Lavere anbefalt overvekt i aksjer

Vi har fortsatt tro på at verdensøkonomien vil holde seg sterk og rask gjennom 2018 og 2019, men innrømmer at usikkerheten og muligheten for skuffelser har økt. Derfor reduserer vi anbefalt overvekt i aksjer fra 10 til 5 prosent, mens anbefalt undervekt i renter reduseres fra 10 til 5 prosent.

Eskalering av handelskrigen og mangel på utsikter til kortsiktig løsning gjør oss mindre optimistiske på aksjemarkedets vegne, særlig fordi vi nærmer oss perioden hvor selskapene skal rapportere regnskaper og si hva de synes om framtidsutsiktene. Inntjeningsveksten vil trolig bli god for andre kvartal, men vi tror likevel selskapene vil varsle om lavere investeringsvilje, bekymringer rundt den sterkere dollaren, usikkerhet rundt vekstutsiktene i Europa og ikke minst handelskrigen. 

Verstefall = svakere vekst, men ingen krise

Når omfanget av tariffer og handelsbegrensninger øker gir dette en negativ impuls til verdensøkonomien og til næringslivet, blant annet gjennom dempet vilje til å foreta nye investeringer og øke sysselsettingen. Vi tror den negative effekten til veksten i verdensøkonomien vil bli mellom 0,2-0,5 prosentpoeng de neste 12 månedene. Med utgangspunkt i vårt anslag om at veksten i verdensøkonomien nå er 3,7 prosent, gir dette et «worst-case» på 3,2 prosent global BNP-vekst. Dette er høyere enn IMF sin definisjon på skillet mellom ekspansjon og resesjon på 3 prosent.

Altså, ingen økonomisk krise, men skulle veksten avta til 3,2 prosent vil dette likevel sammenfalle med dårligere stemning blant bedrifter og husholdninger, og nok skape trøbbel i finansmarkedene. 

Trump digger «siste nytt»

Den amerikanske presidenten har medvind på flere fronter. Andelen velgere som mener han gjør en god jobb som president har økt de siste månedene og andelen som er fornøyd med hans innsats med økonomien har steget til «rekordhøye» 51 prosent – alt dette i en periode hvor hans proteksjonistiske retorikk har økt. Når USA i tillegg har laveste arbeidsledighet på 18 år og sterk vekst i økonomien ser vi få insentiver for Trump til å «mykne opp» i handelsspørsmål – en usikkerhet som vil tynge verdensøkonomien inntil en løsning fremforhandles. Trolig må det dårlige nyheter til fra amerikansk økonomi eller fra amerikanske aksjer for at Trump skal endre kurs. 

Europeiske aksjer kan bli skadelidende

Både handelskrigen, immigrasjonsspørsmålet, populistisk regjering i Italia og Brexit er åpenbare potensielle fartsdumper. Kombinert med at regionen opplever svakere økonomisk utvikling enn forventet, ser vi et mindre gunstig forhold mellom avkastningspotensial og risiko for europeiske aksjer. Skulle Trump realisere trusselen om tariffer på bilimport, vil det svekke utsiktene ytterligere.

I tillegg til politiske utfordringer, mener vi Europa også er den regionen hvor myndigheter og sentralbanken har minst kapasitet til å øke stimulansene ved en økonomisk tilbakegang. ECB har allerede en styringsrente på null prosent og har et løpende program med «pengetrykking». På den finanspolitiske siden er det kun Tyskland som har muskler nok til å øke pengebruken, men dette er trolig lite aktuelt og ville dessuten vært nok et steg mot den politiske avgrunnen for Angela Merkel.

I USA smører nå Trump sin uvanlig stimulerende finanspolitikk økonomien til nye høyder, mens Federal Reserve har hevet styringsrenten 7 ganger siden 2015 og har avsluttet sin «pengetrykking» for lengst. Dette gir rom for å reversere dersom behovet oppstår. I Kina er statsgjelden lav og rentene høyere, og myndighetene har allerede satt i gang målrettede stimulanser.

Høyere andel norske aksjer

Innenfor våre anbefalte porteføljer av aksjefond har vi nå en nøytralvekt mot USA, mens Europa er tatt ned fra overvekt til nøytralvekt. Vi har for øvrig overvekt mot aksjer i Norge og Emerging Markets, samt undervekt i Japan.

Overvekten i Norge skyldes tro på at oljeprisen vil holde seg i området 60 -75 dollar fatet, noe som vil gi støtte til et norsk aksjemarked hvor energisektoren igjen utgjør nær 40% av markedsverdien. En høyere andel norske aksjer gir også litt mer beskyttelse mot det vi forventer vil bli en sterkere krone.

Stupetårnet – et offer for sin egen suksess?

Hamar Arbeiderblad sendte i går ut en bekymringsmelding. Det ble anmodet om å få bruke Sivilforsvarets alarmsystem, men dette ble avslått. Situasjonen er den at stupetårnet har blitt brukt så mye at malingen på rekkverket flasser av og treverket må skiftes ut. I følge brukere skal det være lett å få flis i beina. Selv om ordføreren mener materialkvaliteten bør heves, betrygger kommunen i tråd med gjeldende praksis at ikke er snakk om store utgifter. God sommer!


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.