Seniorstrateg Christian Lie,
Danske Bank Wealth Management

 

Ukesoppsummering: 

 • Oslo Børs og Europa ned over to prosent, EM og USA ned hhv. fire og en prosent
 • Oljeprisen litt ned på signaler om økt oljeproduksjon fra OPEC etter fredagens møte
 • EU implementerer tariffer på amerikanske importvarer som motorsykler & whisky
 • Russland, Tyrkia og India har innført mottiltak mot US-tariffer på stål & aluminium
 • Bilprodusenten Daimler AG (Mercedes) varslet om lavere lønnsomhet som følge av handelskonflikten – knyttet til selskapets bilproduksjon i USA med eksport til Kina. 
 • To fremtredende EU-kritikere innsatt i ledende roller i den italienske regjeringen
 • Norges Bank varslet renteheving i september og ytterligere to hevinger i 2019

Hvorfor tror vi handelskonflikten vil eskalere?

 • Tilliten mellom partene synes svekket, spesielt fra kinesisk side ettersom USA trakk seg fra avtalen som ble fremforhandlet forrige måned.
 • Tilhengere av en aggressiv handelspolitikk i Trump-administrasjonen synes å ha fått større påvirkning på Presidenten enn de mer moderate som finansminister Mnuchin.
 • Selv om Trump tidligere har endret mening (som i immigrasjonspolitikken denne uken) ser vi 10-20% sannsynlighet for nye forhandlinger og nedtrapping på kort sikt. 
 • Fordi EU fra og med 21. juni iverksatte egne importtariffer mot USA, kan Trump se det som naturlig å øke omfanget av tariffer mot EU – f.eks. mot bilsektoren.

Hva vil dette bety for verdensøkonomien?

 • Unngår vi eskalering er de økonomiske effektene svært begrensede.
 • Utvides omfanget av amerikanske tariffer mot Kina til 450mrd USD (samlet Trump-trussel), og Kina trapper gjensidig opp ikke bare med importtariffer, men også med tiltak f.eks. mot den amerikanske service-sektoren (Hollywood-filmer, Netflix, turisme til USA) vil dette gi en betydelig negativ impuls til verdensøkonomien. 
 • Handelsorienterte økonomier med overskudd på handelsbalansen (eksporterer mer enn de importerer) blir hardest rammet, med Kina, industriorienterte vekstmarkedsøkonomier og Tyskland i spissen.
 • I en situasjon der vekstbildet svekkes vil sentralbankene gi støtte gjennom å senke rentene og/eller tilføre likviditet til finansmarkedene. Både den amerikanske og europeiske sentralbanken har denne uken uttrykt bekymring over situasjonen.
 • Selv om sentralbankene gir støtte tror vi veksten i verdensøkonomien vil kunne falle med 0,25-0,5% fra nåværende nivå dersom situasjonen eskalerer.

Hva skjer 30.juni og 6.juli?

 • 30.juni:
  • USA skal offentliggjøre sine planer for å begrense kinesiske selskapers mulighet til å gjøre investeringer i USA, samt eksporten av amerikanske teknologiprodukter til Kina.
  • Et viktig underliggende tema for Trump-administrasjonen er ikke bare handelsunderskuddet mot Kina, men også kinesernes ambisjon om å bli verdensledende på teknologisk innovasjon innen år 2025. Dette ser Trump som en direkte trussel mot USA sin økonomiske og politiske posisjon. 
 • 6. juli:
  • USA implementerer tariffer på kinesiske importvarer med en verdi på 34mrd USD. Kina har signalisert tilsvarende tiltak fra samme dato.
  • Trump har truet med å øke omfanget med 200mrd USD.
  • Åpenbar fare for eskalering fra denne datoen, ettersom USA og Kina nå kan gå inn i en såkalt «tit-for-tat»-fase med gjensidige opptrappinger.

Lys i tunnelen, eller…?

 • Enkelte medlemmer av Trump-administrasjonen skal ha forsøkt å gjenoppta dialogen med kinesiske myndigheter, men Trump selv har ikke vist tegn til å moderere seg.
 • Trolig vil Trump ha et ønske om å få raske resultater i handelsspørsmålene, da han løper en risiko for at hans popularitet faller i forkant av mellomvalget i november. Så langt har handelsuro derimot sammenfalt med økt oppslutning på meningsmålingene.
 • Trump har vært opptatt av å skryte av optimismen i det amerikanske næringslivet og blant husholdningene, samt nye rekorder i aksjemarkedet. Sannsynligvis vil en eventuell økonomisk nedtur og lavere aksjekurser, som følge av handelskrig, føre til at Trump blir mer forhandlingsvillig.
 • Med andre ord er det ikke utenkelig at situasjonen må bli verre før den blir bedre. 

Hva betyr dette for oss?

 • Skulle vi mot formodning se nye forhandlinger mellom partene vil det føre til høyere aksjekurser og stigende markedsrenter. Selv om utviklingen i aksjemarkedet i år har vært til dels positiv, er det liten tvil om at politikk har lagt en demper på utviklingen.
 • Eskalerer handelskonflikten, og utsiktene for økonomien og selskapsinntjeningen svekkes, vil det trekke aksjemarkedet nedover i en periode. Usikkerhet rundt vekstutsiktene vil likevel kunne føre til at markedsrentene faller, noe som kan gi en positiv avkastningseffekt i mange rentefond.
 • Verdensøkonomien er fortsatt sterk, og vi må ikke glemme at økonomisk usikkerhet fører til valutakursbevegelser, som i mange tilfeller motvirker det negative. Dette gjelder spesielt handelsorienterte regioner som Eurosonen og Emerging Markets.
 • Vi anbefaler ingen å gjøre endringer i sin langsiktige investeringsstrategi basert på kortsiktige bekymringer. For det første er politisk risiko ofte uforutsigbart og man risikerer å være ute av markedet når ting roer seg og kursene stiger igjen. For det andre vil en periode med lavere kurser ofte være en forutsetning for at økonomien og aksjemarkedet skal finne fotfeste, og påbegynne neste opptursperiode.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.