasjon om tid og sted. Velkommen!


  Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.